Kli­ma­ka­ta­stro­fen fra Ni­fl­heim

Nor­disk. Dra­gen Nid­hug ae­der af rød­der­ne fra liv­stra­e­et Yg­g­dra­sil, og for­ret­nings­man­den Sejr vil byg­ge sin rum­ra­ket for en­hver pris. Ver­dens un­der­gang er na­er, og kun en 14-årig pi­ge kan for­hin­dre det.

Weekendavisen - - Faktisk - Af STINE REINHOLDT HANSEN

En strid regn pi­sker ned over før­ste si­de i den­ne bog ef­ter­fulgt af or­de­ne: »Det reg­ner og reg­ner. No­get er galt. No­get er helt galt.« Hi­sto­ri­en ta­ger af­sa­et i kli­ma­for­an­drin­ger­ne, men hvis du tror, du skal i gang med en geo­gra­fi­ti­me nu, ta­ger du fejl. Det hand­ler om sto­re aen­drin­ger i na­tu­ren, men ret hur­tigt bli­ver du hvirv­let ind i et even­tyr, hvor mo­der­ne høj­tek­no­lo­gi le­ver si­de om si­de med ska­eb­ne­g­u­din­der og en un­derjor­disk dra­ge, der har ta­en­der som is­sy­le og en tun­ge på stør­rel­se med en tre­spo­ret mo­tor­vej. Ho­ved­per­so­nen i bo­gen Nord hed­der selv Nord, for­di hen­des mor godt kan li­de alt det nor­di­ske, som for ek­sem­pel lu­ne swe­a­tre, kol­de hav­ba­de, sort gra­nit og ly­se na­et­ter. Nord bor på Nør­re­bro i Kø­ben­havn med sin mor, Liv, som er ge­o­log. Hun ved en mas­se om, hvad Jor­den be­står af, hvor­dan den er op­stå­et, og hvor­dan den vil ud­vik­le sig. En dag, da Nord og Liv er i som­mer­hus for at sam­le sten og hyg­ge sig, for­svin­der moren. Det vi­ser sig, at hun er ble­vet kid­nap­pet af den ky­ni­ske for­ret­nings­mand Sejr, som har brug for hen­des vi­den til at fa­er­dig­byg­ge en ra­ket, der skal fø­re ham ud i rum­met for at ero­bre nye ga­lak­ser. Han mang­ler ba­re at fin­de et me­tal, der kan kla­re tu­ren ind i en an­den di­men­sion. Men han ved ik­ke, at han med sit sy­ge ra­ket­byg­ge­ri er ved at for­år­sa­ge ver­dens un­der­gang. Liv­stra­e­et Yg­g­dra­sil, som du må­ske har hørt om i nor­disk myto­lo­gi, er ved at vis­ne og dø, for­di Sejr bru­ger helt uha­em­met af na­tu­rens res­sour­cer for at nå i mål. Dyr dør, og der bli­ver vendt op og ned på års­ti­der og tem­pe­ra­tu­rer, for­di Sejr har spra­engt hul ned til den ae­k­le dra­ge Nid­hug, der gna­sker løs af liv­stra­e­ets rød­der i un­der­ver­de­nen Ni­fl­heim. Nu mang­ler dra­gen ba­re lidt men­ne­ske­blod, før den kan fly­ve op fra un­der­grun­den, og Jor­den vil gå un­der. Nord er en sy­ret blan­ding af nor­disk myto­lo­gi, sci­en­ce fi­ction, fan­ta­sy og re­a­lis­me. En 14-årig pi­ge fra Nør­re­bro skal red­de liv­stra­e­et Yg­g­dra­sil og der­med for­hin­dre ver­dens un­der­gang. Med sig har hun ska­eb­nenor­ner­ne Urd, Ver­dan­de og Skuld samt eger­net Ra­ta­toskr, som og­så kan ta­ge skik­kel­se som en dreng. Imod sig har hun den ky­ni­ske og sel­v­op­ta­ge­de Sejr, en lum­mer ro­ck­stjer­ne med ge­de­k­love og den glub­s­ke dra­ge Nid­hug. Hi­sto­ri­en er fuld af kon­tra­ster og veks­ler he­le ti­den mel­lem det vel­kend­te og re­a­li­sti­ske og det over­na­tur­li­ge el­ler fan­ta­sti­ske. Net­op dét er bå­de hi­sto­ri­ens styr­ke og svag­hed. Når det fun­ge­rer, er spro­get vir­ke­lig smukt, og sam­men med teg­nin­ger­ne fø­ler man sig hen­sat til et vildt, stort og ufor­ud­si­ge­ligt uni­vers, som du al­drig no­gen sin­de har set ma­ge til. Men af og til blev jeg va­ek i forta­el­lin­gen og kun­ne ik­ke helt få hold på de man­ge uni­ver­ser, der bli­ver bragt i spil. Bo­gen skal om­sa­et­tes til en di­gi­tal ver­sion, hvor der til­fø­res ly­de, og du selv kan fin­de rundt i uni­ver­set ved at bru­ge funk­tio­ner­ne på din tab­let. Fle­re ste­der er det ty­de­ligt, at en så­dan ver­sion er ta­enkt med, da hi­sto­ri­en blev skre­vet. Jeg gla­e­der mig me­get til at la­e­se og op­le­ve den ver­sion, for så tror jeg for al­vor, det fler­di­men­sio­nel­le og helt sa­er­li­ge uni­vers kom­mer til sin ret.

Nord. Ca­mil­la Hüb­be. Il­lu­stra­tio­ner af Ras­mus Mei­s­ler. For­la­get Høst & Søn. 191 si­der. 249,95 kr.

IL­LU­STRA­TIO­NER: FRA BO­GEN

14-åri­ge Nord må rej­se ned i un­der­ver­de­nen for at red­de bå­de sin mor, liv­stra­e­et Yg­g­dra­sil og he­le ver­den. Hel­dig­vis har hun et egern med sig.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.