Ka­nøf­fel­hel­tin­den

Elisa­beth Je­ri­chau Bau­mann var i 1850er­ne for tysk til Dan­mark, men fik sit vel­fortjen­te gen­nem­brud i et Lon­don spa­endt ud mel­lem rig­ma­end og fat­tig­folk.

Weekendavisen - - Bøger - Af LISBETH SMEDEGAARD AN­DER­SEN

Si­ne Krogh og Bir­git­te Fink: Bre­ve fra Lon­don. Elisa­beth Je­ri­chau Bau­mann og den vi­cto­ri­an­ske kunst­ver­den. 256 si­der, ill. 299,95 kr. Strand­berg Publis­hing i sam­ar­bej­de med Ny Carls­berg­fon­det.

1844 holdt den ind­fly­del­ses­ri­ge pro­fes­sor på Kun­sta­ka­de­mi­et i Kø­ben­havn N.L. Høy­en et fored­rag om »Be­tin­gel­ser­ne for en Skan­di­na­visk Na­tio­nal­kunsts Ud­vik­ling«. Her op­for­dre­de han lan­dets bil­led­kunst­ne­re til at skil­dre det dan­ske land­skab og »ud af Fol­ke­li­vet at gri­be de op­rin­de­li­ge Stam­me­tra­ek, saa at dis­se klart tra­e­der os i mø­de«. Høy­ens op­for­dring re­sul­te­re­de i her­li­ge skil­drin­ger af sja­el­land­ske land­ska­ber og bøn­der i egns­drag­ter, men gjor­de sam­ti­dig kunst­n­er­li­vet lidt me­re pro­ble­ma­tisk for den eu­ro­pa­ei­sk ori­en­te­re­de fløj af de dan­ske kunst­ne­re, der var me­re til hi­sto­ri­e­ma­le­ri og po­rtra­et­ter.

Blandt dis­se sid­ste var Elisa­beth Je­ri­chau Bau­mann (1819-1881). Hun var født i Po­len af ty­ske fora­el­dre og ud­dan­net i Düs­sel­dorf, der den­gang hu­se­de en af Eu­ro­pas før­en­de ma­ler­sko­ler. Her de­bu­te­re­de hun i 1844, men rej­ste kort ef­ter til Rom, hvor hun traf den dan­ske bil­led­hug­ger Jens Adolf Je­ri­chau, som hun gif­te­de sig med.

I 1848 slog par­ret sig ned i Dan­mark. Tids­punk­tet var ik­ke gun­stigt for en tysk kunst­ner, og da hun i 1849 for før­ste gang ud­stil­le­de på Char­lot­ten­borg, fandt Fa­ed­re­lan­dets an­mel­der hen­des po­rtra­et­ter pra­e­get af »en saa­dan Tilsa­et­ning af en for­skru­et og af­fecte­ret Tydsk­hed, at man me­re af­skra­ek­kes end til­tra­ek­kes ved Be­tragt­nin­gen«.

I

ILLUSTRATION FRA BO­GEN

Elisa­beth Je­ri­chau Bau­manns po­rtra­et af Ca­ro­li­ne Ama­lie (1849).

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.