Kom­mu­ne-ro­bot­ter

Weekendavisen - - Opinion -

Bjar­ne Chri­sten­sen, cand.mag. Sand­k­nø­sen 2

5250 Oden­se SV

For­si­de­hi­sto­ri­en i WA rej­ser en vig­tig de­bat om ro­bot­tek­no­lo­gi­ens ind­t­og i det dan­ske vel­fa­erds­sy­stem, idet de så­kald­te var­me ha­en­der i sund­heds­sek­to­ren ik­ke ta­ger tek­no­lo­gi­en til sig og op­le­ver, at den ska­der me­re end den gav­ner. Dog kun­ne ar­tik­len med for­del ha­ve un­der­søgt na­er­me­re, om me­d­ar­bej­der­ne på gul­vet modre­a­ge­rer på grund af tek­no­lo­gi­en per se el­ler på må­den, som tek­no­lo­gi­en im­ple­men­te­res på. Når ar­tik­len be­skri­ver, at en le­der på et ple­je­hjem tra­ef­fer be­slut­ning om ind­køb af en gi­ven tek­no­lo­gi, når en chief ro­bo­ti­cs an­sa­et­tes til at im­ple­men­te­re ro­bot­tek­no­lo­gi på et ho­spi­tal, og når Aar­hus Kom­mu­nes af­de­ling for In­nova­tion, Tek­no­lo­gi og Kre­a­ti­vi­tet ind­kø­ber en ro­bot som sym­bol på ro­bot­ter­nes ind­t­og i an­dre me­d­ar­bej­de­res hver­dag, så ty­der me­get på, at tek­no­lo­gi­en im­ple­men­te­res i det, der i mo­der­ne le­del­ses­lit­te­ra­tur hed­der en top-down-pro­ces (som står i mod­sa­et­ning til en bot­tom-up-pro­ces), og må­ske net­op i top-down im­ple­men­te­rin­gen skal man le­de ef­ter grun­den til mod­stan­den i hø­je­re grad end i sel­ve tek­no­lo­gi­en. I 1946 fandt psy­ko­lo­gen og so­cio­lo­gen Elt­on Mayo på bag­grund af de så­kald­te Hawt­hor­ne-stu­di­er, at me­d­ar­bej­de­res pro­duk­ti­vi­tet øges, når de får op­ma­er­k­som­hed. Der­for: Når ro­bot­tek­no­lo­gi – el­ler et hvil­ket som helst an­det til­tag – ind­fø­res hen over ho­ve­d­et på per­so­na­let på gul­vet, er det der­for for­ven­te­ligt, at mod­stan­den mod det im­ple­men­te­re­de øges – uan­set hvor frem­ra­gen­de det im­ple­men­te­re­de end måt­te va­e­re ud fra al­le mu­li­ge så­kald­te ob­jek­ti­ve kri­te­ri­er. Be­va­res, ar­tik­len na­ev­ner da et ek­sem­pel på, at man vis­se ste­der te­ster tek­no­lo­gi­en blandt bru­ger­ne, in­den man im­ple­men­te­rer. Desva­er­re nyt­ter det lidt, hvis man ek­sem­pel­vis te­ster en gi­ven tek­no­lo­gi på ét ple­je­cen­ter i en kom­mu­ne for så der­ef­ter at rul­le tek­no­lo­gi­en ud på de re­ste­ren­de i sam­me kom­mu­ne. Lan­det over fin­des der ek­semp­ler på, at net­op test og im­ple­men­te­ring er iso­le­ret i så­kald­te cen­tre for vel­fa­erds­tek­no­lo­gi og sund­heds­in­nova­tion. Fa­el­les for dis­se er, at de fy­sisk er pla­ce­ret langt fra de var­me ha­en­ders hver­dag, li­ge­som de i øv­rigt er be­fol­ket af me­get få el­ler in­gen var­me ha­en­der. Den gar­ve­de WA-la­e­ser har nu gen­kendt møn­stret: Og­så i for­hold til im­ple­men­te­ring af ro­bot­tek­no­lo­gi i det dan­ske vel­fa­erds­sy­stem og sund­heds­va­e­sen har man valgt DJØF-til­gan­gen. De dår­li­ge re­sul­ta­ter kan så­le­des ik­ke over­ra­ske na­ev­ne­va­er­digt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.