Ba­ne­nym­fer

Weekendavisen - - Kultur -

Ci­vi­li­sa­tio­nens sik­re un­der­gang. Så­dan var re­ak­tio­nen i den bri­ti­ske tabloid­pres­se i sid­ste uge, da For­mel 1-le­del­sen be­kendt­gjor­de, at de så­kald­te grid girls ik­ke la­en­ge­re vil op­tra­e­de på ra­cer­ba­ner­ne, når 2018-sa­e­so­nen ind­le­des i marts.

De let­på­kla­ed­te, un­ge kvin­der har va­e­ret en del af ra­cingcir­kus­set si­den 1960er­ne. Men sid­ste ons­dag med­del­te Li­ber­ty Me­dia, der i fjor over­tog Grand Prix-se­ri­en: »Vi fin­der ik­ke, at den­ne tra­di­tion er i over­ens­stem­mel­se med hver­ken vo­re va­er­di­er el­ler ga­el­den­de nor­mer.«

Så ra­se­de de bri­ti­ske for­mid­dags­a­vi­ser el­lers. The Suns for­si­de var ud­fyldt med 12 ka­em­pe­ty­per: YOU SILLY PRIX. Avi­sen hav­de og­så fat i den tid­li­ge­re For­mel 1-ene­her­sker, bri­ten Ber­nie Ec­c­le­sto­ne, som solg­te sit livsva­erk sid­ste år: »Jeg kan ik­ke se, hvor­dan en flot pi­ge, der står med et num­mer­skilt og en ra­cer­kø­rer for­an en For­mel 1-bil, kan stø­de no­gen.« I bed­ste Bre­xit-ånd gjor­de 87-åri­ge Ec­c­le­sto­ne det til et na­tio­nalt an­lig­gen­de: »Det­te land er ved at bli­ve lidt sip­pet.« The Sun var me­get be­kym­ret for de un­ge da­mers be­ska­ef­ti­gel­ses­si­tu­a­tion. Kom­men­ta­tor Jon Snow­fla­ke, der lø­ben­de har­ce­le­rer over po­li­tisk kor­rek­t­hed (Snow­fla­ke be­ty­der en let kra­en­ket per­son), fny­ste: »Det er jo kval­men­de at se kvin­der, der selv be­stem­mer over de­res eg­ne krop­pe.«

I øv­rigt skul­le For­mel 1-fans hel­le­re ka­ste sig over no­get nyt­tigt: »Gen­brug for ek­sem­pel.« Og ve­gansk mad.

Uden for De Bri­ti­ske Øer var re­ak­tio­nen me­re af­da­em­pet. Det span­ske dag­blad El País ci­te­re­de den fran­ske For­mel 1-stjer­ne Ro­main Grosje­an: »Jeg er li­geg­lad. Jeg er gift med ver­dens smuk­ke­ste kvin­de.«

FO­TO: SCAN­PIX

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.