Skin­hel­lig­hed

Kom­men­tar. Kon­se­kven­ser­ne for Ven­stres Jakob En­gel-Sch­midts narko­kør­sel er uri­me­ligt hår­de.

Weekendavisen - - Samfund - Af SØ­REN K. VILLEMOES

TRE års fra­ken­del­se af kø­re­kor­tet. En bø­de sva­ren­de til en må­nedsløn. Fa­er­dig som fol­ke­tings­po­li­ti­ker. Af­ske­di­get som un­der­di­rek­tør på han­dels­sko­len Ni­els Bro­ck. Fy­ret som pa­nel­del­ta­ger på TV 2 News. Det blev kon­se­kven­ser­ne for den nu de­tro­ni­se­re­de Ven­stre-po­li­ti­ker Jakob En­gel-Sch­midt, da det i den­ne uge kom frem, at han i juli var ble­vet ta­get af fa­erds­elspo­li­ti­et med ko­kain i blo­det. Er det en ri­me­lig straf? Nej. Jakob En­gel-Sch­midt er et of­fer for en uri­me­lig be­stem­mel­se i fa­erds­els­lo­ven, for en ge­ne­rel hyste­risk mora­lis­me hvad an­går narko­ti­ka og for at va­e­re en of­fent­lig per­son.

Lad os star­te med fa­erds­els­lo­ven. Det er ri­si­ka­belt at kø­re bil, når man er på­vir­ket af ko­kain, og der­for er det af go­de grun­de for­budt. Men den nu­va­e­ren­de lov er uri­me­lig. Der fin­des in­gen gra­en­se­va­er­di­er for ko­kain i blo­det. Snif­fer man en ba­ne, er man ty­pisk på­vir­ket i tre kvar­ter. Men det kan sta­dig spo­res i blo­det fle­re da­ge ef­ter. Der er in­gen ret­fa­er­dig­hed i, at man skal mi­ste sit kø­re­kort om man­da­gen for at ha­ve snif­fet ko­kain om fre­da­gen. Det er ik­ke en­gang ri­me­ligt, at man skal mi­ste sit kø­re­kort om nat­ten, hvis man har ta­get en ba­ne om af­te­nen.

Hvad er ef­fek­ten af ko­kain i tra­fik­ken? Ko­kain gør dig rast­løs og gi­ver dig me­re selv­til­lid, end godt er. Det be­ty­der, at det øger ri­si­ko­en for at ta­ge dum­me chan­cer i tra­fik­ken. La­ve far­li­ge over­ha­lin­ger ek­sem­pel­vis. Din re­ak­tions­ev­ne er in­takt, men din ri­si­ko­vil­lig­hed for­ø­get. Det er det om­vend­te af hash. Her er din re­ak­tions­ev­ne ned­sat, til gen­ga­eld tør du ik­ke ta­ge chan­cer. Men det er ik­ke li­ge så ri­si­ka­belt som al­ko­hol, der bå­de sva­ek­ker din re­ak­tions­ev­ne og øger din ri­si­ko­vil­lig­hed. Al­li­ge­vel har vi en gra­en­se­va­er­di for bå­de al­ko­hol og hash i blo­det, men in­gen for ko­kain. Det er der in­gen ra­tio­nel grund til. Man bru­ger fa­erds­els­lo­ven til at straf­fe folk, der over­tra­e­der narko­loven. Det er uri­me­ligt.

VI ved ik­ke, hvor på­vir­ket Jakob En­gel-Sch­midt var. Iføl­ge de til­ga­en­ge­li­ge op­lys­nin­ger kør­te han ik­ke ufor­svar­ligt, men blev stop­pet for en øde­lagt for­lyg­te. Po­li­ti­et har mu­lig­vis mista­enkt ham for at va­e­re på­vir­ket, men han kun­ne li­ge så vel ha­ve va­e­ret i ud­ma­er­ket stand til at kø­re en bil og ha­ve mod­ta­get nøj­ag­tig sam­me straf.

Jakob En­gel-Sch­midt be­ta­ler en ek­stra høj pris for sin for­se­el­se, for­di han er en of­fent­lig per­son. Hav­de en hvil­ken som helst ukendt per­son be­gå­et sam­me brø­de, vil­le hans ar­bejds­gi­ve­re na­ep­pe ha­ve hørt om det. Jeg har set fle­re for­sva­re, at man fy­rer ham fra Ni­els Bro­ck, da det jo er en ung­doms­ud­dan­nel­se. For narko og ung­dom bør hol­des ad­skilt. Jo­vist, men kan en per­son, der ta­ger narko, ar­bej­de med un­ge men­ne­sker? Ja, det kan de fak­tisk. Jeg ken­der per­son­ligt ad­skil­li­ge men­ne­sker, der ar­bej­der med un­ge men­ne­sker og ger­ne ind­ta­ger bå­de den ene og den an­den ty­pe narko­ti­ka i we­e­ken­der­ne. For langt de fle­ste men­ne­sker, der snif­fer ko­kain, ry­ger jo­ints, ta­ger MDMA, spi­ser svam­pe, el­ler hvad de nu fo­re­tra­ek­ker, har det in­gen ind­fly­del­se på de­res ar­bej­de. Man bli­ver ik­ke en in­kom­pe­tent pa­e­da­gog el­ler sko­lela­e­rer af at ha­ve va­e­ret på druk i we­e­ken­den, ej hel­ler hvis man har haft et MDMA-trip el­ler ta­get et par stre­ger med ven­ner­ne. Narko­ma­ner fin­des, men er en mi­no­ri­tet – ak­ku­rat som al­ko­ho­li­ke­re ik­ke re­pra­e­sen­te­rer den al­min­de­li­ge for­bru­ger af al­ko­hol.

AF al­le de kon­se­kven­ser, der nu hag­ler ned over Jakob En­gel-Sch­midt, sy­nes den mest ufor­stå­e­li­ge at va­e­re, at TV 2 News ik­ke la­en­ge­re vil ha­ve ham som pa­nel­del­ta­ger. En­hver, der kom­mer i jour­na­list­kred­se el­ler hos den me­nings­dan­nen­de eli­te, ved ud­ma­er­ket, at stof­fer som ko­kain og hash er ud­bred­te. Det bli­ver der ty­pisk set gen­nem fin­gre med. Jakob En­gel-Sch­midts ene­ste brø­de er, at han blev gre­bet i det i fuld of­fent­lig­hed. Og så fal­der ham­me­ren.

Men er der no­gen, der kan for­kla­re, hvor­for han som dømt for narko­kør­sel ik­ke la­en­ge­re kan kom­men­te­re politik? Er hans ana­ly­ser plud­se­lig dår­li­ge­re? Tror TV 2 News, at de blåstemp­ler ko­kain ved at ha­ve ham sid­den­de? At se­er­ne ka­ster sig over for­bud­te stof­fer, hvis de ser ham to­ne frem på ska­er­men? At de mi­ster dy­re­ba­re re­k­la­me­pen­ge?

Det tviv­ler jeg på. Det lug­ter fa­elt af skin­hel­lig­hed.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.