PSST..!

Weekendavisen - - Kultur - Af HEIDI LAU­RA

FORGANGEN lør­dag af­ten blev ga­ester­ne til af­te­nens ar­ran­ge­ment sam­let op i po­r­ten på Nor­dre Fa­s­an­vej i Kø­ben­havn, et stenkast fra Nør­re­bro Sta­tion. Der­fra blev de sendt op med funkis­byg­nin­gens lil­le­bit­te ele­va­tor til fem­te sal, hvor de smed sko­e­ne og blev budt vel­kom­men i en pri­vat bo­lig. Overalt i hjem­met var de dag­li­ge bil­le­der ta­get ned, og i ste­det hav­de den un­ge kunst­ner Julie Sab­ber Ni­el­sens va­er­ker ind­ta­get va­eg­ge­ne og et par sup­ple­ren­de staf­fe­li­er.

Der var af­sat en ti­me til be­ha­ge­ligt samva­er om­kring kun­sten og ind­ta­gel­se af rosa drinks og sna­cks – ud­valgt til at mat­che lej­lig­he­dens og kun­stens stem­ning. Julie Sab­ber Ni­el­sens kunst er dog ik­ke rosa som i boble­tyg­ge­gum­mi-hap­pi­ness og My Litt­le Po­ny, men sna­re­re kro­p­s­lig, saf­tig og sy­ret som en drøm. Med el­ver­ag­tig ud­strå­ling og hå­ret sam­let i to su­per­tyn­de flet­nin­ger for­an var kunst­ne­ren selv til rå­dig­hed for at forta­el­le om si­ne va­er­ker.

Til ste­de blandt ga­ester­ne var og­så et par af hen­des bo­fa­el­ler fra Ta­gens­vej, som men­te at kun­ne ud­pe­ge, hvor­dan te­ma­er, som hav­de op­ta­get bo­fa­el­les­ska­bet gen­nem ti­den – for ek­sem­pel mi­kro­p­last­foru­re­ning og drøm­men om eget ba­de­kar – var si­vet ind i Sab­bers kunst i form af glim­mer og ba­des­ce­ner. Og så­le­des gav det ufor­mel­le ar­ran­ge­ment en helt ny be­lys­ning af kun­sten.

Bag af­te­nen stod Xeno­doxia, en virk­som­hed star­tet af Re­be­k­ka Hell­strøm og Fie An­d­re­sen, der eks­pe­ri­men­te­rer med nye kul­tur­for­ma­ter, som kan fø­re kun­sten der­hen, hvor den bli­ver set, gør ind­tryk og må­ske end­da bli­ver købt: ude i ver­den og dag­lig­da­gen. Her går man ind for im­mer­sion – at la­de kun­sten fyl­de og va­e­re op­slu­gen­de – og er ik­ke ban­ge for den pas­sen­de for­styr­rel­se, hvor del­ta­ger­ne brin­ges lidt ud af de­res dag­li­ge tryg­heds­zo­ne. Og så­le­des for­sø­ger man at le­ve op til nav­net Xeno­doxia: »Af­vi­gel­sen fra den ga­engse la­e­re«.

Af den­ne fi­lo­so­fi ud­sprang i den­ne om­gang fi­re ar­ran­ge­men­ter med op­ha­eng­nin­ger af fi­re for­skel­li­ge kunst­ne­res va­er­ker i pri­va­te hjem. Fak­tisk hav­de det af­te­nen før va­e­ret Julie Sab­ber Ni­el­sens eget bo­fa­el­les­skab på Ta­gens­vej, som lag­de va­eg­ge til Mat­hi­as Vi­das Ol­sens va­er­ker – nu var hen­des eg­ne va­er­ker jo og­så ta­get ned. Og an­dre af­te­ner kun­ne man op­le­ve Sis­se Fog Od­gaards og Oli­ver Pel­ti­ers va­er­ker i an­dre hjem.

Hell­strøm og An­d­re­sen er beg­ge ud­kla­ek­ket fra fa­get Per­for­man­ce De­sign på Roskil­de Uni­ver­si­tet, og de vil ger­ne fjer­ne sig fra mu­se­er­nes og gal­le­ri­er­nes let in­ti­mi­de­ren­de whi­te cu­be-for­mat med hvi­de va­eg­ge og an­da­eg­tig stem­ning. »Vi hav­de den bed­ste op­le­vel­se i går, hvor en af ga­ester­ne sag­de, at kun­sten min­de­de ham om Leo­nar­do DiCaprio, og diskret blev ret­tet af en an­den ga­est til da Vin­ci, uden at det blev pin­ligt el­ler dumt,« forta­el­ler de. »De sto­re mu­se­er gør me­get for at til­tra­ek­ke pu­bli­kum med ar­ran­ge­men­ter som SMK Fri­days (Sta­tens Mu­se­um for Kunsts åb­ne fre­dag af­te­ner med mu­sik og bar, red.), men hvis du bag­ef­ter spør­ger dem, som delt­og, så ved de ik­ke al­tid, at de var på et mu­se­um, og de så ik­ke kun­sten. De hang ba­re ud. Vi prø­ver at få folk til at ta­le om kun­sten – og må­ske la­e­re nye men­ne­sker at ken­de sam­ti­dig.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.