La­es­ning

Weekendavisen - - Faktisk -

Dan­ske ele­ver i 3. og 4. klas­se er ble­vet dår­li­ge­re til at la­e­se. Det vi­ser en ny in­ter­na­tio­nal un­der­sø­gel­se ved navn PIRLS, som hvert fem­te år un­der­sø­ger, hvor godt ele­ver kan la­e­se i 54 for­skel­li­ge lan­de. Sid­ste gang var Dan­mark på en 5.-plads, men i den nye un­der­sø­gel­se score­de de dan­ske ele­ver 7 po­int la­ve­re. Vi er der­for ble­vet over­ha­let af bå­de de sven­ske og nor­ske ele­ver og er endt som num­mer 13 i un­der­sø­gel­sen. Mere pra­e­cist vi­ser te­sten, at be­gyn­der­la­e­ser­ne er ble­vet dår­li­ge­re til at have over­blik og for­stå og dis­ku­te­re det, de la­e­ser. Det rin­ge re­sul­tat er en over­ra­skel­se for bå­de for­ske­re og po­li­ti­ke­re her­hjem­me. I 2014 hav­de vi nem­lig en sko­lere­form. Det be­tød, at fol­ke­sko­len blev la­vet om, så der blandt an­det blev mere mø­de­tid for bå­de ele­ver og la­e­re­re på sko­ler­ne. Et af må­le­ne i sko­lere­for­men var, at ele­ver­ne skul­le bli­ve bed­re til at la­e­se. Men må­ske har re­for­men med­ført så sto­re om­va­elt­nin­ger og for­vir­ring for la­e­rer­ne, at de ik­ke har kun­net have stort nok fo­kus på at la­e­re de små ele­ver at la­e­se. Det er i alt fald et bud fra fle­re eks­per­ter. Røskva Würtz

AR­KIV­FO­TO: SCAN­PIX

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.