Fa­er­re skils­mis­sebørn

Weekendavisen - - Samfund - fv

SI­DEN 1. juli 2013 har det va­e­ret mu­ligt at bli­ve skilt uden en se­pa­ra­tions­pe­ri­o­de. Det fal­der sam­men med et sti­gen­de an­tal skils­mis­ser fra 2012 til 2013 og 2014, vi­ser tal fra Dan­marks Sta­ti­stik. I 2016 blev 17.400 par skilt.

Men ser man på an­de­len af børn un­der 17 år, som op­le­ver fora­el­dre­ne flyt­te fra hin­an­den, er ud­vik­lin­gen an­der­le­des. Bå­de blandt børn af gif­te og ugif­te fora­el­dre var an­de­len, som måt­te se de­res fora­el­dre flyt­te fra hin­an­den et gi­vent år, la­ve­re i 2016 end i 2010. Blandt børn af ugif­te fora­el­dre er an­de­len fal­det fra 6,0 pro­cent i 2010 til 5,6 pro­cent i 2016, mens den for børn af gif­te fora­el­dre er fal­det fra 2,5 pro­cent til 2,1 pro­cent. »De hø­je skils­mis­se­tal ser alt­så ik­ke ud til at ha­ve be­ty­det en stig­ning i an­de­len af børn, der op­le­ve­de brud i lø­bet af et gi­vent år,« si­ger fuld­ma­eg­tig Amy Frølan­der, Dan­marks Sta­ti­stik.

I alt op­le­ve­de 23.100 børn un­der 17 år, at de­res fora­el­dre flyt­te­de fra hin­an­den i 2016. Fora­el­dre­ne flyt­ter of­test fra hin­an­den, mens bør­ne­ne er et til to år, hvor­ef­ter an­de­len af fora­el­dre, der split­ter op, fal­der med bør­ne­nes al­der. Dan­marks Sta­ti­stik har tid­li­ge­re op­gjort, at i al­ders­grup­per­ne fra 2 til 11 år bor en stør­re an­del af børn med beg­ge fora­el­dre end for ti år si­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.