Ro­bin Hood på gla­tis

Ba­re ro­lig, den go­de fik­tion for­svin­der ik­ke, lover ny Ta­en­ke­pau­se. Desva­er­re er den selv en tam om­gang.

Weekendavisen - - Bøger - Af KLAUS ROTHSTEIN

Si­mo­na Zet­ter­berg Gjer­lev­sen: Fik­tion. 60 si­der. 49,95 kr. Aar­hus Uni­ver­si­tets­for­lag.

En dag i 1998 gik jeg hånd i hånd med min yng­ste på vej hjem fra bør­ne­ha­ve. En af de voks­ne hav­de la­est højt af Ro­bin Hood med il­lu­stra­tio­ner af mester­teg­ne­ren Erik Hjorth-Ni­el­sen. »Vid­ste du godt,« sag­de min søn, »at Ro­bin Hood i vir­ke­lig­he­den slet ik­ke var en ra­ev?«

Ja, jeg vid­ste godt, at Ro­bin bå­de kun­ne va­e­re Er­rol Flynn, Ke­vin Cost­ner – og en ra­ev med Finn Stor­gaards stem­me. Ik­ke at forg­lem­me en lystig svend, der iføl­ge den en­gel­ske fol­ke­tra­di­tions for­gre­ne­de forta­el­lin­ger stjal fra de ri­ge og gav til de fat­ti­ge. Så, min søn, vel­kom­men til de ta­en­ken­des ver­den, hvor alt he­le ti­den skal for­stås og for­tol­kes, og hvor du skal la­e­re at ken­de for­skel på vir­ke­lig­hed og fan­ta­si, fakta og fik­tion og for­stå dis­ney­fi­ce­rin­ger­nes pla­ce­ring i kul­tur­land­ska­bet.

Ad­junkt Si­mo­na Zet­ter­berg Gjer­lev­sens lil­le »ta­en­ke­pau­se« Fik­tion hand­ler net­op om fik­tio­nens plads i vo­res til­va­e­rel­se. Det er en frisk lil­le fri­stil, som hop­per fra tue til tue uden at sa­et­te sig va­ri­ge spor – og som oveni­kø­bet pra­este­rer et de­ci­de­ret faux pas i bo­gens før­ste linjer: »De fle­ste men­ne­sker kan hu­ske, hvor de be­fandt sig un­der ter­r­or­an­gre­be­ne den 11. sep­tem­ber 2001, men for mig står det li­ge så klart, hvor jeg var, da Al­bus Dum­b­ledo­re dø­de i Har­ry Pot­ter og halvblod­sprin­sen.« Si­mo­na Zet­ter­berg Gjer­lev­sen forta­el­ler så om en skel­sa­et­ten­de la­e­se­op­le­vel­se, hvor en el­ler an­den ka­rak­ter i ro­ma­nen ka­ster en døds­be­sva­er­gel­se på Dum­b­ledo­re, »så han fal­der ned fra tår­net«, og den un­ge Si­mo­na med tå­rer i øj­ne­ne kon­sta­te­rer: »Der er sket no­get for­fa­er­de­ligt.« Und­skyld mig, men jeg er iskoldt li­geg­lad med, at den­ne Dum­b­ledo­re fal­der ned fra et tårn i fik­tio­nens ver­den, når ae­g­te men­ne­sker sprang ud fra tår­net i vir­ke­lig­he­dens ver­den. Og som la­e­ser le­der jeg for­ga­e­ves ef­ter po­in­ten. Na­tur­lig­vis tro­e­de jeg, at Si­mo­na Zet­ter­berg Gjer­lev­sen hav­de la­est ro­ma­nen sam­ti­dig med, og uvi­den­de om, vir­ke­lig­he­dens ka­ta­stro­fe i Wor­ld Tra­de Cen­ter, og at hun nu fort­sat­te med at re­flek­te­re over fik­tion og vir­ke­lig­hed. Men nej. Tår­ne­ne, fik­tio­nens og vir­ke­lig­he­dens, har in­tet at si­ge hin­an­den. Spo­ret går kold. Det er sim­pelt­hen tan­ke­løst og der­for takt­løst. Si­mo­na Zet­ter­berg Gjer­lev­sen har en mas­se op­ly­sen­de og in­ter­es­san­te ek­semp­ler på, hvor­dan vi om­gi­ver os med og for­hol­der os til fik­ti­ve forta­el­lin­ger, bå­de klas­sisk lit­te­ra­tur og mo­der­ne forta­el­le­for­ma­ter som sitcoms, sa­ti­risk fik­tions­jour­na­li­stik, YouTu­be-ma­ni­pu­la­tio­ner og com­pu­ter­spil, men ty­pisk skøjter hun på over­fla­den, ik­ke mindst i af­snit­tet om doms­af­si­gel­sen i kon­flik­ten mel­lem Das Beck­werk og hans for­hen­va­e­ren­de part­ner, der hav­de an­kla­get for­fat­te­ren for iden­ti­tet­sty­ve­ri i ro­ma­nen Su­ve­ra­e­nen. Her over­ser Si­mo­na Zet­ter­berg Gjer­lev­sen, at dom­men (til for­del for den an­kla­ge­de) lag­de va­egt på, at an­kla­ge­rens pri­vat­liv ik­ke var kra­en­ket, for­di han selv i for­vej­en hav­de søgt of­fent­lig­he­dens op­ma­er­k­som­hed, og at den kunst­ne­ri­ske yt­rings­fri­hed var vig­tigst. Men vi er al­le­re­de ha­stet vi­de­re til en over­fla­de­be­hand­ling af Karl Ove Knaus­gård og et el­lers loven­de af­snit, der og­så af­snub­bes alt for tid­ligt: Ja­mes Freys A Mil­li­on Litt­le Pie­ces (2003) var an­gi­ve­ligt en au­ten­tisk be­ret­ning om stof­mis­brug, som blandt an­dre Oprah Win­frey faldt for. Men i 2006 blev det af­slø­ret, at bo­gen var op­spind, alt­så fik­tion, og for­fat­te­ren blev sagsøgt af fle­re la­e­se­re. Det hav­de jeg me­get ger­ne hørt me­re om. Men igen: koldt spor.

At Si­mo­na Zet­ter­berg Gjer­lev­sen har et re­le­vant forsk­nings­felt, for­vis­ses vi om he­le ti­den, for ek­sem­pel med hen­vis­nin­ger til ak­tu­el lit­te­ra­tur af Sa­ra Omar, Kri­sti­an Hu­sted og kol­le­ga Leo­nora Chri­sti­na Skov. Og­så dem skal vi la­e­se med ska­er­pet be­vidst­hed om gen­re­pra­e­di­ka­ter (el­ler man­gel på sam­me), la­e­ser­kon­trak­ter, vir­ke­lig­heds­for­tolk­nin­ger, nav­ne­lig­hed og gli­den­de over­gan­ge mel­lem per­so­ner og per­so­na­er. Vi skal, som min søn i bør­ne­ha­ven, he­le ti­den ud­vik­le vo­res fik­tions­kom­pe­ten­ce.

Fik­tion kun­ne ha­ve va­e­ret god, lit­te­ra­er forsk­nings­for­mid­ling, men er tam helt frem til kon­klu­sio­nen: »Fik­tio­na­li­tet duk­ker alt­så op overalt, men be­ty­der det sam­ti­dig, at klas­si­ske fik­tions­for­mer som ro­ma­nen og fil­men er ved at ud­dø? Igen kan det kun bli­ve til et hy­po­te­tisk svar, men jeg fryg­ter ik­ke for fik­tio­nens ud­ryd­del­se,« skri­ver Si­mo­na Zet­ter­berg Gjer­lev­sen. Ja­men dog, hvil­ken let­tel­se!

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.