Lej­rta­enk­ning

Tur-re­tur. So­ci­al­de­mo­kra­ti­et vil sen­de asylan­sø­ge­re til lej­re i Nord­afri­ka. Ide­en er stødt på grund før, men det kan må­ske la­de sig gø­re, vur­de­rer eks­per­ter. Dog ik­ke helt som Met­te Fre­de­rik­sen fo­re­stil­ler sig.

Weekendavisen - - Samfund - Af NIKOLAJ ARVE

Det blev skudt ned na­e­sten li­ge så hur­tigt, som det blev pra­e­sen­te­ret, So­ci­al­de­mo­kra­tiets nye flygt­nin­geud­spil. »Ure­a­li­stisk,« lød det om­gå­en­de fra fle­re si­der, da Met­te Fre­de­rik­sen man­dag løf­te­de slø­ret for ide­en om at sen­de al­le asylan­sø­ge­re til et mod­ta­ge­cen­ter i »et så­kaldt sik­kert tred­jeland«, som par­ti­et for­mu­le­rer det. Blandt skep­ti­ker­ne er Dansk Flygt­nin­ge­hja­elp, hvor ge­ne­ral­se­kre­ta­er Chri­sti­an Fri­is Bach slår fast, at han ik­ke kan se for­sla­get gen­nem­ført »i no­gen som helst over­sku­e­lig frem­tid«.

»In­gen lan­de vil ac­cep­te­re det her. De er ble­vet spurgt, og de har sagt en­ty­digt nej. Der­for er det ik­ke et re­a­li­stisk for­slag,« som han si­ger til We­e­ken­da­vi­sen.

Men dén skråsik­re vur­de­ring de­ler han langt­fra med al­le. Selv om ud­spil­let ik­ke er en snup­tags­løs­ning, me­ner fle­re eks­per­ter, at mod­ta­ge­cen­tre­ne godt kan bli­ve til vir­ke­lig­hed. Må­ske ik­ke pra­e­cis, som So­ci­al­de­mo­kra­ti­et fo­re­stil­ler sig dem, men i en el­ler an­den form.

Spør­ger man tid­li­ge­re vi­ce­høj­kom­mis­sa­er i FNs flygt­nin­ge­or­ga­ni­sa­tion, UNHCR, Sø­ren Jes­senPe­ter­sen, kan for­sla­get i hvert fald ik­ke fe­jes af bor­det uden vi­de­re. Han ro­ser So­ci­al­de­mo­kra­ti­et for at for­sø­ge sig med en sam­let til­gang til det van­ske­li­ge flygt­nin­ge­spørgs­mål, men han sav­ner dog fort­sat svar på en del spørgs­mål.

»Det er ab­so­lut ik­ke no­get, man kan af­vi­se på for­hånd, men du kan hel­ler ik­ke på for­hånd si­ge: ’Det ly­der for­nuf­tigt, lad os ba­re kø­re vi­de­re.’ Der er man­ge spørgs­mål, der ik­ke er be­sva­ret end­nu,« si­ger han.

An­ders La­de­karl, ge­ne­ral­se­kre­ta­er i Rø­de Kors, er enig i, at der fort­sat er en del lø­se en­der. Men og­så fra ham ly­der der pa­e­ne ord om ud­spil­let, som han kal­der »et se­ri­øst for­søg på at lø­se, hvad der først og frem­mest er en in­ter­na­tio­nal flygt­nin­ge­be­skyt­tel­ses­kri­se«.

»Sel­ve ide­en om at frem­ryk­ke be­skyt­tel­sen og af­gø­rel­sen om, hvem der har be­hov for be­skyt­tel­se, er en rig­tig idé. Det vil spa­re en mas­se men­ne­ske­liv, og det vil og­så gø­re, at vi nem­me­re kan gi­ve be­skyt­tel­se til dem, der har be­hov for det,« si­ger han.

Det kom­mer til at ko­ste

Ide­er­ne i So­ci­al­de­mo­kra­tiets ud­spil er ik­ke nye. For­sla­get om at flyt­te asyl­be­hand­lin­gen til et mod­ta­ge­cen­ter uden for Eu­ro­pa er duk­ket op i den dan­ske de­bat og i an­dre eu­ro­pa­ei­ske lan­de ja­evn­ligt gen­nem me­re end tre­di­ve år. Men det er ind­til vi­de­re stødt på grund li­ge så of­te. Selv lan­de som Frank­rig, Stor­bri­tan­ni­en og Tys­kland har end­nu ik­ke haft held til at gen­nem­trum­fe for­sla­get. Det er dog hver­ken men­ne­ske­ret­tig­he­der­ne el­ler flygt­nin­ge­kon­ven­tio­nen, der står i vej­en for, at Dan­mark frem­over kan sa­et­te asylan­sø­ge­re, der duk­ker op ved den dan­ske gra­en­se, på et fly til en mod­ta­ge­lejr i et nord­afri­kansk land. Det vur­de­rer Lou­i­se Holck, vi­ce­di­rek­tør på In­sti­tut for Men­ne­ske­ret­tig­he­der.

»I te­o­ri­en er der ik­ke no­get til hin­der for det men­ne­ske­ret­ligt. Men der er en ra­ek­ke ting, der skal va­e­re op­fyldt: Dan­mark har en for­plig­tel­se til ik­ke at sen­de asylan­sø­ge­re ud til for­føl­gel­se. En asyl­pro­ce­du­re skal le­ve op til nog­le ba­sa­le rets­sik­ker­heds­ga­ran­ti­er. Og så skal de på­ga­el­den­de asylan­sø­ge­re be­hand­les or­dent­ligt,« si­ger hun. Kan de ele­men­ter ga­ran­te­res, er den helt sto­re knast der­for, om det kan lyk­kes at over­ta­le et an­det land til at la­eg­ge hus til et mod­ta­ge­cen­ter som det fo­re­slå­e­de. Det er ind­til vi­de­re slå­et fejl, men iføl­ge Sø­ren Jes­sen-Pe­ter­sen, den tid­li­ge­re vi­ce­høj­kom­mis­sa­er i UNHCR, er det i sid­ste en­de et spørgs­mål om, hvad Dan­mark og EU kan til­by­de til gen­ga­eld.

»Jeg tror ik­ke, det er helt umu­ligt, men det kom­mer til at ko­ste. Tyr­ki­et gik med til af­ta­len med EU, for­di de fik løf­ter om ret mas­si­ve øko­no­mi­ske bi­drag og et løf­te om, at man igen vil­le kig­ge på tyr­ker­nes frie be­va­e­ge­lig­hed i Eu­ro­pa. Og du kan va­e­re helt sik­ker på, at hvis du går ned og spør­ger Li­by­en el­ler an­dre lan­de, bli­ver det ik­ke gra­tis,« si­ger han.

Og­så Ti­mo­t­hy J. Hat­ton me­ner, at det er mu­ligt at ind­gå af­ta­ler med lan­de­ne i Nord­afri­ka. Han er mi­gra­tions­for­sker ved Uni­ver­si­ty of Es­sex i Stor­bri­tan­ni­en og hen­vi­ser blandt an­det til sam­ar­bej­det mel­lem Spa­ni­en og Ma­rok­ko, som ef­fek­tivt har be­gra­en­set flygt­nin­ge­strøm­men over Gi­bral­tar­stra­e­det. Sam­men­lig­net med flug­t­ru­ter­ne til Ita­li­en og Gra­e­ken­land har Spa­ni­en mod­ta­get langt fa­er­re flygt­nin­ge de se­ne­ste år. Det skyl­des isa­er en mas­siv kyst­be­vogt­ning. »Nog­le si­ger, at folk kom­mer uan­set hvad. Jeg tror ik­ke, det er rig­tigt. Vi har set, at det kan va­e­re me­get ef­fek­tivt i Spa­ni­en og Ma­rok­ko. Så der er må­der at be­gra­en­se til­strøm­nin­gen på, og mit em­pi­ri­ske ar­bej­de vi­ser, at det er me­get me­re ef­fek­tivt, hvis det sker i sam­ar­bej­de med tran­sit­lan­de­ne,« si­ger han.

Ti­mo­t­hy J. Hat­ton un­der­stre­ger dog, at han frem for mod­ta­ge­cen­tre fo­re­tra­ek­ker en simp­le­re mo­del, hvor gra­en­ser­ne luk­kes godt og grun­digt i sam­ar­bej­de med EUs na­bo­lan­de. Til gen­ga­eld skal EU-lan­de­ne ta­ge imod fle­re kvo­te­flygt­nin­ge fra de på­ga­el­den­de lan­de.

Hos Ge­rald Knaus, stif­ter af ta­en­ket­an­ken Eu­ro­pe­an Sta­bi­li­ty In­sti­tu­te og en af driv­kra­ef­ter­ne bag Tyr­ki­et-af­ta­len, ly­der sva­ret, at mod­ta­ge­cen­tre­ne bør pla­ce­res dér, hvor asylan­sø­ger­ne an­kom­mer til Eu­ro­pa. Det vil si­ge i Ita­li­en og Gra­e­ken­land. Det vig­tig­ste er iføl­ge Knaus, at asyl­be­hand­lin­gen her skal fo­re­gå hur­tigt, og at vi får fle­re af­ta­ler som den tyr­ki­ske på plads med tran­sit- og op­rin­del­ses­lan­de. »Grund­la­eg­gen­de har vi to ud­for­drin­ger: Vi skal hur­tigt og ret­fa­er­digt kun­ne af­gø­re, hvem der har be­hov for be­skyt­tel­se. Og vi skal fin­de ud af, hvor­dan vi over­be­vi­ser an­dre lan­de om at ta­ge de­res bor­ge­re til­ba­ge,« si­ger han.

FN har ik­ke no­get ter­ri­to­ri­um

Skul­le det lyk­kes So­ci­al­de­mo­kra­ti­et at få en af­ta­le på plads med ét el­ler fle­re lan­de i Nord­afri­ka, ven­ter der fort­sat en ra­ek­ke ud­for­drin­ger, før mod­ta­ge­cen­tre­ne kan bli­ve til vir­ke­lig­hed. Først og frem­mest er der ud­for­drin­gen med at sen­de samt­li­ge asylan­sø­ge­re ud af Dan­mark. Iføl­ge Mar­tin Lem­berg-Pe­der­sen, ad­junkt ved Glo­bal Re­fu­gee Stu­di­es på Aal­borg Uni­ver­si­tet, ska­ber det et mas­sivt be­hov for magt­an­ven­del­se. »For­sla­get in­de­ba­e­rer jo en rig­tig stor op­ska­le­ring af den to­ta­li­ta­e­re in­fra­struk­tur, som de­ten­tion og deporta­tion kra­e­ver. Al­le, der an­kom­mer spon­tant til Dan­mark, skal med det sam­me, og­så mod de­res vil­je, depor­te­res til det her unavn­giv­ne tred­jeland. Og så må folk jo ik­ke ryk­ke vi­de­re fra asyl­be­hand­lings­lej­ren. Det vil si­ge, at den skal fun­ge­re som en ind­da­em­nings­lejr, der for­hin­drer folk i at rej­se vi­de­re,« si­ger han.

Og­så Lou­i­se Holck fra In­sti­tut for Men­ne­ske­ret­tig­he­der un­der­stre­ger, at der »vil kun­ne op­stå pro­ble­mer med asylan­sø­ge­re, der har få­et af­slag på asyl, og som ik­ke fri­vil­ligt vil med­vir­ke til ud­sen­del­se fra mod­ta­ge­cen­tret til de­res hjem­land«.

»In­des­pa­er­ring på ube­stemt tid er na­tur­lig­vis ik­ke en mu­lig­hed,« som hun for­mu­le­rer det. Der­til kom­mer, at flygt­nin­ge, der får til­kendt asyl på mod­ta­ge­cen­te­ret, iføl­ge for­sla­get skal over­fø­res »til FN, der sik­rer dem be­skyt­tel­se en­ten i en FN-lejr el­ler lo­kalt i det land, hvor mod­ta­ge­cen­te­ret lig­ger«. Men iføl­ge Chri­sti­an Fri­is Bach, Dansk Flygt­nin­ge­hja­elps ge­ne­ral­se­kre­ta­er, er der slet ik­ke no­get, der hed­der FN-lej­re. »FN har ik­ke no­get ter­ri­to­ri­um. Al­le lej­re er na­tio­na­le lej­re, som FN hja­el­per med at dri­ve. Det vil si­ge, at man skal ha­ve et an­det land til at ac­cep­te­re, at man så kan sen­de folk hen til den lejr,« si­ger han.

Det vil alt­så si­ge, at So­ci­al­de­mo­kra­ti­et ik­ke kun skal ha­ve en af­ta­le på plads med det land, mod­ta­ge­cen­tret skal lig­ge i, men og­så med det land, hvor FN iføl­ge ud­spil­let for­ven­tes at ta­ge imod de an­er­kend­te flygt­nin­ge. Der­u­d­over skal der og­så va­e­re af­ta­ler med de lan­de, som af­vi­ste asylan­sø­ge­re sen­des til­ba­ge til.

Det er op­ga­ver, som Dan­mark na­ep­pe kan lø­se på egen hånd, ly­der det fra tid­li­ge­re vi­ce­høj­kom­mis­sa­er Sø­ren Jes­sen-Pe­ter­sen. Skal det på no­gen må­de lyk­kes, kra­e­ver det der­for, at Dan­mark for­plig­ter sig på in­ter­na­tio­nalt sam­ar­bej­de, me­ner han.

»Jeg er glad for at se, at man helst vil gø­re det med EU. Det hå­ber jeg san­de­lig, man gør. Hvis Dan­mark li­ge plud­se­lig går ned og etab­le­rer et el­ler an­det, så for­slår det som en vis mand et vist sted,« si­ger han.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.