Ju­le­ind­køb

Weekendavisen - - Faktisk -

Ju­len er hjer­ter­nes fest, si­ger man. Men den er be­stemt og­så ga­ver­nes fest, for igen i år bru­ger dan­sker­ne man­ge pen­ge på ju­le­ga­ver. I gen­nem­snit bru­ger en fa­mi­lie lidt over 5000 kro­ner på ju­len, og de fle­ste pen­ge går til ga­ver. Det vi­ser en un­der­sø­gel­se, YouGov har la­vet for Nor­dea. Men selv­om ju­len ko­ster man­ge pen­ge over he­le Dan­mark, så er den dy­rest i Kø­ben­havn, hvor en hus­stand i gen­nem­snit bru­ger 5880 kro­ner på ju­len. Det er na­e­sten 1500 kro­ner mere, end en søn­derjysk el­ler fynsk fa­mi­lie bru­ger. Selv­om vi sam­let set bru­ger fle­re pen­ge på ju­le­ga­ver i år end de to fo­re­gå­en­de år, så bru­ger vi fak­tisk no­get min­dre end for 10-11 år si­den, hvor folk var me­get op­ti­mi­sti­ske og der­for brug­te fle­re pen­ge – ind­til det gik galt. Fi­nanskri­sen i 2008, hvor ban­ker luk­ke­de på stri­be, og bo­li­ger­ne faldt me­get i va­er­di, har ge­ne­relt få­et folk til at va­e­re lidt mere for­sig­ti­ge med at bru­ge pen­ge. I år kan isa­er bør­ne­ne dog ro­ligt se frem til sto­re ga­ver. Mere end 40 pro­cent af de voks­ne dan­ske­re reg­ner med at bru­ge 1000 kro­ner – el­ler mere – på ga­ver per barn, skri­ver Po­li­ti­ken. Laura Kje­strup Ni­el­sen

FO­TO: SCAN­PIX

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.