Fe­mi­nis­me

Weekendavisen - - Bøger -

Anet­te Lewin­sky Åtof­ten 165 2990 Ni­vå

I Bø­ger har der de sid­ste uger va­e­ret en hef­tig me­nings­ud­veks­ling mel­lem to lit­te­ra­turkyn­di­ge, Jo­han­ne My­gind, for nu at ta­ge da­mer­ne først, og Mik­kel Bruun Zangenberg. De­bat­ten dre­jer sig om fe­mi­nis­mens be­tyd­ning for for­fat­te­re, for­lags­ver­de­nen, kri­ti­ke­re m.v. Lud­vig Hol­berg bli­ver he­vet ind i »kam­pen«.

Nu er jeg hver­ken lit­te­ra­tur­ud­dan­net el­ler på an­den må­de sag­kyn­dig, jeg har ik­ke en­gang no­gen sin­de va­e­ret med­lem af en la­e­se­klub, men jeg kan al­li­ge­vel ik­ke na­e­re mig her, da sa­lig Hol­berg tra­ek­kes frem. På hans tid le­ve­de som be­kendt og­så for­fat­te­ren Char­lot­ta Dor­o­t­hea Bie­hl. Hen­des hi­sto­rie vi­ser, at der i hvert fald in­tet ma­er­ke­ligt er i, hvor få kvin­de­li­ge for­fat­te­re der er kendt fra den­gang. Hen­des fa­der for­bød hen­de at la­e­se, men det fik hun al­li­ge­vel la­ert sig og skre­vet fle­re bø­ger. Som den før­ste over­sat­te hun Don Qu­ixo­te til dansk, vist­nok et »Hol­berg-dansk«, men ti­der­ne har jo og­så aen­dret sig.

In­gen tvivl om, at det bå­de før og ef­ter Char­lot­ta Dor­o­t­hea Bie­hls tid har va­e­ret me­re end il­de set, at pi­ger/ kvin­der be­ska­ef­ti­ge­de sig med no­get så unyt­tigt som lit­te­ra­tur.

Og­så på lit­te­ra­tu­r­om­rå­det har der så­ma­end her­sket bå­de køns- og klas­se­skel. Om vi helt har fri­gjort os fra det, kan be­tviv­les. Det på­står de to kom­bat­tan­ter da hel­ler ik­ke, men det sy­nes, som om de vil la­de ud­fal­det af de­res de­bat om en ver­se­ren­de iden­ti­tets- og kønskamp på lit­te­ra­tu­r­om­rå­det af­gø­res af an­tal af ud­gi­vel­ser og an­mel­del­ser m.v. Imid­ler­tid må de to vel va­e­re eni­ge i, at det af­gø­ren­de ik­ke er kvan­ti­tet, men kva­li­tet, og og­så i, at lit­te­ra­turs kva­li­tet er sva­er at vur­de­re ret­fa­er­digt. Der­for bli­ver ud­fal­det af de tos kamp min­dre in­ter­es­sant end ind­hol­det af de­res me­nings­ud­veks­lin­ger. Så giv os ven­ligst nog­le lø­di­ge ar­gu­men­ter. Ger­ne med spa­en­den­de ek­semp­ler. Som jeg la­e­ser ar­tik­len om Thor­kild Bjørn­vig, var det vist ik­ke li­ge det, han vil­le op­nå. Men må­ske har han haft det løn­li­ge håb, at det til sidst vil gå ham som Faust, der bry­der pag­ten, men al­li­ge­vel und­går forta­bel­sen. For­kla­rin­gen får vi, da tre eng­le for­kyn­der hans dom: »Wer im­mer stre­bend sich bemüht, den kön­nen wir er­lö­sen.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.