Grøn grøn el­ler rød grøn

Weekendavisen - - Samfund - dis

SKAL en ud­dan­net sko­v­ar­bej­der, fi­ske­ri­kon­trol­lør og na­tur­vej­le­der fra eg­ne ra­ek­ker va­e­re pra­esi­dent? El­ler er en cand.sci­ent., der er ud­dan­net i mil­jø­plan­la­eg­ning og in­ter­na­tio­na­le ud­vik­lings­stu­di­er fra RUC, et bed­re valg til at stå i spid­sen for Dan­marks Na­tur­fred­nings­for­e­ning?

Det skal den tra­di­tions­ri­ge for­e­ning be­slut­te i april. Val­get står mel­lem Ru­ne Kja­er­gaard Lan­ge og Ma­ria Re­u­mert Gjer­ding. Han sid­der i dag i for­e­nin­gens ho­ved­be­sty­rel­se, hun er med­lem af Fol­ke­tin­get for En­heds­li­sten, som hun tid­li­ge­re gen­nem en år­ra­ek­ke har be­tjent som mil­jøpo­li­tisk rå­d­gi­ver.

Re­u­mert Gjer­ding støt­tes af den nu­va­e­ren­de pra­esi­dent med det im­posan­te navn El­la Ma­ria Bis­schop-Lar­sen. Ra­ek­ker det til et valg som pra­esi­dent for Na­tur­fred­nings­for­e­nin­gen, skal En­heds­li­sten i sa­gens na­tur ha­ve en ny fol­ke­tings­mand.

Han hed­der Øjvind Vils­holm og er for­hand­lings­kon­su­lent i Dansk Magi­ster­for­e­ning. Og så skal de vel fin­de en ny for­hand­lings­kon­su­lent i den for­e­ning.

Men, men, der kan sag­tens kom­me fle­re kan­di­da­ter i Na­tur­fred­nings­for­e­nin­gen, sid­ste frist for at ra­ek­ke ud ef­ter en pra­esi­dent­post er 24. fe­bru­ar.

FO­TO: SCAN­PIX

Ma­ria Re­u­mert Gjer­ding er fra En­heds­li­sten. Hun vil ger­ne va­e­re pra­esi­dent.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.