Bi­bli­o­te­ka­rer

Weekendavisen - - Bøger -

Han­ne Ken­ne­dy V.A. Bor­gens­vej 4 2450 Kø­ben­havn SV

Ef­ter la­es­ning af Anna Arend­se Thor­sens ind­la­eg 26/1: Det er forja­et­ten­de at la­e­se, at »bi­bli­o­te­ka­rer­ne ved, hvor­dan man mat­cher den rig­ti­ge bog med den rig­ti­ge la­e­ser«, at »det er bi­bli­o­te­ka­rer­ne, der va­re­ta­ger den dag­li­ge lit­te­ra­tur­sam­ta­le«, og at der bli­ver slå­et et slag for, at bi­bli­o­te­ka­rer­ne skal re­pra­e­sen­te­res i den fin­kul­tu­rel­le de­bat ...

Nu kan jeg ik­ke hu­ske, hvor­når jeg sidst har haft en sam­ta­le med en bi­bli­o­te­kar, men på Syd­hav­nens Bi­bli­o­tek op­tra­e­der en så­dan og­så kun fra 14-17 hver dag! Re­sten af åb­ning­sti­den fra kl. 8-20 kan jeg stik­ke mit sund­heds­kort i dø­ren og der­ef­ter ha­ve en sam­ta­le med en com­pu­ter, der kan lå­ne mig en bog – hvis jeg el­lers kan fin­de no­get, der in­spi­re­rer mig på de halv­tom­me hyl­der. Der er i hvert fald in­gen her i Syd­hav­nen, der ufor­va­ren­de kom­mer til at snub­le over en klas­si­ker af en slags, for de står ik­ke frem­me. Er de ble­vet spa­ret va­ek – li­ge­som bi­bli­o­te­ka­rer­ne?

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.