Joakim von And

Weekendavisen - - Faktisk -

On­kel Joakim fyl­der 70 år. De fle­ste dan­ske børn ken­der Joakim von And som en gam­mel gni­er, ver­dens ri­ge­ste and og on­kel til An­ders And. Han blev op­fun­det i 1947 af den ame­ri­kan­ske teg­ner Carl Barks, der skul­le bru­ge et mod­styk­ke – en så­kaldt an­ta­go­nist – til den gla­de, uhel­di­ge og ko­le­ri­ske An­ders. Barks hav­de Ebe­nezer Scroo­ge fra Char­les Di­ck­ens’ ju­le­e­ven­tyr i tan­ker­ne, og på ame­ri­kansk kom On­kel Joakim da og­så til at hed­de Scroo­ge McDuck. On­kel Joakim er ef­ter si­gen­de født i Glas­gow i Skot­land og gik i de før­ste man­ge af­snit af se­ri­en i kilt. For­melt er han en hvid pekin­gand, har bak­ken­bar­ter, går med høj hat og stok, lorg­net­ter og ga­ma­s­cher. Han bor i en pen­ge­tank og ta­ger dag­ligt bad i si­ne pen­ge, som han el­sker over alt på Jor­den. Hans stør­ste fjen­der er Bjør­ne­ban­den, der gør alt, hvad de kan, for at få fat i hans pen­ge, He­xia de Tri­ck, som vil stja­e­le hans lyk­ke­mønt og smel­te den om til en amu­let, og Mary Mo­se­and, der ba­re ger­ne vil gif­tes. I an­led­ning af fød­sels­da­gen er der ud­kom­met en teg­ne­se­ri­e­bog, Her er dit liv, Joakim, som er teg­net af en af de fi­ne­ste Joakim von And-forta­el­le­re, Don Rosa. René Gum­mer

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.