Ma­tri­ku­la­ert

Weekendavisen - - Samfund - dis

KRI­STI­AN Thu­le­sen Da­hls al­li­an­ce med So­ci­al­de­mo­kra­ti­et er ik­ke uden om­kost­nin­ger. Han får gan­ske vist for­hin­dret de skat­te­let­tel­ser, han i sin ung­dom drøm­te om, og på ge­vin­st­kon­to­en kan han og­så skri­ve, at han har spo­le­ret re­ge­rin­gens am­bi­tio­ner om et øget ar­bejds­ud­bud. Men foru­ro­li­gen­de man­ge va­el­ge­re sy­nes at ra­e­son­ne­re, at når han er så flink en so­ci­al­de­mo­krat, kan man li­ge så godt ta­ge den ae­g­te va­re. I hvert fald har han le­ve­ret om­kring 25.000 stem­mer til li­ste A si­den val­get i 2015. Det vi­ser Al­tin­gets va­el­ger­van­drings­a­na­ly­se, som of­fent­lig­gø­res i det ny­e­ste num­mer af Al­tin­get:ma­ga­sin. Et man­dat ko­ster om­kring 20.000 stem­mer, så det er ik­ke så godt for blå blok. Bed­re bli­ver det ik­ke af, at Ven­stre har vist sam­me ge­ne­rø­si­tet. Det er selvsagt af størst be­tyd­ning for det kom­men­de valgs ud­fald, hvil­ken vej va­el­ger­ne van­drer hen over det po­li­ti­ske mid­ter­skel. Valg­for­sker Kas­per Møl­ler Han­sen for­mu­le­rer det så­dan her: »Det er kam­pen om de her va­el­ge­re, som kom­mer til at af­gø­re na­e­ste valg, og hvem der bli­ver stats­mi­ni­ster (...) So­ci­al­de­mo­kra­ti­et er me­get be­vidst om, hvil­ken linje mid­ter­va­el­ge­ren vil ha­ve li­ge nu i for­hold til en stram ud­la­en­din­gepo­li­tik og en sta­erk vel­fa­erds­stat.«

I Dansk Fol­ke­par­ti her­sker den op­fat­tel­se, at det på langt sigt hand­ler om at kom­me ind på dansk po­li­tiks magt­ful­de mid­ter­ma­tri­kel, og så gør det ik­ke så me­get, at man skal be­ta­le dy­re vej­pen­ge på tu­ren de­r­ind. Syns­punk­tet er na­ep­pe af­stemt med Ven­stre.

FO­TO: SCAN­PIX

Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl gi­ver ger­ne et man­dat til Met­te Fre­de­rik­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.