Ad­skil­lel­se

Weekendavisen - - Kultur -

Isid­ste uge med­del­te det sto­re kunst­mu­se­um Na­tio­nal Gal­le­ry i Was­hin­g­ton, D.C., at en ud­stil­ling med ma­le­ren Chuck Clo­se, der skul­le åb­ne i maj, er af­lyst. Det sam­me ga­el­der en ud­stil­ling med fo­to­gra­fen Tho­mas Ro­ma, der skul­le vi­ses fra sep­tem­ber.

Ro­ma an­kla­ges af fle­re kvin­der for seksu­el­le kra­en­kel­ser, Clo­se for ver­bal til­svi­ning af mo­del­ler. Chuck Clo­se ud­ta­ler til New York Ti­mes: »Det er løg­ne. Jeg har ik­ke so­vet i fle­re uger. Jeg har al­tid støt­tet kvin­der og kvin­de­li­ge kunst­ne­re. Jeg har ik­ke gjort no­get galt, men nu kors­fa­e­stes jeg.«

Isa­er eu­ro­pa­ei­ske kri­ti­ke­re har an­gre­bet Na­tio­nal Gal­le­rys be­slut­ning. De fin­der det for­kert at blan­de va­erk og kunst­ner sam­men. Mod­sat er den frem­tra­e­den­de film­kri­ti­ker A.O. Scott på New York Ti­mes kom­met på an­dre tan­ker, når det ga­el­der hans idol: in­struk­tør Woo­dy Al­len, der an­kla­ges for mis­brug af min­dre­åri­ge pi­ger.

»Jeg vil ik­ke ind­ven­de no­get imod, at man vil hol­de op med at se Woo­dy Al­len-film. Men nog­le af os bur­de må­ske be­gyn­de helt for­fra.«

I en lang kom­men­tar be­kla­ger Scott, at han og kri­ti­ker­kol­le­ger­ne »har ig­no­re­ret el­ler ba­ga­tel­li­se­ret de me­re ube­ha­ge­li­ge si­der af Al­lens va­erk«. På bag­grund af an­kla­ger­ne øj­ner A.O. Scott nu »gru­som­me, ky­ni­ske og selv­ret­fa­er­di­ge« indslag i Al­lens film gen­nem fem år­ti­er.

Scott na­eg­ter at se fil­me­ne iso­le­ret fra de­res ska­ber: »Ad­skil­lel­sen af kunst og kunst­ner frem­ha­e­ves – tem­me­lig des­pe­rat – som om det er et fi­lo­so­fisk prin­cip og ik­ke en kul­tu­rel va­ne ud­mønt­et i et slidt, aka­de­misk dog­me. Tan­ken om, at kunst til­hø­rer et men­ne­ske­ligt er­fa­rings­felt, som er ad­skilt fra an­dre men­ne­ske­li­ge er­fa­rin­ger, er bå­de tan­ke­ma­es­sigt us­am­men­ha­en­gen­de og in­tel­lek­tu­elt for­krøb­len­de.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.