Hold ud, Sil­vi­us!

Weekendavisen - - Faktisk - Af MET­TE FINDERUP

Halv­fa­er­di­ge hel­te – ka­pi­tel 15. Trold­man­den sur­re­de Sil­vi­us’ ene arm fast til sto­len, og så stak han ka­ny­len ind og be­gynd­te at pum­pe med et hånd­tag. Sil­vi­us stir­re­de gis­pen­de, mens en klar va­e­ske lang­somt be­gynd­te at dryp­pe gen­nem slan­gen.

Bør­ne­nes for­søg på at over­man­de Al­bert Vir­ke i hans vogn er slå­et fejl. Han op­da­ge­de dem med en magisk alarm. Sil­vi­us blev be­dø­vet med dø­se-ro­se og sid­der nu bun­det til en stol. Men hvad ske­te der med Alin?

Jeg ma­er­ke­de jo no­get sa­er­ligt ved dig, al­le­re­de da jeg rør­te dig ne­de på plad­sen. Og nu sna­ger du rundt med di­ne små ven­ner i min vogn. Fandt I no­get in­ter­es­sant?« Der var over­ho­ve­det ik­ke no­get hyg­ge­ligt ved Al­bert Vir­ke la­en­ge­re. »Jeg gik fak­tisk og ta­enk­te på, hvor­dan jeg skul­le få fin­gre i dig. Og så kom­mer du helt af dig selv ... Hae hae.« Han åb­ne­de en ae­ske og fandt en me­get lang ka­ny­le frem. Den var end­nu stør­re end den, han hav­de stuk­ket Sil­vi­us med ne­de på tor­vet. »Hvad vil du gø­re ved mig? Slip mig løs!« Sil­vi­us sled i re­be­ne, men trold­man­den hav­de bun­det ham for­svar­ligt. »Jeg skal ba­re bru­ge lidt af din magi ... el­ler ret­te­re ... al din magi,« smi­le­de Al­bert Vir­ke, mens han sat­te et langt rør fast på ka­ny­len. Der­ef­ter hev han de ma­er­ke­li­ge rør og tand­hjul, der lå un­der sen­gen, frem og hen­te­de en fla­ske ned fra en høj hyl­de. »Ser du, jeg har en helt sa­er­lig op­skrift, hvor jeg skal bru­ge blod fra us­and­syn­lig man­ge for­skel­li­ge men­ne­sker – og så es­sen­sen fra et usko­let, magisk ta­lent.« »Vi ved alt om din plan om at va­ek­ke da­e­mo­nen. Vi har set i di­ne pa­pi­rer,« sag­de Sil­vi­us. »Så­eh, har I det? Ja­men så kan jeg forta­el­le, at jeg i dag fik det al­ler­sid­ste blod, jeg skul­le bru­ge. Så du skal ik­ke ba­re fora­e­re mig din magi­ske es­sens. Du skal og­så få lov til at se mig va­ek­ke Vary­los ... Ja, det er det, jeg kal­der min lil­le ka­e­le­da­e­mon.«

UDE for­an vog­nen lød der i det sam­me en skin­ger fug­le­kal­den. Det var helt sik­kert Ene. Han skul­le sva­re hen­de, hvis alt var, som det skul­le va­e­re. Det var det un­der in­gen om­sta­en­dig­he­der. Hans ven­ner måt­te me­get ger­ne kom­me og red­de ham li­ge med det sam­me, men hvad po­k­ker skul­le han gø­re? Han vil­le jo va­ek­ke mi­stan­ke, hvis han plud­se­lig be­gynd­te at kag­le som en hø­ne. Og hvor var Alin ble­vet af? Stod hun mon in­de i rev­nen ved re­o­len og var be­svi­met af dø­sero­sen? Trold­man­den sur­re­de Sil­vi­us’ ene arm fast til sto­len, og så stak han ka­ny­len ind og be­gynd­te at pum­pe med et hånd­tag. Sil­vi­us stir­re­de gis­pen­de, mens en klar va­e­ske lang­somt be­gynd­te at dryp­pe gen­nem slan­gen. »Er det min magi? Stja­e­ler du min magi?« I det øje­blik ta­enk­te han slet ik­ke over, hvil­ke for­fa­er­de­li­ge ting Al­bert Vir­ke vil­le gø­re, når han var fa­er­dig med at tap­pe magi­en ud af ham. Han fryg­te­de hver­ken, at han vil­le bli­ve slå­et ihjel el­ler spist af da­e­mo­nen Vary­los. Han så blot skra­eksla­gen til, mens al­le hans drøm­me om et spa­en­den­de liv som trold­mand si­ve­de bort sam­men med drå­ber­ne og ned i fla­sken. Nu trak trold­man­den da­e­mon­hu­den halvt op af ki­sten og for­bandt den med en slan­ge fra den an­den ki­ste. »Se så!« Han lød helt mun­ter. »Nu be­gyn­der blo­det fra de man­ge men­ne­sker li­ge så stil­le at krav­le over i Vary­los. Nu va­rer det ik­ke la­en­ge!« I det sam­me så Sil­vi­us en be­va­e­gel­se ud ad øjen­kro­gen. Det var Alin. Hun var krav­let helt ind i spra­ek­ken, så man ik­ke kun­ne se det mind­ste af hen­de, og der hav­de hun ven­tet, ind­til trold­man­den var dybt op­ta­get af sin da­e­mon­ma­ski­ne. Nu kan­te­de hun sig ud på gul­vet og løf­te­de sit sva­erd i én lang be­va­e­gel­se. Trold­man­den hav­de ik­ke en chan­ce. Det var i hvert fald, hvad Sil­vi­us ta­enk­te, ind­til Al­bert Vir­ke pe­ge­de på hen­de og mum­le­de nog­le uty­de­li­ge ord. Så stiv­ne­de Alin med sva­er­det dir­ren­de en hånds­bred­de over trold­man­dens skul­der. Hun stir­re­de fortabt på Sil­vi­us, der hel­ler ik­ke kun­ne rø­re sig, for­di han jo var bun­det. »Nå, nu kom du frem. Ja, jeg men­te jo nok, mit vagt­lys hav­de spo­ret mere end en en­kelt tyv he­r­in­de.« Al­bert Vir­ke greb fat i Al­ins arm. Hun var stiv som et bra­et. »Du er ung og sta­erk, men der er ik­ke me­get magisk mod­stand­s­kraft i dig. Jeg skul­le jo na­er­mest ik­ke en­gang an­stren­ge mig.« Han kluk­ke­de igen. »Jeg kan sag­tens fin­de på no­get spa­en­den­de at bru­ge dig til, men du må ven­te til se­ne­re. Vary­los skal jo have no­get at spi­se på et tids­punkt.« Han sla­eb­te hen­de hen til bu­ret. Det så gro­tesk ud, for hun lig­ne­de en sta­tue. Ar­men med sva­er­det stak op i luf­ten, så han måt­te kan­te hen­de ind gen­nem lå­gen til bu­ret, som han der­ef­ter sma­ek­ke­de i ef­ter hen­de. »Så kan du stå lidt til py­nt de­r­in­de og se med. Du skal nok bli­ve dig selv igen li­ge om lidt, men nu har jeg styr på dig.« Han dre­je­de nøg­len og kom den i lom­men. Så vend­te han igen op­ma­er­k­som­he­den mod Sil­vi­us. »Nu er Vary­los be­gyndt at drik­ke blo­det, og nu kob­ler jeg dig på og­så. Så skal du ba­re se lø­jer ... el­ler ret­te­re ... ma­er­ke lø­jer!« Han for­bandt slan­gen med et hul et sted i pel­sen på udy­ret, og nu ma­er­ke­de Sil­vi­us ty­de­ligt et sug i he­le krop­pen. Han blev svim­mel og glip­pe­de med øj­ne­ne. Skul­le han rå­be på Ene og Pi­lo og ad­va­re dem? El­ler var der sta­dig en lil­le­bit­te chan­ce for, at trold­man­den ik­ke vid­ste, at de ven­te­de der­u­de i mør­ket? Var det over­ho­ve­det sta­dig mørkt? Var det nat el­ler dag? Sil­vi­us kun­ne ik­ke la­en­ge­re sty­re si­ne tan­ker. De flød alt for hur­tigt og for­vir­ret rundt in­de i hans ho­ved. Han prø­ve­de at gø­re, som Eri­na hav­de la­ert ham – at be­va­re fo­kus, selv­om magi­en sat­te ham un­der pres, men da­e­mo­nen su­ge­de hans kraft hur­ti­ge­re og hur­ti­ge­re, og det var, som om den tøm­te hans hjer­ne i sam­me om­gang. »Om lidt be­svi­mer jeg,« ta­enk­te han. »Og så er det he­le li­ge me­get.« Han nå­e­de li­ge at hø­re Alin skri­ge: »Hold ud, Sil­vi­us!« Så hun måt­te va­e­re våg­net ov­re i bu­ret. Så for­svandt den sid­ste rest af be­vidst­hed, og han for­svandt ind i en me­get, me­get un­der­lig drøm.

Var det det? Kan Sil­vi­us nu al­drig bli­ve trold­mand? Følg med i na­e­ste uge. Hvis du gik glip af de for­ri­ge ka­pit­ler, kan du la­e­se dem på www.we­e­ken­da­vi­sen.dk.

I L LU ST RA TI O N : S NN-

Højt­la­es­ning

Hvis du er abon­nent, kan du hø­re hi­sto­ri­en la­est op på Ly­da­vi­sen.dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.