K for Kø­ben­havn og ka­er­lig­hed

Vildt sprin­gen­de, men smit­ten­de lystvan­dring gen­nem by­en med det evi­ge vok­se­va­erk.

Weekendavisen - - Bøger - Af BIRTE WEISS

Pe­ter Dür­r­feld: Kø­ben­havn med V og N og Ø og K. En lystvan­dring gen­nem syv år­ti­er. 182 si­der. 250 kr. For­la­get Vand­kun­sten.

t tjek i de kø­ben­havn­ske bi­bli­o­te­kers da­ta­ba­se gi­ver 3.356 hits, når man sø­ger på bø­ger om Kø­ben­havns hi­sto­rie. Det er nyt og gam­melt, bil­led­va­er­ker og et bjerg af tek­ster, der stra­ek­ker sig fra mid­delal­der­forsk­ning til ar­ki­tek­turkri­tik, ar­bej­der­liv, te­a­ter­hi­sto­rie, kir­ke­liv og lov­pris­ning af bru­ne va­erts­hu­se. Plus det lø­se og alt mu­ligt an­det, som man ik­ke ane­de, at det vil­le va­e­re her­ligt at vi­de no­get om. Mar­ke­det for bø­ger om Kø­ben­havn er kort sagt ik­ke un­der­for­sy­net.

På forun­der­lig vis er der al­li­ge­vel al­tid plads til én til, uan­set om det er for­mid­ling af vi­den­ska­be­li­ge gransk­nin­ger el­ler en per­son­lig ka­er­lig­hed­ser­kla­e­ring til by­en med de man­ge an­sig­ter. Den 75-åri­ge Pe­ter Dür­r­felds Kø­ben­havn med V og N og Ø og K. En lystvan­dring gen­nem syv år­ti­er er et char­me­ren­de

Eek­sem­pel på det sid­ste. Det er en blan­ding af byhi­sto­rie, anek­do­ter og stem­nin­ger, bun­det sam­men af forta­el­leg­la­de erin­drin­ger om li­vet i den by, der i mid­ten af 1800-tal­let ka­ste­de vol­de­nes klau­stro­fo­bi af sig og i dag vok­ser med na­e­sten 1.000 nye ind­byg­ge­re om må­ne­den. For­fat­te­ren ta­ger vok­se­va­er­ket til ef­ter­ret­ning ved at vie et ka­pi­tel til Øster­bros nye by­del, 2150 Nord­havn, og tørt kon­sta­te­re, at hvis ind­da­em­nin­ger­ne i det gam­le fri­havns­om­rå­de fort­sa­et­ter, vil det en­de med, at Sja­el­land en dag bli­ver land­fast med Skå­ne. I sam­me ånd ci­te­rer han ved bo­gens ind­led­ning Ol­ga Svend­sens uop­s­li­de­li­ge vi­se fra fil­men Kø­ben­hav­ne­re i 1933: »Du bli’r stor, Kø­ben­havn, men jeg kan da end­nu ha’ dig i min favn.« Det er san­gens na­e­ste linjer, der har gi­vet bo­gen ti­tel: »Stolt jeg syn­ger, når jeg hø­rer Rå­d­hu­su­ret slå: Kø­ben­havn med V og N og Ø og K.« En an­mel­der med et me­re knar­vor­nt ge­myt end mit kan ind­ven­de, at bo­gen er me­get frag­men­ta­risk. At den sprin­ger fra barn­dom­mens strejf­tog i In­dre By til hi­sto­ri­er om Det Kon­ge­li­ge Te­a­ters grand­seig­n­eur Poul Re­u­mert. El­ler fra Chri­sti­an den Fjer­des faib­le for hek­se­bra­en­din­ger til luk­ning af kom­mu­nens sid­ste fol­ke­køk­ken i 1976. Joh, joh, men hvem si­ger, at en ty­de­lig rød tråd er det va­e­sent­li­ge, når man er på lystvan­dring? Er slen­tre­tu­rens va­e­sen og char­me net­op ik­ke, at man til­la­der sig un­der­vejs at få øje på no­get lø­jer­ligt, op­hol­de sig ved det nog­le øje­blik­ke og sa­et­te op­ma­er­k­som­he­den fri til at hop­pe vi­de­re til na­e­ste ind­tryk el­ler as­so­ci­a­tion? La­est på den må­de er Kø­ben­havn med V og N og Ø og K en se­rie erin­dring­spir­ren­de snaps­hots af en by i evig for­an­dring. Vi er i et af ka­pit­ler­ne på Vester­bro in­den by­for­ny­el­sen med Isted­ga­de som kvar­te­rets nav­le­streng, fuld af små­for­ret­nin­ger og tre spor­vogns­linjer (10, 11 og 16) i beg­ge ret­nin­ger mel­lem Ho­ved­ba­ne­går­den og Eng­ha­ve Plads. I for­bi­far­ten min­des vi om fyn­bo­ma­le­ren Pe­ter Han­sens stem­nings­ful­de bil­le­de fra 1907 af le­gen­de børn på plad­sen og om bar­ri­ka­der­ne i som­me­ren 1944 som re­ak­tion på ty­sker­nes hen­ret­tel­se af ot­te mod­stands­folk fra Hvid­sten­grup­pen. Fra de øver­ste lej­lig­he­der i Isted­ga­de ka­ste­de folk fly­ve­bla­de ud ad vin­du­er­ne med tek­sten: »Rom og Paris kan I ta’ – men Sta­lin­grad og Isted­ga­de over­gi­ver sig al­drig.« Det var den­gang, ve­ster­bro­er­ne var rød ar­bej­der­klas­se.

Der­fra as­so­ci­e­rer Pe­ter Dür­r­feld vi­de­re til ba­de­an­stal­ten i Lyrsko­v­ga­de, hvor kvar­te­rets be­bo­e­re i de små lej­lig­he­der uden bad fik en ugent­lig af­sa­eb­ning, og til ro­ck­bal­ler­ne i Eng­ha­ve­par­ken med an­de­rum­per, jit­ter­bug og Four Ja­cks. Som bonu­s­op­lys­ning får vi at vi­de, at »bag­gårds­pu­ma­en« Ot­to Bran­den­burg som ro­ck­s­an­ger var bed­re end det ka­el­ne Giro 413hit »To lys på et bord«, og at han i 1953 blev kø­ben­havns­me­ster i boks­ning.

Fra den pri­va­te sfa­e­re hø­rer vi om krigsen­ken fa­ster Dit­te og fa­e­tre­ne Keld og Kurt, der som le­de­re af en lil­le lo­kal ban­de lå i evigt klam­me­ri med nog­le rød­der fra Søn­dre Bou­le­vard. Når de var ude at son­de­re ter­ra­e­net, stod den på bal­la­de og smårap­se­ri­er i Isted­ga­des man­ge bu­tik­ker.

Til en­hver om­ta­le af Vester­bro hø­rer og­så Tove Dit­lev­sen, der i dag i kvar­te­ret om­kring He­de­by­ga­de har lagt navn til en plads, en sko­le og den fol­ke­li­ge re­stau­rant Tove Dit­lev­sens Min­de­ha­ve. Hen­de får Pe­ter

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.