Mar­le­ne Wind

Weekendavisen - - Opinion -

Sis­sel Bjer­rum Fos­sat

Ph.d. og hi­sto­ri­ker ved Oden­se Bys Mu­se­er

Det er na­ep­pe gå­et hen over ho­ve­d­et på no­gen, at Mar­le­ne Winds ind­la­eg i de­bat­ten om Ca­ta­lo­ni­en og Eu­ro­pa på KU den 22. ja­nu­ar var po­le­misk, fø­lel­ses­la­det, og at hen­des op­tra­e­den i høj grad hav­de un­der­hold­nings­va­er­di. Som min sy­våri­ge vil­le spør­ge: Og hvad er der så galt med det? Me­get.

Wind er ef­ter­føl­gen­de ble­vet ud­råbt til spansk Twit­ters ukro­ne­de dron­ning. Det er dog ik­ke nød­ven­dig­vis en kva­li­fi­ka­tion i sig selv. Hun er lø­bet med kost­bar op­ma­er­k­som­hed, hvil­ket be­ty­der, at Chri­sti­an Rostbølls lø­di­ge og me­get vel­fun­de­re­de ana­ly­se fuld­sta­en­digt er druk­net i Winds sen­sa­tion. Wind har ud­talt, at hun ser det som uni­ver­si­te­tets op­ga­ve at kom­me ef­ter po­li­ti­ker­ne og ik­ke at fun­ge­re som mi­kro­fon­hol­der. Det har hun ret i. Men i ste­det for at le­ve­re kri­tik ba­se­ret på en aka­de­misk ana­ly­se over­tog hun stil og ind­hold fra me­di­er­ne. Mik­kel Ved­by Ras­mus­sen ind­led­te de­bat­ten på KU med for­ma­nen­de ord om, at der var ta­le om en aka­de­misk de­bat, der skul­le ba­se­re sig på fakta og ik­ke fø­lel­ser. Her kom Wind til kort. »Går du ind for et et­nisk ren­set Ca­ta­lo­ni­en? » spurg­te hun pro­vo­ke­ren­de. Da sva­ret fra Car­les Pu­ig­de­mont ik­ke over­ra­sken­de var et nej, sat­te hun trumf på og spurg­te, om det da ik­ke var for­budt at ta­le spansk i sko­ler­ne i Ca­ta­lo­ni­en? Hvil­ket det selv­føl­ge­lig hel­ler ik­ke er. På­stan­den var en ek­strem stram­ning af Par­ti­do Po­pu­lars (det span­ske kon­ser­va­ti­ve par­ti) på­stand om, at ca­sti­li­ansk bli­ver diskri­mi­ne­ret i de ca­ta­lan­ske sko­ler. En på­stand PP of­fi­ci­elt måt­te tra­ek­ke til­ba­ge i ef­ter­å­ret. I sam­me for­bin­del­se er det va­e­sent­ligt at hu­ske, at Pu­ig­de­monts par­ti til­hø­rer sam­me li­be­ra­le grup­pe­ring i Eu­ro­pa-Par­la­men­tet som Ven­stre og Det Ra­di­ka­le Ven­stre og der­med i ud­gangs­punk­tet lig­ger langt fra den høj­re­po­pulis­me, der er vok­set frem i Eu­ro­pa. Er vi vid­ne til no­get så ar­kaisk som na­tio­nal­li­be­ra­lis­me? Det blev vi ik­ke klo­ge­re på. Det kun­ne ha­ve va­e­ret in­ter­es­sant un­der de­bat­ten at ty­de­lig­gø­re en re­flek­sion over de sam­men­ha­en­ge og mod­sa­et­nin­ger, der fin­des mel­lem li­be­ra­lis­men og op­fat­tel­ser af fol­ket og na­tio­nen. I den hen­se­en­de var Rostbølls ind­la­eg sta­er­kt. Wind var deri­mod på ude­ba­ne og tog un­der de­bat­ten det for­be­hold, at hun ik­ke er eks­pert i Spa­ni­en. Det er imid­ler­tid ik­ke godt nok at ta­ge for­be­hold for der­ef­ter at frem­sa­et­te den ene lø­se på­stand ef­ter den an­den. Hav­de det va­e­ret en ek­sa­men, var hun dum­pet. Hvad va­er­re er, er at ar­ran­ge­men­tet på KU blev et yder­li­ge­re bi­drag til et po­la­ri­se­ret og des­in­for­me­ret rå­be­kor på de so­ci­a­le me­di­er.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.