Hand­ling er ka­rak­ter

Ro­man J. Is­ra­el, Esq. er en svag film om en sta­erk per­son. Langt­fra ful­dendt, men yderst se­va­er­dig.

Weekendavisen - - Kultur - Af BO GRE­EN JEN­SEN

Ro­man J. Is­ra­el, Esq. In­str. og ma­nus: Dan Gil­roy. Fo­to: Ro­bert Elswit. 122 min. USA 2017. Em­pi­re Bio.

er er en be­stemt ty­pe film, hvor pro­ta­go­ni­sten får mu­lig­hed for at gen­rej­se sig. Det kan va­e­re en stra­e­ber, der skal kal­des hjem til det na­e­re; en fal­le­ret jurist el­ler jour­na­list, der står med en vig­tig, livsa­en­dren­de sag; en per­son med rin­ge selvva­erd, der skal la­e­re at gø­re en for­skel.

Han el­ler hun ka­stes ud i en kri­se, der fun­ge­rer som ska­er­sild og lakmusprø­ve. Skik­kel­sen bli­ver en moralsk agent, som må bry­de sit møn­ster og aen­dre sin ad­fa­erd, hvis pro­jek­tet skal nyt­te og fø­re til no­get. Det en­der i re­ge­len godt. Man kan dog al­drig vi­de. Som­me ti­der er et yder­ste of­fer lagt ind for at gø­re selv­re­a­li­se­rin­gen kom­plet.

Vi si­ger, at dis­se film er ka­rak­ter­drev­ne, for plot­tet har min­dre be­tyd­ning. Of­te ba­e­rer hi­sto­ri­en den cen­tra­le ka­rak­ters navn: Erin Bro­chovich, Ve­ra Dra­ke, Jer­ry Magu­i­re, Mi­cha­el Clayton. El­ler og­så har fil­men

Den uud­grun­de­lig, pro­ces­ag­tig ti­tel: The Con­ver­sa­tion, The Ver­di­ct.

Vist er ska­be­lo­nen ame­ri­kansk, men det er ik­ke kun i USA, at gen­ren prak­ti­se­res. Ba­en­ken med Jesper Chri­sten­sen og Dom­me­ren med Pe­ter Gantz­ler er sto­re dan­ske ek­semp­ler på den ka­rak­ter­drev­ne film, hvor man­den i mid­ten fo­re­ta­ger en rej­se, står imod og hol­der stand.

OVENSTÅENDE er na­tur­lig­vis et for­søg på at sa­et­te Ro­man J. Is­ra­el, Esq. i kon­tekst. Det er en svag film om en sta­erk per­son, som au­t­eu­ren Dan Gil­roy ty­de­lig­vis har ar­bej­det la­en­ge og iha­er­digt med. Sku­e­spil­le­ren Den­zel Was­hin­g­ton har selv in­ve­ste­ret i ka­rak­ter­stu­di­et.

Ro­man er run­det af 60er­nes bor­ger­retskamp og 70er­nes ra­di­ka­lis­me. Han har i år­ti­er va­e­ret den skjul­te part­ner i et ad­vo­kat­fir­ma. Hans kol­le­ga gik i ret­ten, mens Ro­man til­ret­te­lag­de be­vis­fø­rel­sen. Han er fa­gets hukom­mel­se og samvit­tig­hed. Ro­man har end­nu al­drig ind­gå­et et »nød­ven­digt« kom­pro­mis af den slags, som er kuty­me i ju­ra og politik.

Men nu må no­get va­e­re sket. I før­ste sce­ne sid­der Ro­man og for­mu­le­rer et an­kla­ge­skrift mod sig selv. Der føl­ger et flas­h­ba­ck til tre uger før, hvor ide­a­li­sten mød­te sin kri­se, da hans part­ner faldt om med et hjer­te­an­fald. Ro­man når li­ge at la­eg­ge sig ud med al­le in­stan­ser, før to­mands­fir­ma­et vi­de­resa­el­ges til et kong­lo­me­rat med sans for for­ret­ning. So­ci­alt set er Ro­man en anal­fa­bet. Han har 8000 san­ge i sin iPod og ba­e­rer al­tid ørebøf­fer. Fløjls­ha­bit­ten er bor­deauxrød, hå­ret sat i af­rokrøl. Han er skif­te­vis uforskam­met og kejtet. Ro­man si­ger bro­t­her og si­ster til an­dre af­ro­a­me­ri­ka­ne­re. »Jeg er ik­ke din sø­ster,« si­ger en ung til­hø­rer, da han ta­ler for stu­de­ren­de i Rets­hja­el­pen. »Nej, men der­for kan man godt va­e­re hø­flig,« sy­nes Ro­man.

Når vig­ti­ge plot­punk­ter na­er­mer sig, spil­ler Gil­roy gam­le san­ge, der sag­tens kun­ne lig­ge på Ro­mans iPod. »Ti­me Has Co­me To­day« med The Cham­bers Bro­t­hers er op­lagt, men det er »I’ll Be Aro­und« med The Spin­ners, som han har en sa­er­lig af­fi­ni­tet til. Rets­hja­el­pens le­der (Car­men Ejogo) vil ger­ne la­e­re Ro­man at ken­de. Det hår­de, hvi­de slip­se­dyr, som ta­ger Ro­man med til det sto­re ad­vo­kat­fir­ma, bli­ver us­a­ed­van­lig fint frem­stil­let af Co­lin Far­rell. I min­dre må­le­stok fo­re­ta­ger han en rej­se, der sva­rer til Ro­mans. FIL­MEN har me­get på hjer­te. Blandt an­det ret­tes en hård kri­tik mod sy­ste­met, hvor man til­står i blin­de og får nedslag i straf­fen. Ro­man er jo ik­ke en hvid ame­ri­ka­ner i midt­vejskri­se, som gen­rens an­ti-hel­te ple­jer at va­e­re. Han ved, hvor­dan ma­ski­nen kva­ser un­ge sor­te ma­end.

Den­zel Was­hin­g­ton ska­ber en min­de­va­er­dig ti­tel­fi­gur. Uforg­lem­me­lig er han dog ik­ke. Midt­vejs la­der Gil­roy ham gø­re no­get dra­stisk, som for­ryk­ker he­le dra­ma­tur­gi­en. Det spa­en­den­de er og bli­ver at se, hvor­dan Kna­ek­ket Mand Rej­ser Sig-gen­ren fun­ge­rer, når men­ne­sket i fo­kus er en kom­pro­mit­te­ret af­ro­a­me­ri­kansk ide­a­list.

Dan Gil­roy hav­de skre­vet man­ge ma­nuskrip­ter, da han de­bu­te­re­de som in­struk­tør med Nigh­tcraw­ler (2014). Her var Ja­ke Gyl­len­haal en apar­te fo­to­graf, som solg­te vi­deoklip fra tra­fi­ku­lyk­ker og ger­nings­ste­der til lo­ka­le tv-nyhe­der. Fil­men vak­te op­sigt og blev set som en nu­ti­dens Network. »Hand­ling er ka­rak­ter,« sag­de F. Scott Fitz­ge­rald. Den­zel Was­hin­g­ton er Oscar­no­mi­ne­ret for rol­len, men di­stri­butø­ren tror ik­ke på Ro­man J. Is­ra­el Esq. Fil­men åb­ner i én bi­o­graf. Se den i Em­pi­re, før den for­svin­der.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.