Voy­a­ger 1

Weekendavisen - - Faktisk -

21 mil­li­ar­der ki­lo­me­ter va­ek fra os på Jor­den sva­e­ver rum­son­den Voy­a­ger 1. Det er så langt va­ek, at den sand­syn­lig­vis har for­ladt Sol­sy­ste­met og be­fin­der sig ude mel­lem frem­me­de stjer­ner. Det er i den grad ukendt land, Voy­a­ger 1 rej­ser igen­nem, for den er den før­ste men­ne­ske­skab­te gen­stand på de kan­ter. Al­li­ge­vel er Voy­a­ger 1 ik­ke la­en­ge­re va­ek, end at den sta­dig kan mod­ta­ge or­drer hjem­me­fra. I den­ne uge fik den be­sked fra den ame­ri­kan­ske rum­fart­sor­ga­ni­sa­tion NASA om at ta­en­de fi­re ek­stra ra­ket­mo­to­rer, der el­lers har va­e­ret sluk­ket i 37 år. De skal bru­ges til at dre­je Voy­a­ger 1, så dens an­ten­ner pe­ger mod Jor­den, og den kan sen­de da­ta hjem. Og det lyk­ke­des – ef­ter 19 ti­mer og 35 mi­nut­ters ven­te­tid modt­og for­sker­ne sig­nal. De mo­to­rer, som Voy­a­ger 1 el­lers har brugt til at ju­ste­re sin po­si­tion, har hak­ket i det si­den 2012. NASA vur­de­rer, at mo­torskif­tet vil gi­ve rum­son­den to-tre år ek­stra til at ud­for­ske de frem­me­de stjer­ner. Voy­a­ger 1 har al­le­re­de va­e­ret af sted i 40 år, og for­ri­ge gang de fi­re ek­stra mo­to­rer var i brug, var den 8. novem­ber 1980, da rum­son­den skul­le sty­re uden om Sa­turn og dens må­ner. Lou­i­se Fogh Hansen

ILL.: NASA/JPL-CALTECH

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.