Ho­mo eco­no­mi­cus 2

Weekendavisen - - Opinion -

Mo­gens Fos­ge­rau, pro­fes­sor Uni­ver­si­ty of Copenhagen, De­part­ment of Eco­no­mi­cs

Mi­ka­el Busch får i en stør­re ar­ti­kel lov til at ven­ti­le­re sin fru­stra­tion over Ro­ck­wool­fon­dens øko­no­mer, som har un­der­søgt det øko­no­mi­ske af­kast ved for­skel­li­ge ud­dan­nel­ser, her­un­der de hu­ma­ni­sti­ske, hvil­ket åben­bart er sta­er­kt pro­vo­ke­ren­de. Ar­gu­men­ta­tio­nen gør han ik­ke me­get ud af, løs­rev­ne po­stu­la­ter er der til gen­ga­eld mas­ser af. Ud­dan­nel­ses­de­bat på det ni­veau er va­er­re end in­gen­ting. Det kun­ne va­e­re spa­en­den­de, hvis We­e­ken­da­vi­sen kun­ne fin­de en, som kun­ne gi­ve Ro­ck­wool­fon­den et lidt me­re kva­li­fi­ce­ret og lidt min­dre rå­ben­de mod­spil.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.