Dja­ev­lens hja­el­pe­re

Weekendavisen - - Faktisk -

Kun­ne du ta­en­ke dig at spil­le ter­nin­ger med Dja­ev­len? Det er en vir­ke­lig dår­lig idé. Men Cup­he­ad bli­ver lok­ket af fri­stel­sen til at vin­de den sto­re ge­vinst i Dja­ev­lens ca­si­no. Det en­der selv­føl­ge­lig galt, og Cup­he­ad og hans bror Mug­man er nødt til at ad­ly­de Dja­ev­len og over­vin­de hans mod­stan­de­re, hvis de vil be­hol­de de­res sja­e­le. Der­for skal du i actionspil­let Cup­he­ad ka­em­pe mod en lang ra­ek­ke sa­e­re va­es­ner, li­ge fra en må­ne­heks og et gra­e­den­de løg til to bok­sen­de frø­er. Spil­let Cup­he­ad er en stor hyl­dest til de før­ste teg­ne­film, hvor al­le fi­gu­rer blev teg­net med tyn­de »gum­mi-ar­me«. Li­ge­som i teg­ne­fil­me­ne vrim­ler det med vil­de ind­fald, og mu­sik­ken i spil­let er som ta­get di­rek­te fra de gam­le film. Cup­he­ad be­står stort set kun af en ra­ek­ke boss-kam­pe, der er me­get for­skel­li­ge. De er dog al­le dja­e­velsk sva­e­re, og det kra­e­ver man­ge for­søg at gen­nem­skue, hvor­dan de en­kel­te mod­stan­de­re kan over­vin­des. Det gør nu ik­ke så me­get, for Cup­he­ad er for­ry­gen­de un­der­hold­ning, der le­ver fuldt op til ån­den i de klas­si­ske teg­ne­film.

Tho­mas Lin­ne­mann

Cup­he­ad ko­ster ca. 150 kr. til Xbox One og Win­dows. For 1-2 spil­le­re. Ud­vik­let og ud­gi­vet af Stu­dioMDHR Entertainment.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.