Åbent brev til Krasnik og Wi­vel

Ka­rak­ter­mord. Må­ske er Pe­ter Gøtzs­che ble­vet for upo­pu­la­er, for­di han tør ud­for­dre de her­sken­de vin­de?

Weekendavisen - - Opinion - Af AL­LAN HOLMGREN

Ka­e­re Mar­tin Krasnik og Klaus Wi­vel,

Jeg vil her­med an­fø­re min for­bav­sel­se over den ar­ti­kel, We­e­ken­da­vi­sen brag­te fre­dag den 2. fe­bru­ar på si­de tre i før­ste sek­tion: Hå­ret i den me­di­cin­ske sup­pe, hvor jour­na­list Poul Pil­gaard Jo­hn­sen (Pil­gaard) le­ve­rer et min­dre flat­te­ren­de po­rtra­et af le­de­ren af det Nor­di­ske Co­chra­ne Cen­ter, pro­fes­sor, dr.med. Pe­ter Gøtzs­che.

Det un­drer mig, We­e­ken­da­vi­sen vil med­vir­ke til et per­so­nan­greb på en in­ter­na­tio­nalt set højt pro­fi­le­ret og vel­esti­me­ret dansk for­sker – uden re­el sub­stans, uden do­ku­men­ta­tion af at han ta­ger fejl. Der er vel fag­lig ue­nig­hed overalt, men man tå­ler åben­bart ik­ke Gøtzs­ches syns­punk­ter i den dan­ske la­e­ge­ver­den. I ar­tik­len ci­te­res fle­re per­so­ner for at gå ef­ter Gøtzs­ches per­son­li­ge stil: »Le­de­rens dog­ma­ti­ske og unu­an­ce­re­de fa­con har un­der­mi­ne­ret den [Co­chra­ne-ide­en], me­ner kri­ti­ker­ne.« Og vi­de­re skri­ver Pil­gaard: »Blandt la­e­ger­ne i Dan­mark er der en ud­bredt skep­sis over for Gøtzs­che.« Der re­fe­re­res i ar­tik­len til fag­lig ue­nig­hed om blandt an­det HPV-vac­ci­ne, brystscre­e­ning og an­ti­de­pres­siv me­di­cin. Men in­gen af de re­fe­re­re­de kri­ti­ke­re for­mår at til­ba­ge­vi­se Gøtzs­ches kri­tik som uve­der­ha­ef­tig end­si­ge for­kert. Det er åben­bart Gøtzs­ches per­son og Co­chra­ne cen­tret, man er ude ef­ter, isa­er de se­ne­ste ti år hvor Gøtzs­che har in­ter­es­se­ret sig for me­di­ci­n­an­ven­del­se i psy­ki­a­tri­en og for me­di­ci­na­lin­du­stri­ens in­ter­es­ser i psy­ko­far­mako­lo­gisk be­hand­ling. Det­te re­fe­re­res Gøtzs­che for selv at frem­ha­e­ve.

En af de mest magt­ful­de per­so­ner i dansk psy­ki­a­tri, pro­fes­sor Poul Vi­de­bech, ci­te­res for det­te: »Gøtzs­che har en enorm ind­fly­del­se i me­di­er­ne og i of­fent­lig­he­den, men blandt la­e­ger er han ved at sa­et­te sit renom­mé over styr, for­di han er, som han er.« (Min kur­si­ve­ring, AH) Det er vel i or­den, at der er fag­lig ue­nig­hed, men vel uhel­digt at en af dansk psy­ki­a­tris spid­ser og­så pro­ble­ma­ti­se­rer Gøtzs­ches per­son­lig­hed. Det er i alt fald ik­ke ar­gu­men­ter, Gøtzs­che an­ven­der, så vidt jeg har la­est hans bø­ger.

Pil­gaard re­fe­re­rer en unavn­gi­ven »an­er­kendt for­sker og pro­fes­sor« for at ud­ta­le, »at Pe­ter Gøtzs­che ef­ter en me­get fortjenst­fuld ind­sats har ud­vik­let sig »i ret­ning af det kva­eru­lant­for­ryk­te«.« Det er et al­vor­ligt an­greb og vel pres­se­e­tisk be­ta­en­ke­ligt (og sik­kert og­så injuri­e­ren­de) at kal­de en kol­le­ga »kva­eru­lant­for­rykt«, blot for­di han sta­e­digt hol­der fast i si­ne forsk­nings­re­sul­ta­ter. Er det ik­ke net­op det, en god for­sker skal gø­re: Hol­de fast i si­ne re­sul­ta­ter, selv om de er po­li­tisk og ide­o­lo­gisk og øko­no­misk ube­kvem­me?

Jeg be­gri­ber ik­ke, at den el­lers so­bre We­e­ken­da­vi­sen vil age­re mi­kro­fon­hol­der for per­son­ligt ram­te kri­ti­ke­re og va­e­re med til den­ne mista­en­ke­lig­gø­rel­se af en of­fent­lig og mar­kant in­ter­na­tio­nalt an­er­kendt per­sons per­son­lig­hed og per­son­li­ge stil.

Gøtzs­che får i ar­tik­len lej­lig­hed til at kom­men­te­re kri­tik­ken fra si­ne kri­ti­ke­re, men den brin­ges na­ep­pe i fuldt om­fang, hvad en gen­nem­gang af Gøtzs­ches og Pil­gaards kor­re­spon­dan­ce nok vil vi­se. Men det kan jeg jo selv­føl­ge­lig kun ga­et­te på. Pres­se­e­tisk er det i alt fald be­ta­en­ke­ligt, hvis ik­ke Gøtzs­ches svar på de man­ge kri­tik­punk­ter ik­ke er re­fe­re­ret fuldt ud.

Ja, Gøtzs­ches forsk­ning gør ondt på de la­e­ger, der fø­ler sig ramt af pi­skens snert; ja, det er vel­kendt, at man som la­e­ge ik­ke må kri­ti­se­re an­dre la­e­ger – så bli­ver man ud­stødt af det go­de sel­skab. Ar­tik­len hand­ler selv­føl­ge­lig om magt – som alt an­det i det­te land. Og Gøtzs­che har åben­bart for me­get magt, og så skal han ka­nø­f­les.

Det er sva­ert at ga­et­te sig til for­må­let med ar­tik­len og det ka­rak­ter­mord på Gøtzs­che, som sy­nes at va­e­re ar­tik­lens for­mål. Må­ske er Gøtzs­che ble­vet for upo­pu­la­er, for­di han tør ud­for­dre de her­sken­de vin­de. Må­ske er der ta­le om en slags brød­nid, for i ar­tik­lens fjer­de af­snit na­ev­nes, at Co­chra­ne cen­tret »har sin egen be­vil­ling på fi­nans­lo­ven på knap seks mil­li­o­ner kro­ner og ny­der stor po­li­tisk op­bak­ning.« Er for­må­let at luk­ke cen­tret – og mun­den på Gøtzs­che? Hvem fø­ler sig tru­et? El­ler er jan­te­loven på spil.

Med ven­lig hil­sen

Al­lan Holmgren

Di­rek­tør, ad­jun­ge­ret pro­fes­sor, mag.art. Au­to­ri­se­ret psy­ko­log, spe­ci­a­list og su­per­visor i psy­ko­te­ra­pi

PS. Jeg har be­ska­ef­ti­get mig med de al­vor­lig­ste psy­ki­ske li­del­ser de se­ne­ste fyr­re år, har må­ske lan­dets mest om­fat­ten­de ud­dan­nel­ser i psy­ko­te­ra­pi og un­der­vi­ser bl.a. psy­ko­lo­ger og psy­ki­a­te­re i psy­ko­te­ra­pi. Og jeg kan kun gi­ve PG ret i al­le hans re­sul­ta­ter om psy­ki­a­tri­en ud fra min man­ge­åri­ge om­fat­ten­de kli­ni­ske er­fa­ring.

Poul Pil­gaard Jo­hn­sen sva­rer:

Pe­ter Gøtzs­che er skrift­ligt ble­vet fo­re­lagt kri­tik­punk­ter­ne i ar­tik­len, og hans svar er loy­alt re­fe­re­ret. Nog­le svar er af plads­ma­es­si­ge år­sa­ger for­kor­tet, hvil­ket er en helt sa­ed­van­lig frem­gangs­må­de. Dog na­evn­te vi kun, at Co­chra­ne-cen­te­ret har to psy­ko­lo­ger an­sat. I sam­men­ha­en­gen hav­de det va­e­ret re­le­vant at na­ev­ne, at der og­så er en psy­ki­a­ter an­sat, og vi be­kla­ger, at det­te ved en util­sig­tet fejl ik­ke kom med.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.