Ca­ta­lo­ni­en

Weekendavisen - - Opinion -

Al­lan Dal­vin Breg­ne­vej 1 3200 Hels­in­ge

Med stor for­nø­jel­se la­e­ser jeg We­e­ken­da­vi­sens dyb­de­bo­ren­de ar­tik­ler. Desva­er­re ga­el­der det ik­ke al­tid le­der­ne sig­ne­ret »kras«. Se­ne­st var der et helt ab­surd an­greb på Pu­ig­de­mont, som det ca­ta­lon­ske par­la­ments fler­tal øn­sker som le­der. Han og fler­tal­let be­skyl­des af »kras« for »for­fat­nings­stri­dig na­tio­nal­cha­u­vi­nis­me«, og der dra­ges pa­ral­lel­ler til Grøn­land og Fa­e­rø­er­ne. Det er jo me­nings­løst. Grøn­land og Fa­e­rø­er­ne har hver for sig en me­get lil­le be­folk­ning på stør­rel­se med en dansk kom­mu­ne. En­hver kan se, at det er for lidt til at op­tra­e­de som selv­sta­en­dig na­tion. Ca­ta­lo­ni­en har en be­folk­ning på 7,5 mil­li­o­ner. »For­fat­nings­stri­dig« – ja, det kan man vel si­ge om et hvil­ket som helst om­rå­de, der øn­sker løs­ri­vel­se fra en stør­re en­hed, for det ta­ger for­fat­nin­ger ik­ke høj­de for. Nor­malt vil en rets­lig af­gø­rel­se imid­ler­tid va­e­re ba­se­ret på en dom­stols vur­de­ring af en på­stand og den an­greb­ne parts replik. Det er ik­ke til­fa­el­det her. Dom­sto­len var i vir­ke­lig­he­den ik­ke be­fø­jet til at vur­de­re ar­gu­men­ter, og der­for sav­ner en så­dan af­gø­rel­se og­så moralsk le­gi­ti­ma­tion som grund­lag for til­si­desa­et­tel­se af en de­mo­kra­tisk be­slut­ning, for­nuf­tig el­ler ej. »Na­tio­nal­cha­u­vi­ni­stisk« – det er et nedsa­et­ten­de ord, »kras« åben­bart bru­ger, når han ik­ke har ar­gu­men­ter. Ca­ta­lo­ni­en har som au­to­nom re­gion i åre­vis på ba­sis af den span­ske for­fat­ning for­hand­let m.h.p. at op­nå en hø­je­re grad af selv­sta­en­dig­hed IN­DEN FOR ram­mer­ne af Spa­ni­en, men de­res be­stra­e­bel­ser er he­le ti­den ble­vet sa­bo­te­ret. I 2006 var der et for­lig, men det er si­den 2010 ble­vet rul­let til­ba­ge. Der er ik­ke et bredt, sta­bilt fler­tal i Ca­ta­lo­ni­en, der øn­sker fuld uaf­ha­en­gig­hed. Uaf­ha­en­gig­hed­ser­kla­e­rin­gen var et nok uklogt men ik­ke vol­de­ligt nødskrig ef­ter man­ge års for­ga­e­ves be­stra­e­bel­ser på at nå til en for­hand­lings­løs­ning. For­hand­lings­for­lø­bet vil nok va­e­re et godt em­ne for en hi­sto­risk dyb­de­bo­ren­de ar­ti­kel.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.