Høv­din­ge

Weekendavisen - - Kultur -

En fra­ek­kert med et stort grin – og med høj­rødt an­sigt, pan­debånd og en en­kelt fjer i nak­ken. Så­dan har Chief Wa­hoo set ud si­den 1947, da teg­nin­gen af den ka­ek­ke in­di­a­ner blev in­tro­du­ce­ret som logo for ba­se­ball-hol­det Cle­veland In­di­ans. Na­e­ste år er det slut. Ef­ter pres fra le­del­sen i Ma­jor Le­ague Ba­se­ball (MLB) med­del­te Cle­veland In­di­ans i sid­ste uge, at log­o­et sløj­fes fra og med 2019. Teg­nin­gen er­stat­tes så med et stort C.

Be­slut­nin­gen kom­mer ef­ter åre­lang de­bat, hvor ind­fød­te ame­ri­ka­ne­re hvert år de­mon­stre­rer før før­ste hjem­me­kamp i Cle­veland. Of­te er det kom­met til sam­men­stød med fans, som trop­per op i krigs­ma­ling og fjer­pryd.

I en pres­se­med­del­el­se til­slut­te­de hol­de­jer Paul Do­lan sig MLB-di­rek­tør Rob Man­freds kon­klu­sion om log­o­et: »Det er ik­ke la­en­ge­re pas­sen­de til brug på sta­dion.«

Phi­lip Yeno, le­der af Ohio-af­de­lin­gen af AIM, de ind­fød­te ame­ri­ka­ne­res fa­el­lesor­ga­ni­sa­tion, var glad. »Men det bur­de ske al­le­re­de i år. Jeg for­står ik­ke, hvor­for de tra­ek­ker det ud. Det gi­ver in­gen me­ning, med­min­dre de øn­sker at bli­ve ved med at tje­ne blod­pen­ge,« sag­de Yeno til Associated Press.

Den frem­tra­e­den­de, lo­ka­le ba­se­ball-skri­bent Pe­ter Pat­takos støt­ter be­slut­nin­gen, idet han over for Na­tio­nal Public Ra­dio kal­der log­o­et »åben­lyst ra­ci­stisk og for­ned­ren­de«. Jeff Schu­del på dag­bla­det Cle­veland News-He­rald fo­re­slår deri­mod, at Cle­veland In­di­ans i sam­ar­bej­de med ind­fød­tes or­ga­ni­sa­tio­ner skal få ud­for­met et nyt logo, som al­le kan stå in­de for. I foot­ball-liga­en NFL har Was­hin­g­ton Red­skins i åre­vis mod­sat sig krav om at sløj­fe bå­de nav­net og log­o­et med en bi­ster høv­ding. Om­vendt har fle­re or­ga­ni­sa­tio­ner sagt god for is­ho­ck­ey-hol­det Chi­ca­go Bla­ck­hawks’ smi­len­de her­re med fi­re fjer. Han er hel­ler ik­ke høj­rød i fja­e­set.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.