Den vej, vin­den bla­e­ser

Bre­xit. Den bri­ti­ske pre­mi­er­mi­ni­ster si­ger nej. Det sam­me gør La­bour­for­mand Je­re­my Cor­byn. Så hvor­for ta­ler sta­dig fle­re om mu­lig­he­den for en ny Bre­xit-af­stem­ning?

Weekendavisen - - Udland - Af MET­TE RODGERS

LON­DON – For 20-åri­ge Will Dry var den bri­ti­ske Bre­xit-valg­kamp i 2016 for­vir­ren­de. Eks­per­ter på beg­ge si­der ha­ev­de­de sta­er­kt mod­stri­den­de ting. Der var po­li­ti­ke­re, der ad­va­re­de om øko­no­misk neds­melt­ning. An­dre, der lo­ve­de fri­hed, stor­hed og vel­stand. I sid­ste en­de blev det kon­tek­sten – det over­ord­ne­de kli­ma i Eu­ro­pa – der fik førs­te­gangs­va­el­ge­ren Dry til at be­slut­te sig. »At­mos­fa­e­ren var glø­de­n­de. In­gen vid­ste, hvad der var sandt. Jeg stem­te Lea­ve, for­di der sam­ti­dig med fol­ke­af­stem­nin­gen var gang i en eu­ro- og flygt­nin­ge­kri­se i Eu­ro­pa. Jeg hør­te, at sund­heds­va­e­se­net kun­ne få fle­re pen­ge, og jeg tro­e­de, at vi kun­ne la­eg­ge et Eu­ro­pa med pro­ble­mer bag os og ha­eg­te os på re­sten af ver­den,« si­ger Will Dry, i dag første­års­stu­de­ren­de i politik, fi­lo­so­fi og øko­no­mi på Ox­ford Uni­ver­si­tet.

19 må­ne­der der­på er den un­ge mand – på linje med et vok­sen­de an­tal bri­ter – imid­ler­tid ik­ke la­en­ge­re så sik­ker på, at den bri­ti­ske pre­mi­er­mi­ni­ster The­resa May og hen­des kon­ser­va­ti­ve min­dre­tals­re­ge­ring vil for­må at sik­re bri­ter­ne en af­ta­le med EU, der vil ud­lø­se de lo­ve­de ge­vin­ster. Fak­tisk sy­nes han sna­re­re, det ser ud til, at af­ta­len vil kom­me til at ko­ste lan­det dyrt og sva­ek­ke dets ind­fly­del­se i ver­den.

Med den om­vend­tes iver har Will Dry der­for star­tet kampag­nen Our Fu­tu­re, Our Choi­ce med un­ge li­ge­sin­de­de, der i før­ste om­gang ka­em­per for at gi­ve bri­ter­ne en ny fol­ke­af­stem­ning om Bre­xi­taf­ta­len. I sid­ste en­de er må­let at stop­pe Bre­xit. »Jeg tror på, at vi kan gø­re det, for­di jeg selv har stemt Lea­ve og aen­dret me­ning, og der må va­e­re man­ge som mig,« forta­el­ler Will Dry, der sam­men med si­ne to medstif­te­re, den 21-åri­ge Cam­brid­ge-stu­de­ren­de La­ra Spi­rit og den 27-åri­ge jurist Fe­mi Oluwol, er på vej til Dur­ham Uni­ver­si­tet for at over­be­vi­se fle­re un­ge om at støt­te op om de­res kampag­ne.

Ide­en er i før­ste om­gang at over­be­vi­se La­bour, ik­ke mindst La­bour-for­mand Je­re­my Cor­byn, om at støt­te en ny fol­ke­af­stem­ning – no­get, han hidtil har af­vist, men som er af­gø­ren­de for, at der kan sam­les fler­tal i par­la­men­tet for ide­en. »Vo­res mål er at få Je­re­my Cor­byn op af sto­len og over på vo­res si­de, og det vil vi gø­re ved at mo­bi­li­se­re hans stør­ste fan­ba­se, de un­ge,« for­kla­rer Dry, hvis kampag­ne blev født kort før jul og på en må­ned er vok­set fra 10 til 150 in­vol­ve­re­de.

Bre­xit ik­ke af­gjort

150 pri­vil­e­ge­re­de un­ge men­ne­sker vil dog na­ep­pe skra­em­me hard­li­ne-Bre­xi­ters som de kon­ser­va­ti­ve par­la­men­ta­ri­ke­re Ja­cob Re­es-Mogg og ve­te­ra­nen Bill Cash, der har ka­em­pet for Bre­xit gen­nem he­le de­res po­li­ti­ske liv og nu kun er godt 13 må­ne­der fra må­let. Og da slet ik­ke i ly­set af, at ik­ke kun Je­re­my Cor­byn, men og­så pre­mi­er­mi­ni­ster The­resa May har af­vist ide­en om end­nu en fol­ke­af­stem­ning.

Men hvor­for ta­ler al­le plud­se­lig se­ri­øst om det? Hvor­for har al­le bri­ti­ske dag­bla­de in­den for de se­ne­ste uger vur­de­ret sand­syn­lig­he­den for en ny af­stem­ning? Og hvor­for ly­der kon­klu­sio­nen fra sta­dig fle­re ana­ly­ti­ke­re – så­som The Ti­mes’ Ra­chel Syl­ve­ster – at »det, der nu sy­nes umu­ligt, snart kan be­gyn­de at fø­les uund­gå­e­ligt«. For­kla­rin­gen, me­ner An­drew Ado­nis, med­lem af Over­hu­set og tid­li­ge­re ud­dan­nel­ses- og trans­port­mi­ni­ster i To­ny Blairs La­bour-re­ge­ring, er dels, at det er be­gyndt at gå op for bri­ter­ne, at re­ge­rin­gen ik­ke som lo­vet har al­le kor­te­ne på hån­den over for EU-for­hand­ler­ne, dels at det ik­ke er for sent at genover­ve­je be­slut­nin­gen. »For før­ste gang si­den fol­ke­af­stem­nin­gen den 23. ju­ni 2016 fø­ler folk, at det kan stop­pes. Det var par­la­mentsval­get (i ju­ni 2017, red.), der sat­te gang i pro­ces­sen, for­di May mi­ste­de sit fler­tal i Un­der­hu­set,« si­ger Lord Ado­nis til We­e­ken­da­vi­sen og en lil­le grup­pe eu­ro­pa­ei­ske kor­re­spon­den­ter.

»Bre­xit er ik­ke en af­gjort sag. Det er me­get vig­tigt at for­stå, hvad der fo­re­går i øje­blik­ket. De 52 pro­cent (der stem­te Lea­ve, red.) var et flyg­tigt øje­bliks­bil­le­de; det er ik­ke det bri­ti­ske folks en­de­li­ge be­slut­ning,« si­ger Ado­nis. Han plan­la­eg­ger se­ne­re på året at frem­la­eg­ge et aen­drings­for­slag til Bre­xit-lov­giv­nin­gen i Over­hu­set, der – hvis ved­ta­get – vil la­eg­ge pres på Un­der­hu­set og re­ge­rin­gen for at ud­skri­ve en ny fol­ke­af­stem­ning. End­nu er ti­den ik­ke mo­den, er­ken­der han, men når de­tal­jer­ne i Bre­xit-af­ta­len be­gyn­der at stå klart i lø­bet af året, er han sik­ker på, at det vil va­e­re mu­ligt at sam­le fler­tal. Sa­er­ligt hvis Je­re­my Cor­byn skif­ter me­ning. Og Ado­nis vur­de­rer, at det er i den ret­ning, vin­den bla­e­ser.

»Til ok­to­ber bli­ver Je­re­my Cor­byn nødt til at be­slut­te sig. Na­e­sten al­le La­bour­par­la­men­ta­ri­ke­re, og et fler­tal af bå­de de un­ge og de mi­dal­dren­de med­lem­mer af par­ti­et, er imod Bre­xit. Me­nings­må­lin­ger vi­ser, at La­bour vil mi­ste op­bak­ning ved na­e­ste valg, hvis det stem­mer for Bre­xit,« si­ger han.

Han på­pe­ger, at selv om Cor­byn har en for­hi­sto­rie som EU-skep­tisk – han stem­te for at for­la­de EU i 1975 og har si­den stemt imod bå­de Maa­stri­cht- og Lis­sa­bon-trak­ta­ter­ne – så er han som par­ti­le­der al­tid »endt med at støt­te EU«, hver gang han blev tvun­get til at tra­ef­fe en be­slut­ning. I før­ste om­gang valg­te han tø­ven­de at støt­te Re­main-si­den i fol­ke­af­stem­nin­gen; si­den har han ac­cep­te­ret, at par­ti­et bak­ker op om fort­sat med­lem­skab af tol­du­ni­o­nen og det in­dre mar­ked i over­gangs­pe­ri­o­den, samt at La­bour, mod­sat re­ge­rin­gen, går ind for »en slags« tol­du­ni­on med EU i den en­de­li­ge af­ta­le.

Va­el­ger­ne øn­sker at bli­ve hørt igen

En ra­ek­ke me­nings­må­lin­ger, of­fent­lig­gjort i de se­ne­ste uger, har gi­vet pro-eu­ro­pa­e­er­ne håb om, at det ik­ke er helt umu­ligt at på­vir­ke Cor­byn. En stor må­ling fo­re­ta­get af ICM for The Gu­ar­di­an vi­ser f.eks., at 47 pro­cent af den bri­ti­ske be­folk­ning øn­sker en af­stem­ning om den en­de­li­ge af­ta­le, mens kun 34 pro­cent er imod ide­en. Blandt La­bours støt­ter sti­ger op­bak­nin­gen til en ny af­stem­ning imid­ler­tid til 65 pro­cent, med kun 19 pro­cent imod.

En lig­nen­de un­der­sø­gel­se fo­re­ta­get af Mi­le End In­sti­tu­te ved Qu­e­en Mary Uni­ver­si­te­tet i Lon­don vi­ser, at he­le 78 pro­cent af La­bours gra­es­rød­der en­ten er »eni­ge i« el­ler »me­get eni­ge i« ide­en om end­nu en af­stem­ning.

Pro­fes­sor Tim Ba­le fra Mi­le End In­sti­tu­te me­ner, at der er ved at ske »en aen­dring i den po­li­ti­ske at­mos­fa­e­re« i lan­det. I den­ne uge slut­te­de en lang ra­ek­ke Re­main-grup­per sig sam­men i en ny tva­er­po­li­tisk ko­or­di­ne­rings­grup­pe, her­un­der Our Fu­tu­re, Our Choi­ce; Open Eu­ro­pe; Eu­ro­pe­an Move­ment; InFa­cts; Sci­en­ti­sts for EU samt eks­po­li­ti­ke­re som To­ny Blair og den tid­li­ge­re li­be­ra­le vi­ce­pre­mi­er­mi­ni­ster Ni­ck Clegg. Tim Ba­le på­pe­ger, at me­nings­må­lin­ger­ne sta­dig vi­ser dødt løb mel­lem Lea­ve og Re­main, hvis folk skul­le stem­me om EU-med­lem­ska­bet i dag. Imid­ler­tid kal­der han det for »en tem­me­lig snu stra­te­gi« at fo­ku­se­re på at mo­bi­li­se­re La­bour­par­ti­et – sa­er­ligt de un­ge – for en ny fol­ke­af­stem­ning.

»Hvis af­ta­len, re­ge­rin­gen for­hand­ler på plads, en­ten er rig­tig dår­lig el­ler ik­ke kan for­li­ge de man­ge ufor­e­ne­li­ge krav fra de for­skel­li­ge frak­tio­ner in­ter­nt i re­ge­rin­gen, er det mu­ligt, at Cor­byn vil en­de med at støt­te en ny af­stem­ning,« vur­de­rer Tim Ba­le. Han pe­ger på, at Cor­byns så­kaldt »nye politik«, som har til­truk­ket hund­redt­u­sin­der af nye, sa­er­ligt yn­gre med­lem­mer til La­bour, byg­ger på et løf­te om at lyt­te til gra­es­rød­der­ne.

»Han har lo­vet, at han vil lyt­te til de un­ge, så han ri­si­ke­rer at lig­ne en hyk­ler, hvis han trod­ser et ud­bredt krav om en ny Bre­xit-af­stem­ning,« si­ger Ba­le. Som dog til­fø­jer, at en an­den del af Cor­byn-bran­det er, at han står fast på si­ne prin­cip­per.

La­bours di­lem­ma

Når La­bour har va­e­ret for­sig­tig med at frem­stå som an­ti-Bre­xit – på trods af at he­le 87 pro­cent af par­tiets va­el­ge­re støt­ter fort­sat med­lem­skab af det in­dre mar­ked, og 85 pro­cent øn­sker at for­bli­ve i tol­du­ni­o­nen – ha­en­ger det sam­men med, at og­så par­tiets va­el­ge­re er split­tet i spørgs­må­let. 35 pro­cent af La­bours va­el­ge­re – sa­er­ligt i de tid­li­ge­re nor­den­gel­ske in­du­stri­om­rå­der – stem­te Lea­ve. Der­for har par­ti­et, som de kon­ser­va­ti­ve, hidtil lo­vet va­el­ger­ne at gen­nem­fø­re Bre­xit, og par­tiets skyg­geu­den­rigs­mi­ni­ster, Emily Thor­n­ber­ry, af­vi­ser over for We­e­ken­da­vi­sen, at par­ti­et vil aen­dre politik og støt­te en ny fol­ke­af­stem­ning. »Vi har af­holdt én fol­ke­af­stem­ning, og det kan vi ik­ke aen­dre nu. Vi kan ik­ke forta­el­le folk, at de­res stem­me vil bli­ve ig­no­re­ret, og at vi må bli­ve i EU. Og ind­til vi­de­re har vi ik­ke set no­get stør­re skif­te i den of­fent­li­ge me­ning. Man­ge af dem, der stem­te for Bre­xit, føl­te ty­de­lig­vis, at de blev ig­no­re­ret af sam­fun­dets le­den­de in­sti­tu­tio­ner, så fo­re­stil dig, hvor­dan de vil­le fø­le, hvis de­res be­slut­ning blev aen­dret,« si­ger hun.

Emily Thor­n­ber­ry af­vi­ser ik­ke, at par­ti­et vil en­de med at stem­me imod May-re­ge­rin­gens af­ta­le med EU til ok­to­ber, men me­ner ik­ke, at det i så fald en­der med en fol­ke­af­stem­ning. »Hvis The­resa May kom­mer til os med en dår­lig af­ta­le, vil La­bour stem­me imod den, stop­pe den og sen­de den til gen­for­hand­ling,« si­ger hun. Men slår fast, at Stor­bri­tan­ni­en »må for­la­de EU«. La­bour-par­la­men­ta­ri­ke­ren Pat McFad­den, der sid­der i par­la­men­tets Bre­xit-ko­mité og be­stemt ik­ke er til­ha­en­ger af hver­ken Bre­xit el­ler sin egen par­ti­le­der, Je­re­my Cor­byn, er enig med Thor­n­ber­ry i, at der end­nu ik­ke er sket et til­stra­ek­ke­lig mar­kant skif­te i den of­fent­li­ge me­ning til, at La­bours le­del­se vil aen­dre politik. »Men det er en dy­na­misk si­tu­a­tion, vi be­fin­der os i. Cor­byns EU-skep­sis står i kon­trast til den vok­sen­de pro-eu­ro­pa­ei­ske hold­ning i par­ti­et. Hvis han tror på par­ti­de­mo­kra­ti, vil det bli­ve in­ter­es­sant at se, hvor­dan det en­der,« si­ger McFad­den, der re­pra­e­sen­te­rer valg­kred­sen Wol­ver­hamp­ton, hvor et fler­tal stem­te Lea­ve i 2016.

»Men som det ser ud nu, for­la­der vi EU om et års tid på bag­grund af en af­ta­le, som vi end­nu ik­ke ken­der no­gen de­tal­jer af, og som pri­o­ri­te­rer na­tio­na­lis­me over øko­no­misk vel­stand,« si­ger han og er­ken­der, at der og­så i La­bour ek­si­ste­rer en »ven­stre­o­ri­en­te­ret tra­di­tion, der går ind for so­ci­a­lis­me i ét land og ser EU som en klub for che­fer«.

Magt og prag­ma­tis­me

Den­ne tra­di­tion var Je­re­my Cor­byn en del af i man­ge år, men med mag­ten i lan­det in­den for ra­ek­ke­vid­de sy­nes La­bour-for­man­den at va­e­re ble­vet me­re prag­ma­tisk og me­re vil­lig til at gå på kom­pro­mis.

Tim Ba­le er enig med de un­ge ak­ti­vi­ster fra Our Fu­tu­re, Our Choi­ce i, at dét kan få Cor­byn og den øv­ri­ge La­bour-le­del­se til at genover­ve­je par­tiets Bre­xit-po­si­tion.

»Vo­res re­search vi­ser, at par­ti­et kun kla­re­de sig så godt, som det gjor­de ved det se­ne­ste valg, for­di det lyk­ke­des dem at over­be­vi­se folk om, at det var for­holds­vis an­ti-Bre­xit. Hvis det bli­ver ty­de­ligt, at det vil­le støt­te Mays Bre­xit, kan det mi­ste en mas­se va­el­ge­re,« si­ger Ba­le, hvis kol­le­ger i ta­en­ket­an­ken UK in a Chan­ging Eu­ro­pe har på­vist, at der er op­stå­et nye po­li­ti­ske iden­ti­te­ter i Stor­bri­tan­ni­en ud fra hold­nin­gen til Eu­ro­pa og der­med bry­der med de tra­di­tio­nel­le par­ti­til­hørs­for­hold.

Will Dry er en af dem, for hvem Bre­xit er ble­vet det vig­tig­ste em­ne. Som han si­ger: »Det par­ti, der stop­per Bre­xit, får min stem­me.« Og han er ik­ke ale­ne, til­fø­jer han og hen­vi­ser til en frisk me­nings­må­ling, der blev of­fent­lig­gjort ved grup­pens lan­ce­ring tid­li­ge­re på ugen. »Den vi­ser, at Je­re­my Cor­byns støt­te vil gå op i al­le al­ders­grup­per, selv dem over 65, hvis han mod­sa­et­ter sig Bre­xit; at hans støt­te vil gå op i al­le lan­dets re­gio­ner, og­så i Nor­deng­land, hvis han mod­sa­et­ter sig Bre­xit; at hans op­bak­ning blandt al­le so­ci­al­klas­ser vil gå op, hvis han støt­ter Bre­xit,« si­ger Dry en­tu­si­a­stisk.

FO­TO: STEFAN ROUSSEAU/RITZAU SCAN­PIX

Hvil­ken vej skal man gå? Je­re­my Cor­byns hold­ning til en ny Bre­xit-af­stem­ning kan bli­ve af­gø­ren­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.