Ba­de­nym­fer

Weekendavisen - - Kultur -

Hvad kan pu­bli­kum på et kunst­mu­se­um i dag ud­sa­et­tes for? Åben­bart ik­ke en flok ba­den­de, un­ge kvin­der med ba­re bryster. Man­che­ster Art Gal­le­ry, et af Stor­bri­tan­ni­ens vig­tig­ste kunst­mu­se­er, har fjer­net et ma­le­ri fra 1896 og la­det va­eg­gen stå tom »for at frem­me sam­ta­len om, hvor­dan vi ud­stil­ler og for­tol­ker kunstva­er­ker«. Folk kan skri­ve de­res me­ning på gu­le sed­ler og kla­e­be dem op på va­eg­gen. Va­er­ket, som nu er sat i skam­me­kro­gen, hed­der Hylas og nym­fer­ne og er ma­let af pra­er­a­fa­e­lit­ten Jo­hn Wil­li­am Wa­ter­hou­se (1849-1917). Ku­ra­tor Cla­re Gan­naway, der står bag fjer­nel­sen, for­kla­rer til The Gu­ar­di­an, at mu­se­et øn­sker at ska­er­pe op­ma­er­k­som­he­den om­kring kunst, der dyr­ker kvin­de­krop­pen som pas­sivt ob­jekt: »Per­son­ligt skam­mer jeg mig over, at vi ik­ke har gjort no­get ved det tid­li­ge­re.«

I sam­me avis er kunst­kri­ti­ker Jo­nat­han Jo­nes op­rørt: »Hvil­ket uto­pia dis­se ny­puri­ta­ne­re dog ser for sig – en ver­den, der ryk­ker 60 år el­ler me­re bag­ud til en ae­ra af fortra­eng­ning og hyk­le­ri. Hvad en­ten man kan li­de det el­ler ej, hø­rer seksu­el yt­rings­fri­hed og­så til mo­der­ni­te­tens go­der. Selv en lum­mer, gam­mel vi­cto­ri­a­ner har ret til at ma­le nym­fer i blød po­r­no.« I Frank­fur­ter Al­l­ge­me­i­ne Zei­tung kom­men­te­rer Jür­gen Kau­be: »Før­hen kom moral­vog­te­re med den­ne tan­ke­ra­di­us på nul fra det na­tio­na­le og re­li­gi­øse mil­jø. Nu be­står den­ne me­nig­hed af moral­ske kunstskar­p­ret­te­re af folk, der reg­ner sig selv for ven­stre­o­ri­en­te­re­de, in­tel­lek­tu­el­le og pro­g­res­si­ve. De­res ag­gres­si­vi­tet for­kla­e­des dels som øm­findt­lig­hed over for mi­no­ri­te­ters fø­lel­ser, her­un­der kvin­der, dels som dis­kurs. Men der er in­gen dis­kurs. De­res fa­cit ved at be­trag­te kunstva­er­ker er jo gi­vet på for­hånd.«

FO­TO: SCAN­PIX

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.