Årets bed­ste gy­ser

Weekendavisen - - Faktisk -

De to sto­re pi­ger Kira og So­fie fin­der et for­ladt hus. De må ik­ke gå de­r­ind, så det gør de na­tur­lig­vis. Det vi­ser sig hur­tigt, at hu­set er alt an­det end for­ladt ... Nor­malt vil­le jeg som an­mel­der øde­la­eg­ge gy­set, hvis jeg for­tal­te mere om hu­set, men den her bog kan godt hol­de til en af­slø­ring. In­de i hu­set er der et rum, der står i for­bin­del­se med døds­ri­get. Her be­gyn­der uhyg­gen for al­vor, når de to pi­ger med ba­e­ven­de hjer­ter rej­ser ind i dø­de børns min­der. Hver rej­se er bun­det til et dødt barns lil­le skrin. Og for hver rej­se får pi­ger­ne lidt sva­e­re­re ved at kom­me til­ba­ge til de le­ven­des ver­den. Det er nem­lig ik­ke al­le dø­de, der er li­ge ven­li­ge. Met­te Finderup har skre­vet årets bed­ste gy­ser. Det (d)øde hus på Ege­vej spil­ler på alt det, jeg ken­der fra det go­de gys. Uhyg­ge, der lang­somt op­byg­ges. Børn, der tra­ef­fer de for­ker­te valg. Og så går for­fat­te­ren et skridt vi­de­re. Hun bry­der en ra­ek­ke reg­ler, hvor hun ud­lø­ser spa­en­din­gen. Jeg op­da­ge­de hur­tigt spø­ge­ri­et. Og så tro­e­de jeg, uhyg­gen holdt op, men det he­le blev ba­re va­er­re. Pi­ger­ne stik­ker nem­lig ik­ke af, når det bli­ver far­ligt, de fort­sa­et­ter ind i uhyg­gen, for­di de ger­ne vil hja­el­pe de dø­de børn. Met­te Finderup for­mår at gø­re det, der er al­ler­sva­e­rest i en gy­ser. Hun la­ver en slut­ning, der ik­ke ba­re fi­ser ud. Gys og spa­en­ding går hånd i hånd he­le vej­en gen­nem bo­gen, som man ken­der det fra de mest skra­em­men­de com­pu­ter­spil, så bo­gen la­e­ser na­er­mest sig selv.

Emil Bli­ch­feldt

Det (d)øde hus på Ege­vej. Met­te Finderup. For­la­get Bol­den. 245 si­der. 249,95 kr.

PIXI

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.