Se Lon­don med ubåd

Weekendavisen - - Faktisk - Af DAMIAN ARGUIMBAU

Frem­tids­kri­mi. En kla­tre­tyv i en ubåd, på jagt ef­ter seks krystal­ler ... Det er start­skud­det til en vild og ha­es­bla­e­sen­de hi­sto­rie.

rystalski­bet er en frem­tids­kri­mi, skre­vet af gy­ser­meste­ren Ben­ni Bød­ker. Den hand­ler om den un­ge Ka­jsa og hen­des ven Isak, der er ty­vek­na­eg­te og bor i en ru­sten ubåd. Isak er om­trent li­ge så gam­mel som Ka­jsa og ret ferm til me­ka­nik. Han har for­må­et at re­pa­re­re ubå­den til­stra­ek­ke­ligt til, at den kan sej­le kor­te tu­re og dyk­ke, når det er nød­ven­digt at gå i skjul. De le­ver i frem­ti­dens Lon­don, hvor det me­ste af by­en er over­svøm­met, og der er kamp om ma­den. Ka­jsa er den dyg­tig­ste kla­tre­tyv i Lon­don, og for­bry­der­kon­gen San­do­kan har gi­vet hen­de den op­ga­ve at stja­e­le seks krystal­ler. Bo­gen fan­ger la­e­se­ren med det sam­me, for den star­ter med, at Ka­jsa er i fa­erd med at sni­ge sig ind i et af vel­ha­ver­kvar­te­rets vel­be­vog­te­de tår­ne for at stja­e­le krystal­ler­ne. Det lyk­kes hen­de på et ha­en­gen­de hår at unds­lip­pe vag­ter­nes kug­ler med ste­ne­ne i ta­sken, men der­ved er Ka­jsas pro­ble­mer kun li­ge be­gyndt. Det vi­ser sig, at der kun er fi­re sten i den ae­ske, hun har snup­pet fra de ri­ges pen­ge­skab. San­do­kan sva­er­ger at dra­e­be hen­de

Kog Isak, hvis hun ik­ke duk­ker op med de sid­ste to, in­den der er gå­et tre da­ge. Ka­jsa aner, at der er lusk med i spil­let, men har ik­ke an­det valg end at be­gyn­de en ef­ter­søg­ning i Lon­dons mere skum­le kvar­te­rer for at fin­de de sid­ste to sten. San­do­kans ry som mor­der er kendt af al­le. Han er skån­sels­løs og tå­ler in­gen mod­si­gel­se. Tak­ket va­e­re Ka­jsas og Isaks mis­sion får man som la­e­ser en spa­en­den­de og liv­lig rund­t­ur i Lon­dons un­der­grund. Ka­jsa og Isak må have hja­elp fra al­skens lys­sky ele­men­ter og må dyk­ke ned i den over­svøm­me­de »Un­der­gro­und« og be­sø­ge nog­le af Lon­dons se­va­er­dig­he­der, så­som Skt. Pauls Cat­hed­ral og The Glo­be. Det vil­le dog va­e­re synd at kal­de bo­gen en turist­gu­i­de. Der er ik­ke me­get, der lig­ner sig selv. Ef­ter­hån­den som hi­sto­ri­en ud­vik­ler sig, bli­ver det klart, at San­do­kan har en dja­e­velsk plan, og det bli­ver hur­tigt et spørgs­mål om liv el­ler død for he­le by­en at få ham stop­pet. Ras­mus Bregn­høi har la­vet vig­net­ter til hvert ka­pi­tel og sort-hvi­de il­lu­stra­tio­ner, som gan­ske flot fan­ger stem­nin­gen i en frem­tid, som vi må hå­be, al­drig bli­ver til vir­ke­lig­hed. Fle­re og fle­re af nu­ti­dens bø­ger bru­ger kli­ma­kri­sen som bag­grund for de­res hi­sto­ri­er. Der er ik­ke me­get håb for ver­den at hen­te i dis­se forta­el­lin­ger, men som kulis­se gi­ver en kli­ma­ka­ta­stro­fe et me­gaprak­tisk ud­gangs­punkt, som gi­ver al­bu­e­rum til, at ret så se­je un­ge hel­te kan kla­re ae­r­ter­ne uden vok­se­nind­blan­ding. Som la­e­ser vil du hur­tigt kom­me til at hol­de af den uma­n­er­ligt mo­di­ge Ka­jsa og den ge­ner­te, men tek­nisk kyn­di­ge Isak. Det er ik­ke, for­di bør­ne­ne ud­vik­ler sig vold­somt i lø­bet af hi­sto­ri­en, men Bød­ker for­står at skrue en hi­sto­rie sam­men, så man er kli­stret til si­der­ne fra start til slut. Hi­sto­ri­en er ik­ke mere kom­pli­ce­ret, end at du sag­tens kan la­e­se den højt for små sø­sken­de, der kun li­ge har la­ert at la­e­se, hvis I vil de­le op­le­vel­sen.

Krystalski­bet. Ben­ni Bød­ker. Il­lu­stra­tio­ner: Ramus Bregn­høi. Al­vil­da. 243 si­der. 250 kr.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.