Pre­sti­ge el­ler tro­va­er­dig­hed

Weekendavisen - - Ideer -

Der er stor pre­sti­ge i at få en vi­den­ska­be­lig ar­ti­kel trykt i et af de sto­re og ver­den­skend­te tids­skrif­ter som Na­tu­re og Sci­en­ce. Men det be­ty­der ik­ke, at ar­tik­ler­ne og­så er af hø­je­ste vi­den­ska­be­li­ge stan­dard. Tva­er­ti­mod ha­ev­der pro­fes­sor i neu­ro­bi­o­lo­gi og -ge­ne­tik Björn Brembs fra Re­gens­burg Uni­ver­si­tet i Tys­kland, at den fag­li­ge kva­li­tet af ar­tik­ler­ne li­ge­frem fal­der, de­sto mere pre­sti­ge­fyldt et tids­skrift er. Björn Brembs ba­se­rer sin over­ra­sken­de på­stand på en un­der­sø­gel­se af en ra­ek­ke fa­g­ar­tik­ler in­den for sit eget bio­me­di­cin­ske forsk­nings­felt. Han me­ner så­le­des, at han kan på­vi­se, at ar­tik­ler i top­tids­skrif­ter er mere til­bø­je­li­ge til at over­dri­ve en år­sags­sam­men­ha­eng mel­lem to fa­eno­me­ner, som i prin­cip­pet og­så kun­ne va­e­re helt til­fa­el­dig. Han hen­vi­ser des­u­den til nye un­der­sø­gel­ser, der har vist, at bå­de eks­pe­ri­men­tel­le re­sul­ta­ter og mo­del­be­reg­nin­ger bli­ver dår­li­ge­re, de­sto hø­je­re tids­skrif­ter­ne ran­ge­rer. Dis­se un­der­sø­gel­ser har for ek­sem­pel vist, at bå­de den sta­ti­sti­ske usik­ker­hed på de eks­pe­ri­men­tel­le re­sul­ta­ter og fejl­e­ne i com­pu­ter­be­reg­nin­ger er størst i fa­g­ar­tik­ler i de mest an­er­kend­te tids­skrif­ter. Når det ik­ke er for­sker­nes bed­ste ar­bej­der, der bli­ver trykt i de mest pre­sti­ge­fyld­te tids­skrif­ter, er en del af for­kla­rin­gen iføl­ge Björn Brembs, at dis­se tids­skrif­ter hel­le­re vil have ar­tik­ler, der pra­e­sen­te­rer de nye og fan­ta­sti­ske gen­nem­brud i

ste­det for de grun­digt gen­ne­m­ar­bej­de­de, men mere ke­de­li­ge, un­der­sø­gel­ser. Og så mod­ta­ger re­dak­tø­rer­ne iføl­ge Brembs må­ske og­så for man­ge ar­tik­ler, så de har sva­ert ved at skel­ne mel­lem re­sul­ta­ter, der er »fan­ta­sti­ske« og dem, der er »for fan­ta­sti­ske«. Der er ik­ke no­gen op­lagt løs­ning på pro­ble­met, men nu er De i hvert fald ad­va­ret, na­e­ste gang vi her i spal­ter­ne hen­vi­ser til et re­sul­tat, som er of­fent­lig­gjort i Na­tu­re el­ler Sci­en­ce. jopp

Vi­den­skab.dk, 5. de­cem­ber

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.