For børn.

Weekendavisen - - Faktisk -

Fa­ce­book har la­vet en Mes­sen­ger-app til 6-12-åri­ge.

En sjov og sik­ker chat-app til børn – el­ler en lu­sket må­de at lok­ke den na­e­ste ge­ne­ra­tion til at bru­ge Fa­ce­book på? Der er del­te me­nin­ger om Fa­ce­books nye til­bud til børn fra 6 til 12 år. Mes­sen­ger Kids er en mi­ni-ver­sion af den po­pu­la­e­re Fa­ce­book Mes­sen­ger. Nor­malt skal man nem­lig have en Fa­ce­book-kon­to for at kun­ne bru­ge Mes­sen­ger, men børn un­der 13 år må ik­ke va­e­re på Fa­ce­book iføl­ge ame­ri­kansk lov. Loven kal­des COPPA og er ble­vet ved­ta­get for at be­skyt­te børn mod re­k­la­mer, vold­somt ind­hold og bør­ne­lok­ke­re på Fa­ce­book. Der­for har fir­ma­et skabt Mes­sen­ger Kids, som bli­ver ak­ti­ve­ret gen­nem fora­el­dre­nes Fa­ce­book-kon­to. Det er og­så mor el­ler far, der be­stem­mer, hvem bar­net må chat­te med på app’en. Der­u­d­over vir­ker den me­get som Fa­ce­books kon­kur­rent, Snap­chat, med fil­tre og ef­fek­ter på bil­led­be­ske­der­ne. Fa­ce­book si­ger selv, at det er for at sik­re, at børn kan hol­de kon­tak­ten til ven­ner og fa­mi­lie på en ufar­lig må­de. Fra fle­re me­di­er har kri­tik­ken dog va­e­ret, at Fa­ce­book ba­re er ude på at vaen­ne børn til at bru­ge de­res so­ci­a­le me­di­er fra en me­get ung al­der. Li­ge nu er app’en kun til­ga­en­ge­lig i USA. Røskva Würtz

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.