Ho­mo eco­no­mi­cus 1

Weekendavisen - - Opinion -

Chri­sti­ne An­tor­i­ni

MF (S), tid­li­ge­re bør­ne- og un­der­vis­nings­mi­ni­ster

Mi­ka­el Busch har et flam­men­de ind­la­eg mod det, han kal­der Ho­mo eco­no­mi­cus i de­bat­ten om de vi­de­re­gå­en­de ud­dan­nel­ser. Det skyl­des, at Ro­ck­wool­fon­den har til­ladt sig at ha­ve et ka­pi­tel om ma­kroø­ko­no­mi­ske kon­se­kven­ser af ud­dan­nel­ses­valg med i en ny rap­port. Som trumf på Mi­ka­el Bus­chs aver­sion mod at ta­en­ke ud­dan­nel­se­s­ø­ko­no­mi med som en le­gi­tim fak­tor i for­hold til kom­pe­ten­ce­be­ho­vet i sam­fun­det, ta­ger han fol­ke­sko­lere­for­men som et ek­sem­pel. Som han skri­ver: »Det var na­ep­pe til­fa­el­digt, at den sto­re fol­ke­sko­lere­form i 2013 blev pra­e­sen­te­ret af den da­va­e­ren­de fi­nans­mi­ni­ster Bjar­ne Cory­don og ik­ke un­der­vis­nings­mi­ni­ste­ren, Chri­sti­ne An­tor­i­ni.«

Men det var nu mig, der pra­e­sen­te­re­de fol­ke­sko­lere­for­men på re­ge­rin­gens veg­ne ved et pres­se­mø­de i Un­der­vis­nings­mi­ni­ste­ri­et d. 4. de­cem­ber 2012. Og selv­om Bjar­ne Cory­don hav­de va­e­ret med, skul­le den vel be­døm­mes på sit ind­hold. At seks ud af ot­te af Fol­ke­tin­gets da­va­e­ren­de par­ti­er, nem­lig S, SF, R, V, K og DF, stod bag re­for­men bor­ger for­hå­bent­lig en lil­le smu­le for et bre­de­re ind­hold end ho­mo eco­no­mi­cus.

Det er i øv­rigt en re­form, der byg­ger på vi­sio­nen om at ud­vik­le en fol­ke­sko­le, hvor al­le børn bli­ver så dyg­ti­ge som mu­ligt uan­set so­ci­al bag­grund. Og med trivs­len i top. Med bed­re plads til bå­de hån­dens og ån­dens kund­ska­ber og fa­er­dig­he­der. Tva­er­fag­li­ge vir­ke­lig­heds­na­e­re pro­jek­ter sam­men med det om­gi­ven­de sam­fund i Åben Sko­le. De hu­ma­ni­sti­ske fag en­gelsk al­le­re­de fra 1. klas­se og tysk el­ler fransk fra 5. klas­se med va­egt på bå­de frem­med­sprog og kul­tur­for­stå­el­se. Be­va­e­gel­se igen­nem sko­le­da­gen, for­di det er sundt, mo­ti­ve­rer ele­ver­ne, styr­ker fa­el­les­skab og triv­sel – og gør dem dyg­ti­ge­re og­så til de te­o­re­ti­ske fag.

Jeg kun­ne na­ev­ne fle­re ek­semp­ler på en fol­ke­sko­le, der er alt an­det end ho­mo eco­no­mi­cus men ho­mo livs­du­e­lig­hed. Men nog­le gan­ge lø­ber for­dom­me­ne åben­bart af og­så med We­e­ken­da­vi­sens skri­ben­ter.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.