PSST..!

Weekendavisen - - Kultur - Af SA­RAH VON ESSEN Af PE­TER JOHANNES ERICHSEN

EN lil­le grup­pe kvin­der på om­kring de 50 år er stim­let sam­men om de­res ve­nin­de. De gri­ner og fo­to­gra­fe­rer, mens hun po­se­rer for dem i sin ly­se­rø­de sil­kejak­ke, hvor der står Pink La­di­es på ryg­gen.

Det er lør­dag af­ten, sne­en pla­sker ned uden­for, men i den lil­le bi­o­graf i Hu­set-KBH er der lunt som på en ame­ri­kansk sum­mer night. Vi står ta­et, for alt er ud­solgt til

KWin­ter­rei­se, Win­ter­rei­se Mes­se Grea­se Sing-Along, en sa­er­lig vis­ning af mu­si­cal­fil­men fra 1978, hvor der er un­der­tek­ster på san­ge­ne, og det for­ven­tes, at pu­bli­kum skrå­ler højlydt med.

»Før­ste kvin­de ta­ger seks sa­e­der,« rå­ber en vok­sen da­mestem­me, for plad­ser­ne er ik­ke num­me­re­re­de, og der bli­ver ma­set og puf­fet for­an dø­ren, som ven­te­de sel­ve­ste Jo­hn Tra­vol­ta på den an­den si­de.

Det gør han ik­ke, men til gen­ga­eld by­der en ung kvin­de i sort la­e­derjak­ke, bob­bet hår og stram­me tights vel­kom­men. Hun er selv­føl­ge­lig kla­edt ud som San­dy ef­ter for­vand­lin­gen fra vingum­mi­sød duk­sepi­ge til fem­me fa­ta­le på far­li­ge ha­e­le. I af­ten er hun vo­res va­er­tin­de, ta­ler en­gelsk med ty­de­lig dansk ac­cent og fun­ge­rer som en slags stan­dupko­mi­ker og op­var­mer, in­den det he­le går løs. »I er her for at se en slo­vakisk art film, er I ik­ke?« spør­ger hun, og pu­bli­kum buher til svar.

Snart gjal­der na­e­ste spørgs­mål: »Hvor man­ge fy­re er her i af­ten?« Hun ta­el­ler tre og be­slut­ter hur­tigt at de­le sa­len op, så halv­de­len af os syn­ger dybt, når vi når til tell me moreom­kva­e­det i Sum­mer Nights. Et par fri­vil­li­ge i 1950er-ud­kla­ed­ning bli­ver kaldt op på sce­nen, og sam­men øver vi the hand ji­ve, så vi kan klap­pe og vrik­ke kor­rekt i sa­e­der­ne, når vi når til sko­le­bal­let i fil­men.

Men San­dy skal jo så me­get grumt igen­nem in­den sko­le­bal­let, og da hen­des nye ve­nin­de Fren­chy fra pi­ge­ban­den the Pink La­di­es for­sik­rer hen­de om, at »men are rats«, la­der man­ge i sa­len hen­de højlydt vi­de, at det sy­nes de i hvert fald og­så. I det he­le ta­get er der al­drig stil­le i bi­o­gra­fen, vo­res si­de­da­me snak­ker end­da i te­le­fon, men for det me­ste er der ta­le om man­ge per­son­li­ge kom­men­tar­spor. »Det er jeg vok­set fra,« mum­ler en kvin­de, mens Rizzo og Ke­ni­ck­ie fam­ler rundt på bags­a­e­det af en bil og prø­ver at fin­de plads til at tun­ge­kys­se og lidt me­re. Vi smi­der med de pu­der, vo­res va­er­tin­de har med, mens pi­ger­ne i fil­men er til py­ja­m­a­s­par­ty, og når før­na­evn­te Fren­chy får et tegn fra him­len, sid­der vi klar med sølv­pa­pir­sind­pak­ket hår og syn­ger Beauty School Drop Out. Til sidst halvvejs rå­ber og syn­ger vi You’re the one that I want, uh uh uh, og tral­ler vi­de­re, mens vi fin­der vej ned ad trap­per­ne og ud i det kø­ben­havn­ske vin­ter­mør­ke.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.