Da Ivan­doe blev til

Teg­ne­film. Eva Lee Wal­l­berg og Chri­sti­an Bøving-An­der­sen har teg­net, si­den de var børn, og nu har de la­vet de­res egen teg­ne­film­se­rie. Det har tag get man­ge grim­me teg­nin­ger at nå der­til.

Weekendavisen - - Faktisk - Af JANNIE SCHJØDT KOLD

Da Chri­sti­an BøvingAn­der­sen var dreng, drøm­te han om at la­ve Dis­ney-teg­ne­film. Han var vild med Lø­ver­nes kon­ge. »Jeg teg­ne­de me­get i sko­len, bå­de i ti­mer­ne og i fri­ti­den, og da jeg kom i 9. klas­se, fandt min stu­di­e­vej­le­der ud af, at jeg kun­ne kom­me i prak­tik på Ani­ma­tions­sko­len i Vi­borg.« Ani­ma­tions­sko­len kal­des The Ani­ma­tion Wor­ks­hop og er en ud­dan­nel­se, hvor man blandt an­det la­e­rer at la­ve teg­ne­film. »Jeg så plud­se­lig he­le den dér teg­ne­films­ver­den og folk, der sad og la­ve­de teg­ne­film ved at flip­pe pa­pi­rer, som man gjor­de den­gang. Folk fra DreamWor­ks (et ame­ri­kansk Dis­ney­film­sel­skab). Jeg hav­de al­drig set no­gen, der var så dyg­ti­ge til at teg­ne. Dér be­slut­te­de jeg, at jeg vil­le va­e­re teg­ner,« forta­el­ler han. »Der er man­ge, der sy­nes, det er et lidt fjol­let job. De sy­nes, det er mere se­ri­øst, hvis man bli­ver ar­ki­tekt el­ler mø­bel­de­sig­ner. Jeg sy­nes ba­re, det lød sjove­re at la­ve teg­ne­film. Det lød som et job, hvor man more­de sig.« I dag le­ver Chri­sti­an Bøving-An­der­sen og hans ka­e­re­ste, Eva Lee Wal­l­berg, af at la­ve teg­ne­film, og de kan be­kra­ef­te, at det er et sjovt job. »Jeg ved ik­ke, om det er, for­di al­le, der la­ver teg­ne­film, er en lil­le smu­le fjol­le­de. Al­le har va­e­ret den i klas­sen, der gik mest op i Dis­ney el­ler Poké­mon.« De to har la­vet en ori­gi­nal teg­ne­film­se­rie, der li­ge nu vi­ses på Car­toon Net­work Nor­dic. Den hand­ler om den tyk­ke hjor­te­prins Ivan­doe, der i hvert fald selv tror, han er en helt. Han er en lil­le smu­le in­spi­re­ret af Bam­se fra Bam­ses bil­led­bog.

Af­vi­ste flod­he­ste

Eva og Chri­sti­an har al­tid gang i en skit­se­bog. Det er dog mest Chri­sti­an, der sta­dig teg­ner i hån­den. De to var kaldt til sam­ta­le hos Car­toon Net­work, der sam­men med Dis­ney Chan­nel er en af de stør­ste tv-ka­na­ler for teg­ne­film i ver­den. Kon­to­ret lig­ger i et højhus i Lon­don, og Eva og Chri­sti­an hav­de sendt en idé til en teg­ne­film­se­rie om to flod­he­ste. Men til mø­det fik de at vi­de, at det ik­ke kun­ne bli­ve til no­get. »Det var det ene­ste, vi hav­de for­be­redt, og så spurg­te de, om vi hav­de no­gen an­dre ide­er,« ler Chri­sti­an. Nu kan han godt gri­ne ad det, men li­ge dér i højhu­set i Lon­don føl­te de to teg­ne­re sig ret kik­se­de. Chri­sti­an tog sin sor­te skit­se­bog frem. Den var fuld af ska­e­ve ide­er og skit­ser, teg­net med bly­ant og tusch. Det vi­ste sig at va­e­re en god idé. »Når man får lov at kom­me med en idé til en teg­ne­film­se­rie, skal det ik­ke va­e­re en fa­er­dig teg­ning. Det må ger­ne va­e­re en skør og rå idé. De vil ba­re se, om de kan li­de den må­de, man ta­en­ker på,« for­kla­rer han. Men for at bli­ve in­vi­te­ret til et mø­de med en tv-ka­nal, der la­ver teg­ne­film, skal man have teg­net i lang tid.

Ver­dens­be­røm­te Vi­borg

»Jeg ta­enk­te i lang tid, at det kun­ne va­e­re fedt, hvis man kun­ne le­ve af at teg­ne, men jeg vid­ste ik­ke hvor­dan,« forta­el­ler Eva Lee Wal­l­berg. Ef­ter gym­na­si­et tog hun på teg­ne­højsko­len The Drawing Aca­de­my i Vi­borg, og det var dér, hun mød­te Chri­sti­an. Se­ne­re gik de beg­ge på Ani­ma­tions­sko­len. »Vi­borg er ver­dens­be­rømt for ani­ma­tion og film, og sko­len er blandt de top tre før­en­de sko­ler i Ve­sten. Den er be­rømt i USA og Eu­ro­pa, og man­ge af la­e­rer­ne kom­mer der­fra,« forta­el­ler de. Det, Chri­sti­an og Eva la­er­te på Ani­ma­tions­sko­len, var isa­er at la­ve fejl. Hvis man skal bli­ve god til at teg­ne, er det ret vig­tigt, at man tør fejle. »Når jeg sid­der og dood­ler, så er det tit 90 pro­cent, der ik­ke går godt. Man skal igen­nem rig­tig man­ge dår­li­ge teg­nin­ger,

før der kom­mer et par go­de. Det har jeg ka­em­pet med. Jeg vil­le he­le ti­den teg­ne en pa­en teg­ning, så me­get, at jeg na­e­sten ik­ke kun­ne teg­ne. Man skal la­e­re at va­e­re li­geg­lad og ta­en­ke, at det kom­mer – hvis ba­re man bli­ver ved,« si­ger Eva.

Skriv om og skriv om

At va­e­re teg­ner min­der om at va­e­re sku­e­spil­ler. Man får et job, og nog­le gan­ge va­rer det to uger og an­dre gan­ge et år. Chri­sti­an og Eva har der­for rejst me­get rundt, si­den de blev fa­er­di­ge på Ani­ma­tions­sko­len i 2008. »Teg­ne­re rej­ser me­get rundt ef­ter op­ga­ver. Vi har ar­bej­det i Vi­borg, Kø­ben­havn og Pa­ris, og vi har bo­et i Lon­don i to år og i Syd­frank­rig i et år – vi har va­e­ret no­ma­der, si­den vi blev fa­er­di­ge på sko­len.« Chri­sti­an og Eva har og­så va­e­ret ka­e­re­ster i ti år og la­ver na­e­sten al­le de­res film sam­men. »Man­ge af vo­res ven­ner sy­nes, det er un­der­ligt, men vi har vaen­net os til det og ken­der hin­an­dens smag og hu­mor godt.« – Kan I bli­ve eni­ge om, hvil­ken film I skal se om af­te­nen?

»Nej.« Eva kom­mer til at gri­ne. »Når vi la­ver ma­nuskrip­ter­ne, skri­ver vi hver en idé til et af­snit, og så byt­ter vi. Man må la­ve li­ge så man­ge aen­drin­ger i det, den an­den har skre­vet, som man vil. Og det bli­ver vi ved med at gø­re, ind­til vi har no­get, der er godt.«

FO­TO: CAR­TOON NET­WORK

Bert, Ivan­doe og Pood­le i den fa­er­di­ge teg­ne­film, hvor de teg­ne­de fi­gu­rer kom­bi­ne­res med rig­ti­ge bil­le­der.

Tid­li­ge skit­ser til fug­len Bert.

Ivan­doe er na­e­sten fa­er­dig her.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.