Ja­pansk pa­ra­doks

Ja­pan. Me­get er skre­vet om den nu­va­e­ren­de ja­pan­ske re­ge­rings grad­vi­se op­rust­ning og op­gør med ef­ter­krig­sti­dens pa­ci­fis­me. Det be­syn­der­li­ge er, at Ja­pan i dag har fa­er­re sol­da­ter uden for lan­dets gra­en­ser end i år­ti­er.

Weekendavisen - - Udland - Af AS­GER RØJLE CHRI­STEN­SEN

Hund­redt­u­sin­der var på ga­den i 2015 i Tokyo for at pro­teste­re mod pre­mi­er­mi­ni­ster Shin­zo Abe og hans re­ge­rings så­kald­te »krigs­lo­ve«, de sik­ker­heds­po­li­ti­ske re­for­mer, der blev stemt igen­nem det ja­pan­ske par­la­ment. De­mon­stra­tio­ner­ne skab­te sto­re over­skrif­ter på he­le klo­den. I na­bo­lan­de­nes re­ge­rin­ger og i man­ge ve­st­li­ge me­di­er var man op­s­kra­em­te over den ja­pan­ske re­ge­rings sta­e­di­ge be­stra­e­bel­ser på at gi­ve lan­det en hø­je­re mi­li­ta­er pro­fil i re­gio­nen – og i ver­den – og i den for­bin­del­se ta­ge et op­gør med de sik­ker­heds­po­li­ti­ske la­en­ker, som Ja­pan som na­tion har va­e­ret lagt i si­den ne­der­la­get i An­den Ver­denskrig for over 70 år si­den.

Si­den Shin­zo Abe kom til mag­ten for godt fem år si­den, har det va­e­ret hans sto­re mål at op­nå en stør­re flek­si­bi­li­tet for Ja­pans så­kald­te selv­for­svars­styr­ker, SDF, og skri­ve nye og me­re rum­me­li­ge reg­ler for, hvad de må og ik­ke må del­ta­ge i uden for lan­dets gra­en­ser.

Re­a­li­te­ten er imid­ler­tid, at Ja­pan tre gan­ge si­den 2012 har truk­ket sig ud af uaf­slut­te­de FN-ope­ra­tio­ner rundt­om­kring i ver­den af hen­syn til sol­da­ter­nes sik­ker­hed, de sid­ste to gan­ge un­der Abe, og at Ja­pan der­for i dag har fa­er­re sol­da­ter i ak­tiv tje­ne­ste uden­lands end på no­get tids­punkt i et kvart år­hund­re­de.

Først trak man sig fra Hai­ti i 2012, der­na­est fra Go­lan-høj­der­ne i 2013, men mest kon­tro­ver­si­elt var det, da Abe-re­ge­rin­gen sid­ste år be­slut­te­de at tra­ek­ke den ba­ta­l­jon ja­pan­ske in­ge­ni­ør­sol­da­ter, som be­fandt sig i Syds­u­dan, hjem.

I dag sid­der der nog­le få ja­pan­ske of­fi­ce­rer i Syds­u­dans ho­ved­stad Ju­ba og ob­ser­ve­rer, hvor­dan det går med an­dre lan­des freds­be­va­ren­de FN-ar­bej­de, og i Dji­bou­ti er SDF-mand­skab ak­tivt in­vol­ve­ret i pirat­be­ka­em­pel­se i Aden­bug­ten. Ja­pan spil­ler og­så sta­dig en va­e­sent­lig rol­le i fi­nan­si­e­rin­gen af FN-mis­sio­nen i Syds­u­dan.

Men det er alt. For før­ste gang si­den det ja­pan­ske par­la­ments dra­ma­ti­ske ved­ta­gel­se i 1992 af den så­kald­te »PKO-lov«, en hi­sto­risk lov om SDF-del­ta­gel­se i freds­be­va­ren­de FN-styr­ker, og den ef­ter­føl­gen­de ud­sen­del­se af den al­ler­før­ste SDF-de­ling til Cam­bod­ja er ik­ke en ene­ste ja­pansk ba­ta­l­jon, be­stå­en­de af le­ven­de og sår­ba­re sol­da­ter, en­ga­ge­ret no­get sted i ver­den. Hvil­ket er et åben­lyst pa­ra­doks, når man ser på re­ge­rin­gens er­kla­e­re­de in­ten­tio­ner.

Ind­sat­sen i Syds­u­dan

»Lova­en­drin­ger­ne i 2015 blev af mod­stan­der­ne kaldt for ’krigs­lo­ve’, men den før­ste sto­re for­an­dring ef­ter de­res ved­ta­gel­se har va­e­ret selv­for­svars­styr­ker­nes til­ba­ge­tra­ek­ning fra den ene­ste freds­be­va­ren­de FN-mis­sion, de delt­og i,« kon­sta­te­rer lek­tor Gar­ren Mul­loy, en bri­tisk sik­ker­heds­po­li­tisk for­sker, der un­der­vi­ser ved Dai­to Bunka Uni­ver­si­tet i Sai­ta­ma ved Tokyo. »Den ja­pan­ske re­ge­ring in­si­ste­re­de på, at til­ba­ge­tra­ek­nin­gen ik­ke skyld­tes den ri­si­ko, styr­ker­ne var ud­sat for, men me­get få tror på den for­kla­ring. Det sam­me var til­fa­el­det ved til­ba­ge­tra­ek­nin­gen fra Go­lan-mis­sio­nen i 2013.« Gar­ren Mul­loys vur­de­ring er, at til­ba­ge­tra­ek­nin­gen fra Syds­u­dan ik­ke på no­gen må­de styr­ker Ja­pans hjem­li­ge for­svar mod den trus­sel fra Nord­korea og Ki­na, som man me­ner at stå over­for, og at den der­for får Abe-re­ge­rin­gens sik­ker­heds­po­li­ti­ske re­for­mer til at »klin­ge hult«. Den be­rø­ver blot SDF-styr­ker­ne for så­vel prak­tisk er­fa­ring som in­ter­na­tio­na­le kon­tak­ter, der på la­en­ge­re sigt kun­ne ha­ve va­e­ret af stor be­tyd­ning. Ind­sat­sen i Syds­u­dan var Ja­pans la­engstva­ren­de og stør­ste bi­drag til en FN-mis­sion hidtil. Na­e­sten 4000 ja­pan­ske in­ge­ni­ør­trop­per hav­de si­den ja­nu­ar 2012 af­løst hin­an­den med at an­la­eg­ge me­re end 200 ki­lo­me­ter vej, byg­ge 94 byg­nin­ger og gø­re et uvej­somt are­al på i alt 500.000 kva­drat­me­ter klar til be­byg­gel­se. I som­me­ren 2016 var der så åben­lys bor­ger­krig i lan­det, at 1992-lovens for­ud­sa­et­ning om, at SDF kun kan ud­sen­des til lan­de, hvor der er en vå­ben­hvi­le i kraft, re­elt blev over­t­rå­dt dag­ligt. SDFs så­kald­te mor­gen­rap­por­ter til for­svars­mi­ni­ste­ri­et hjem­me i Tokyo blev py­n­tet, så or­det »kamp­hand­lin­ger« med mi­ni­ste­rens vel­sig­nel­se blev er­stat­tet af »va­eb­ne­de sam­men­stød«, og en skan­da­le, hvor nog­le mor­gen­rap­por­ter var »ble­vet va­ek« og si­den »fun­det igen« i mi­ni­ste­ri­el­le com­pu­te­res dyb, ko­ste­de i juli sid­ste år den da­va­e­ren­de for­svars­mi­ni­ster po­sten.

In­den­rigs­po­li­tisk be­last­ning

Syds­u­dan-mis­sio­nen var trods sin fi­ne ind­sats og va­e­sent­li­ge re­sul­ta­ter i fel­ten »grad­vist ble­vet en in­den­rigs­po­li­tisk be­last­ning for Abe-re­ge­rin­gen hjem­me i Ja­pan«, som bri­ti­ske Luke Pa­tey, der er se­ni­o­r­for­sker ved DIIS, Dansk In­sti­tut for In­ter­na­tio­na­le Stu­di­er, for­mu­le­rer det.

»FNs freds­be­va­ren­de mis­sions man­dat i Syds­u­dan aen­dre­de sig til at hand­le om be­skyt­tel­se af ci­vi­le, og fle­re FN-sol­da­ter (fra an­dre lan­de, red.) blev dra­ebt. Det ri­me­de dår­ligt med Ja­pans ’PKO-lov’, som ud­tryk­ke­ligt sag­de, at ja­pan­ske freds­be­va­ren­de styr­ker ik­ke måt­te del­ta­ge i kamp­hand­lin­ger, og at de kun måt­te vir­ke i lan­de, hvor der var vå­ben­hvi­le mel­lem kri­ge­ri­ske par­ter,« ud­dy­ber Luke Pa­tey.

Hvis blot én ja­pansk sol­dat kom til ska­de, vil­le det for al­vor af­slø­re brud­det på PKO-lovens ånd og bog­stav over for Ja­pans be­folk­ning, og det vil­le ha­ve va­e­ret øde­la­eg­gen­de for re­ge­rin­gens am­bi­tio­ner om at ha­e­ve Ja­pans sik­ker­heds­po­li­ti­ske pro­fil i far­van­de ta­et­te­re ved lan­dets eg­ne ky­ster og styr­ke Ja­pans bi­drag til sit eget mi­li­ta­e­re for­svar mod Nord­korea og Ki­na.

Det var jo den del af de for­svar­spo­li­ti­ske re­for­mer, som for al­vor be­tød no­get for Shin­zo Abe og hans po­li­ti­ske ven­ner på Ja­pans kon­ser­va­ti­ve, na­tio­na­li­sti­ske fløj, og der­for kun­ne man ik­ke ri­si­ke­re no­get i det fjer­ne Syds­u­dan.

»På et tids­punkt, hvor der var al­vor­li­ge re­gio­na­le spa­en­din­ger på grund af Nord­koreas me­re og me­re tru­en­de mis­sil­pro­gram, kun­ne man ik­ke ha­ve, at en min­dre freds­be­va­ren­de rol­le i et fjer­nt afri­kansk land kom i vej­en for Abes pla­ner om at ud­vi­de Ja­pans bi­drag til den re­gio­na­le og ver­den­s­oms­pa­en­den­de sik­ker­hed,« for­kla­rer Luke Pa­tey.

Abe-re­ge­rin­gen føl­te sig i for­å­ret 2017 på den bag­grund tvun­get til at ta­ge den over­rum­p­len­de be­slut­ning over hals og ho­ved at tra­ek­ke de ja­pan­ske styr­ker hjem fra Syds­u­dan. Of­fi­ci­elt var den for­blom­me­de for­kla­ring på den plud­se­li­ge til­ba­ge­tra­ek­ning, at »ef­ter­som Syds­u­dan nu går ind i en ny fa­se i sin na­tions­op­byg­ning, har vi be­slut­tet at af­slut­te vo­res ind­sats med at byg­ge in­fra­struk­tur i lan­det«, som Shin­zo Abe for­mu­le­re­de det i det fjer­ne Tokyo.

Men re­elt hand­le­de det ude­luk­ken­de om at »und­gå mu­li­ge tab af men­ne­ske­liv«, som pro­fes­sor Narus­hi­ge Mi­chis­hi­ta, der er di­rek­tør for det sik­ker­heds­po­li­ti­ske forsk­nings­pro­gram ved GRIPS, Ja­pans stats­li­ge in­sti­tut for po­li­ti­ske stu­di­er, tørt og kontant kon­sta­te­rer. »Ge­ne­relt gør et atom­be­va­eb­net Nord­korea og et vok­sen­de Ki­na det van­ske­ligt for Ja­pan at fast­hol­de mi­li­ta­e­re for­plig­tel­ser i om­rå­der, som lig­ger langt va­ek fra Øst­a­si­en,« for­kla­rer han til We­e­ken­da­vi­sen.

»Abe er en ek­stremt re­a­li­stisk po­li­ti­ker. Han ved, at han er nødt til at bli­ve ved med at vin­de val­ge­ne, hvis han skal ha­ve sin politik igen­nem,« ly­der det fra Narus­hi­ge Mi­chis­hi­ta. »Iso­la­tio­ni­ster, som kal­der sig selv for pa­ci­fi­ster, me­ner, at Ja­pan skal hol­de sig va­ek fra sva­e­re in­ter­na­tio­na­le sik­ker­heds­pro­ble­mer og hol­de fast i den luksus ik­ke at bru­ge ret man­ge pen­ge på sit for­svar,« ud­ta­ler han til net­a­vi­sen Asia Ti­mes. Uan­set hvad man kal­der dem, så har iso­la­tio­ni­ster og pa­ci­fi­ster sta­dig så me­get at skul­le ha­ve sagt i ja­pansk politik, at »Ja­pans mu­lig­hed for at spil­le en ’pro­ak­tiv’ rol­le (som Shin­zo Abe ef­ter­ly­ser, red.) sta­dig er me­get be­gra­en­set. Dis­se be­gra­ens­nin­ger kom­mer af en sta­erk po­li­tisk og sam­funds­ma­es­sig mod­vil­je mod at se SDF del­ta­ge i no­gen som helst si­tu­a­tion, der min­der om kamp­hand­lin­ger i ud­lan­det«, skri­ver Yuki Tatsu­mi, der er di­rek­tør for Ja­pan-pro­gram­met ved Stim­son-cen­tret i Was­hin­g­ton, i en ar­ti­kel på webs­i­den The Diplo­mat.

FO­TO: AFP PHOTO/WEDA WEDA

Ja­pan­ske sol­da­ter på vej til FN-freds­be­va­ren­de mis­sion i Øst­ti­mor. Nu er der ik­ke en ene­ste ja­pansk ba­ta­l­jon i ud­lan­det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.