Tys­kland skal at­ter re­ge­res

Mer­kel IV. So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne, SPD, blev den sto­re vin­der af sejtra­ek­ke­ri­et om re­ge­rings­dan­nel­sen i Tys­kland. Eu­ro­pa-po­li­tik­ken får et løft.

Weekendavisen - - Udland - Af JESPER VIND

Eu­ro­pas cen­tra­le magt, Tys­kland, har re­elt lig­get brak si­den val­get i sep­tem­ber sid­ste år. Men nu er lan­dets stør­ste par­ti­er ble­vet eni­ge om en ny ko­a­li­tions­re­ge­ring. Mer­kels kon­ser­va­ti­ve CDU, dets bay­er­ske søster­par­ti CSU og so­ci­al­de­mo­kra­ti­ske SPD ind­gik ons­dag en godt 170 si­der lang ko­a­li­tions­af­ta­le, der be­skri­ver de­res fa­el­les pla­ner frem til 2021.

Det vig­tig­ste pro­gram­punkt – i hvert fald set fra ud­lan­det – er, at Tys­kland nu vil ka­ste si­ne gi­gan­ti­ske kra­ef­ter ind på at støt­te Frank­rigs pra­esi­dent Ma­cron i hans plan om en »re­lan­ce­ring af EU«. Det vur­de­rer che­fre­dak­tør Al­bre­cht von Lucke fra det ven­stre­in­tel­lek­tu­el­le Blät­ter für deut­sche und in­ter­na­tio­na­le Politik. Han si­ger til We­e­ken­da­vi­sen, at »det nu står klart, at Eu­ro­pa bli­ver for­sta­er­ket. Tys­kland kom­mer til at in­ve­ste­re be­ty­de­lig me­re – bå­de øko­no­misk og po­li­tisk – i eu­ro­sam­ar­bej­det, men det af­gø­ren­de nye her i Ber­lin er, at Frank­rigs pra­esi­dent Ma­crons vi­sion om en »re­lan­ce­ring af Eu­ro­pa« nu ik­ke ba­re ita­lesa­et­tes af SPD, men og­så af CDU og CSU. Al­le par­ti­er­ne ka­em­per fak­tisk for at po­si­tio­ne­re sig sta­er­kt i for­hold til at sik­re en ny dags­or­den i Eu­ro­pa-po­li­tik­ken. Det kom­mer an­ta­ge­lig og­så til at be­ty­de, at Tys­kland igen vil over­ta­ge den le­den­de rol­le i EU og va­e­re Uni­o­nens dri­ven­de kraft.«

Al­bre­cht von Lucke un­der­stre­ger, at det bli­ver et af den ty­ske re­ge­rings sto­re Eu­ro­pa-pro­jek­ter, at man går ind i kam­pen imod mas­se­ar­bejds­løs­he­den i Eu­ro­pa, hvil­ket og­så har til hen­sigt at be­ka­em­pe høj­re­po­pulis­men i Eu­ro­pa – og det er en sejr for SPD. El­lers in­de­ba­e­rer det nye ty­ske re­ge­rings­pro­gram »alt godt fra ha­vet« – som det er al­min­de­ligt med den slags af­ta­ler. Man har be­slut­tet at in­ve­ste­re to­cif­re­de mil­li­ard­be­løb i bå­de di­gi­ta­li­se­ring og ud­dan­nel­se. Der­u­d­over har SPD få­et gen­nem­trum­fet fle­re ma­er­kesa­ger på sund­heds-, so­ci­al- og ar­bejds­mar­keds­om­rå­det.

Des­u­den har de retspo­li­ti­ske hard­li­ne­re i det bay­er­ske CSU få­et trum­fet stram­nin­ger i flygt­nin­ge- og ud­la­en­din­gepo­li­tik­ken igen­nem. Det fast­slås så­le­des, at Tys­kland frem­over højst vil mod­ta­ge cir­ka 200.000 asyl­sø­ge­re om året – li­ge­som de stram­me reg­ler for fa­mi­lie­sam­men­fø­rin­ger bli­ver for­la­en­get.

Kas­se­me­ster Scholz

Den på­ta­enk­te fort­sa­et­tel­se af den så­kaldt Sto­re Ko­a­li­tion skal dog først god­ken­des ved en ur­af­stem­ning blandt SPDs 463.723 med­lem­mer, og ud­fal­det of­fent­lig­gø­res den 3. marts. Selv om det langt­fra er sik­kert, at fler­tal­let stem­mer ja, pe­ger det ik­ke de­sto min­dre i den ret­ning, vur­de­rer che­fre­dak­tør Al­bre­cht von Lucke.

»SPD har vir­ke­lig få­et over­ra­sken­de me­get ud af for­hand­lin­ger­ne med Mer­kel. Det gør det en del let­te­re at over­be­vi­se kri­ti­ske med­lem­mer,« vur­de­rer han.

Den vur­de­ring de­les af man­ge i det ty­ske kom­men­ta­ri­at, hvor man en­ty­digt pe­ger på, at CDU er ta­be­ren og SPD vin­de­ren af ko­a­li­tions­for­hand­lin­ger­ne. »Det bli­ver den før­ste so­ci­al­de­mo­kra­ti­ske re­ge­ring, der bli­ver le­det af en kri­sten­de­mo­kra­tisk kans­ler,« ly­der det fra avi­sen Bilds che­fre­dak­tør, mens avi­sen Die Welt vur­de­rer, at »Mer­kels par­ti har la­det sig tra­ek­ke hen over bor­det af bå­de CSU og SPD.« Al­bre­cht von Lucke for­kla­rer, at det er en enorm styr­kel­se for SPD, at de nu får bå­de fi­nans­mi­ni­ste­ri­et og uden­rigs­mi­ni­ste­ri­et.

»Der­med vin­der SPD bå­de me­re ind­fly­del­se og en me­get stør­re syn­lig­hed. Mer­kel har va­e­ret den ube­strid­te le­der i den ty­ske po­li­ti­ske are­na, men me­get ty­der på, at SPD nu be­gyn­der at kun­ne kon­kur­re­re med hen­de.« I uden­rigs­mi­ni­ste­ri­et af­lø­ser SPDe­ren Mar­tin Schulz sin par­ti­kam­me­rat Sig­mar Ga­bri­el, mens Ham­burgs so­ci­al­de­mo­kra­ti­ske borg­me­ster Olaf Scholz bå­de bli­ver vi­ce­kans­ler og ind­ta­ger det magt­ful­de fi­nans­mi­ni­ste­ri­um, der el­lers har va­e­ret på CDU-ha­en­der si­den 2005.

Spørgs­må­let er, hvad man kan for­ven­te af Scholz, ef­ter at eu­ro­pa­e­er­ne i man­ge år har va­e­ret vant til, at Tys­klands

– og re­elt og­så EUs – kas­se­me­ster var fedt­ha­sen Wol­f­gang Schäub­le?

»Scholz, der til­hø­rer SPDs høj­re­fløj, kom­mer til at va­e­re fi­nans­mi­ni­ster i sam­me tra­di­tion som Schäub­le. En mand, der nø­je hol­der øje med, om pen­ge­ne pas­ser, og om øko­no­mi­en ha­en­ger sam­men. Han er jo han­se­at – borg­me­ster fra Ham­burg – hvor der er en sta­erk tra­di­tion for øko­no­misk an­svar­lig­hed. Han kom­mer og­så til at sa­et­te ty­ske øko­no­mi­ske in­ter­es­ser i før­ste ra­ek­ke, og jeg for­ven­ter in­gen re­vo­lu­tion el­ler grund­la­eg­gen­de for­an­drin­ger i den før­te fi­nans­po­li­tik. Han min­der fak­tisk om en an­den han­se­at, kans­le­ren Hel­mut Sch­midt. Det var ham, der sag­de, at den, som har vi­sio­ner, bør sø­ge la­e­ge,« si­ger Al­bre­cht von Lucke.

In­ter­nt i SPD sker der end­vi­de­re den op­sigtsva­ek­ken­de per­so­na­en­dring, at den sta­dig me­re upo­pu­la­e­re Mar­tin Schulz går af som SPDs for­mand. Det ven­tes nu, at den langt me­re slag­fa­er­di­ge An­drea Na­h­les bli­ver for­mand – den før­ste kvin­de­li­ge le­der af det 154 år gam­le par­ti.

»Mar­tin Schulz er ble­vet lidt af en jo­ker. Han har va­e­ret en byr­de for par­ti­et si­den det sto­re valg­ne­der­lag, og det er langt­fra sik­kert, at han bli­ver en sta­erk uden­rigs­mi­ni­ster. Men nu tra­e­der han i hvert fald no­get i bag­grun­den, og An­drea Na­h­les har et godt for­hold til ven­stre­fløj­en i par­ti­et og skal ple­je for­hol­det til fag­for­e­nin­ger­ne og gra­es­rød­der­ne. Hun er nu par­tiets mest op­lag­te kans­ler­kan­di­dat, selv om hun for­ment­lig ik­ke ind­tra­e­der i re­ge­rin­gen. Men her skal man be­ma­er­ke, at hun og­så er so­lidt flan­ke­ret af Olaf Scholz, der for­ment­lig tra­e­der til, hvis Na­h­les ik­ke slår igen­nem,« vur­de­rer von Lucke.

In­gen op­lagt Mer­kel-ef­ter­føl­ger

Der bli­ver 16 med­lem­mer af re­ge­rin­gen, og halv­de­len bli­ver kvin­der. Det er ik­ke mindst en sejr for SPDs ven­stre­fløj, hvor li­ge­stil­lings­po­li­tik­ken er i høj kurs. Der­u­d­over er der det in­ter­s­san­te ved det nye re­ge­rings­hold, på­pe­ger Al­bre­cht von Lucke, at der ik­ke er no­gen blandt CDUs mi­ni­stre, der kun­ne lig­ne en op­lagt ef­ter­føl­ger til An­gela Mer­kel som kans­ler, når hun ef­ter sin fjer­de re­ge­rings­pe­ri­o­de ef­ter alt at døm­me tra­ek­ker sig.

»Den sto­re ele­fant i rum­met i tysk politik er jo spørgs­må­let om, hvem der skal ef­ter­føl­ge Mer­kel? Så det er lidt tan­ke­va­ek­ken­de, at re­ge­rings­dan­nel­sen slet ik­ke gi­ver no­get fin­ger­peg om en kon­ser­va­tiv kron­prins el­ler kron­prin­ses­se. Det bli­ver et pro­blem for CDU. For hvor SPD nu får en­ten Na­h­les el­ler Scholz som kans­ler­kan­di­dat til val­get i 2021 – el­ler må­ske al­le­re­de 2020? – så har CDU in­gen kan­di­dat i sig­te,« si­ger von Lucke.

»Det er na­tur­lig­vis en ka­em­pe­ma­es­sig stra­te­gisk svag­hed for par­ti­et, og her må man si­ge, at den ma­chi­a­vel­li­ske Mer­kel at­ter har gen­nem­trum­fet, at der in­gen al­ter­na­ti­ver er til hen­de. Men for hen­des par­ti er det højst util­freds­stil­len­de, at det nu får et sta­dig stør­re pro­blem med ar­ve­føl­gen.«

FO­TO: HERMANN BREDEHORST/POLARIS

Re­ge­rings­dan­nel­sens sto­re over­ra­skel­se: CDU måt­te af­gi­ve fi­nans­mi­ni­ster­po­sten til den so­ci­al­de­mo­kra­ti­ske borg­me­ster i Ham­burg, Olaf Scholz.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.