Kore­ansk ski­skyd­ning

Ana­ly­se. Nord­korea fø­rer som for­ven­tet 3-0 i is­ho­ck­ey-diplo­ma­ti, men vig­ti­ge­re op­gør ven­ter ef­ter vin­ter-OL.

Weekendavisen - - Udland - Af MARKUS BERNSEN

DET lig­ne­de et var­sel om nye ti­der på Den Kore­an­ske Halvø, da der i sid­ste uge faldt pa­pir­lap­per ud af him­len over Seoul. I Syd­koreas ho­ved­stad er de små pro­pa­gan­dased­ler ik­ke i sig selv en nyhed: Ja­evn­ligt trans­por­te­rer bal­lo­ner for­skel­li­ge gen­stan­de over den de­mi­li­ta­ri­se­re­de zo­ne, der de­ler Korea langs den 38. bred­degrad. Af­sen­de­re i syd kan va­e­re ak­ti­vi­ster, in­dre­mis­sio­na­e­rer el­ler bal­la­de­ma­ge­re, og for­sen­del­ser­ne kan in­de­hol­de alt fra cho­ko­la­de­bol­ler til var­me so­k­ker, bib­ler, po­r­no­gra­fi el­ler ek­sem­pla­rer af Hol­lywood-ko­me­di­en The In­ter­view, der skil­drer et fik­tivt at­ten­tat på Nord­koreas le­der, Kim Jong-un.

Bal­lo­ner fra nord har al­tid lø­be­sed­ler med sig. (I en­kel­te til­fa­el­de har de og­så frag­tet skrald). I ok­to­ber sid­ste år var det en teg­ning af Do­nald Trump med krop som en hund og en bom­be mel­lem ta­en­der­ne, der drys­se­de ned over Seoul. Men i sid­ste uge var mo­ti­vet alt­så et helt an­det: Sed­ler­ne vi­ste ma­skot­ter­ne for vin­ter-OL i Py­eong­chang, en ti­ger og en bjørn, gen­gi­vet med nord­kore­a­ner­nes ka­rak­te­ri­sti­ske pro­pa­gan­da-streg, mens de lø­ber af sted med den olym­pi­ske fak­kel. Over dy­re­ne står der: »Lad os sam­men ta­ge til Ka­e­song!« og »Lad os sam­men ta­ge til Kum­gang-bjer­get!« De to sted­nav­ne hen­vi­ser til hen­holds­vis et in­du­stri­kom­pleks og et po­pu­la­ert turist­mål i Nord­korea, som de to lan­de før har sam­ar­bej­det om, og som må­ske bli­ver genåb­net, nu hvor vin­ter­le­ge­ne har bragt de to kore­an­ske sta­ter på ta­le­fod igen. Det lig­ner jo et tø­brud, når Nord og Syd i dag, fre­dag, mar­che­rer ind til åb­nings­ce­re­mo­ni­en un­der fa­el­les flag og med et fa­el­les kvin­dei­s­ho­ck­eyhold for øj­ne­ne af et talsta­er­kt nord­kore­ansk hep­pe­kor, lan­dets 90-åri­ge kran­se­kage­fi­gur, Kim Yong-nam - og ik­ke mindst den langt me­re ind­fly­del­ses­ri­ge Kim Yo-Jong, sel­ve­ste Kim Jong-uns sø­ster. Sidst­na­evn­te er på sin før­ste ud­lands­rej­se, mens broren har va­e­ret ved mag­ten, og for­ven­tes at stja­e­le bil­le­det fra USAs vi­ce­pra­esi­dent, Mi­ke Pen­ce, der el­lers hav­de ta­enkt sig at be­nyt­te lej­lig­he­den til at for­døm­me sty­ret i Py­on­gy­ang og pra­e­sen­te­re de hidtil »stren­ge­ste og mest ag­gres­si­ve« øko­no­mi­ske sank­tio­ner mod lan­det.

SYD­KOREA har strakt sig langt for at få sin na­bo med: Til­budt at da­ek­ke de­res ud­gif­ter, om­gå­et in­ter­na­tio­na­le sank­tio­ner og døbt be­gi­ven­he­den »Freds­le­ge­ne.« Pra­esi­dent Moon Jae-in har haft si­ne grun­de. Sid­ste år gik han til valg på at kom­me i di­a­log med nord­kore­a­ner­ne, men si­den er al­le for­søg ble­vet for­pur­ret af mis­sil­tests og ame­ri­ka­ner­nes for­slag om pra­e­ven­ti­ve an­greb.

Men lav­prak­ti­ske over­vej­el­ser har og­så spil­let ind: I klart vejr kan man se ind i Nord­korea fra de olym­pi­ske skiløj­per, og Moon har fryg­tet at skul­le af­vik­le le­ge­ne i et fjendt­ligt kli­ma, hvor mis­sil­tests el­ler atom­prø­ve­spra­eng­nin­ger vil­le dan­ne bag­ta­ep­pe for fi­na­ler­ne i styrt­løb el­ler ski­skyd­ning. Syd­kore­a­ner­ne er vant til den slags, men den in­ter­na­tio­na­le pres­se og de knap én mil­li­on ga­e­ster kan ik­ke for­ven­tes at ta­ge det helt så let. At Syd­koreas fest og­så er nødt til at va­e­re Nord­koreas, har va­e­ret smerte­ligt klart si­den OL i Seoul i 1988, hvor for­hand­lin­ger­ne om et fa­el­les va­ert­skab med Py­on­gy­ang brød sam­men, og en nord­kore­ansk agent ef­ter­føl­gen­de plan­te­de en bom­be på et pas­sa­ger­fly på vej til Syd­korea og myr­de­de de 115 per­so­ner om bord.

Si­den har le­ge­ne va­e­ret et for­hand­lings­vin­due, som Nord ik­ke går tom­ha­en­det fra. Til OL i Syd­ney i 2000 mar­che­re­de de to Korea­er og­så ind un­der fa­el­les flag, men se­ne­re kom det frem, at Nord for­in­den hav­de af­kra­e­vet Syd et stør­re pen­ge­be­løb og des­u­den for­langt, at de­le­ga­tio­ner­ne skul­le va­e­re nøj­ag­tigt li­ge sto­re, så fle­re syd­kore­an­ske at­le­ter måt­te over­va­e­re åb­nings­ce­re­mo­ni­en fra om­kla­ed­nings­rum­met.

Og­så den­ne gang la­der Syd­koreas re­ge­ring til at ha­ve be­talt en høj pris, al­le­re­de før le­ge­ne går i gang. I me­nings­må­lin­ger si­ger kun fi­re ud af ti syd­kore­a­ne­re, at de støt­ter den fa­el­les ind­march med na­bo­en, og man­ge kla­ger over, at Py­eong­chang­le­ge­ne er ble­vet til »Py­on­gy­ang-le­ge­ne«. I prak­sis, si­ger de, har pra­esi­dent Moon be­talt be­skyt­tel­ses­pen­ge til Kim Jong-un; in­vi­te­ret den lo­ka­le bøl­le med til by­fe­sten og overøst ham med mad og so­da­vand i hå­bet om, at han ik­ke øde­la­eg­ger det for de an­dre ga­e­ster.

I for­hol­det til USA har Freds­le­ge­ne og­så ko­stet. Was­hin­g­ton blev ik­ke spurgt, før Seoul send­te en in­vi­ta­tion til Nord, og det har vakt stor util­freds­hed i de­le af Trump-ad­mi­ni­stra­tio­nen. Isa­er for­di pra­esi­dent Moon gen­tag­ne gan­ge har bedt ame­ri­ka­ner­ne love, at de ik­ke vil­le gø­re al­vor af trus­ler­ne om pra­e­ven­ti­ve an­greb uden at ta­ge ham med på råd.

Den usik­ker­hed ul­mer sta­dig i Syd­korea og kan blus­se op ef­ter af­slut­nings­ce­re­mo­ni­en i Py­eong­chang den 25. fe­bru­ar. For mens at­le­ter, hep­pe­kor og ae­r­kefjen­der net­op nu sam­les i bjer­ge­ne, er der én per­son, der ud­ma­er­ker sig ved sit fra­va­er: USAs am­bas­sa­dør i Syd­korea. Trump har sta­dig ik­ke ud­na­evnt no­gen til den vig­ti­ge post, og for ny­lig blev en op­lagt kan­di­dat, Vi­ctor Cha, kas­se­ret af Det Hvi­de Hus, ef­ter at han of­fent­ligt hav­de kri­ti­se­ret et for­slag om mi­li­ta­erak­tio­ner mod Nord­korea.

Dét – me­re end mo­ti­vet på pro­pa­gan­dased­ler­ne i luf­ten – bli­ver i Seoul set som et var­sel om nye ti­der. Og ik­ke af den op­mun­tren­de slags.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.