Nie­buhr

Weekendavisen - - Bøger -

Li­se Thy­ge­sen og Claus An­der­sen Wø­ris­høf­fers­ga­de 19 5800 Ny­borg

Først vil vi – som An­ne Knud­sen i Bø­ger 26/1 – be­kla­ge, at den plan­lag­te ud­stil­ling om Car­sten Nie­buhrs sto­re rej­se til »Det Lyk­ke­li­ge Ara­bi­en« på Na­tio­nal­mu­se­et bli­ver ud­skudt. Der er el­lers ma­te­ri­a­le nok at ta­ge af!

I om­ta­len af An­ne Ha­slund Han­sens bog Hjem­bragt 1767-2017 hed­der det, at Car­sten Nie­buhr in­den sin hjem­rej­se nå­e­de helt frem til den dan­ske ko­lo­ni Tranque­bar på In­di­ens øst­kyst. Car­sten Nie­buhr nå­e­de imid­ler­tid ik­ke la­en­ge­re end til Bom­bay på In­di­ens ve­st­kyst, hvor han op­holdt sig fra 11. sep­tem­ber 1763 til 8. de­cem­ber 1764. Han be­nyt­te­de op­hol­det her til blandt an­det at re­sti­tu­e­re sig, la­e­re en­gelsk og fo­re­ta­ge si­ne sa­ed­van­li­ge op­må­lin­ger til kort­pro­jek­tet. Op­rin­de­ligt var det me­nin­gen, at eks­pe­di­tio­nen skul­le ud­gå fra Tranque­bar, og at mis­sio­na­e­rer skul­le stå i spid­sen her­for, men for­skel­li­ge om­sta­en­dig­he­der gjor­de, at man valg­te vej­en gen­nem Mid­del­ha­vet og der­fra vi­de­re via Tyr­ki­et og Egyp­ten i ste­det.

Vi vil i øv­rigt op­for­dre en­hver til at la­e­se/gen­la­e­se Thor­kild Han­sens bog

Det lyk­ke­li­ge Ara­bi­en. Med bag­grund i et ori­gi­nalt og om­fat­ten­de kil­de­ma­te­ri­a­le be­ret­ter han om de uhy­re sto­re fag­li­ge, fy­si­ske og psy­ki­ske ud­for­drin­ger, eks­pe­di­tio­nens del­ta­ge­re stod over­for, og hvor­dan de hver isa­er og sam­men lyk­ke­des med at lø­se dis­se. At af­skri­ve den­ne bog som pri­ma­ert om­hand­len­de kon­flik­ter­ne mel­lem rej­se­fa­el­ler­ne, er mil­dest talt en no­get for­sim­plet frem­stil­ling. An­ne Knud­sen na­ev­ner end­vi­de­re, at eks­pe­di­tio­nen hver­ken hav­de del­ta­gel­se af mis­sio­na­e­rer el­ler med­brag­te sky­de­vå­ben. Først­na­evn­te er kor­rekt, men sky­de­vå­ben med­brag­te de, bå­de pi­sto­ler og ge­va­e­rer, som kun­ne bru­ges som af­skra­ek­ning over for rø­ver­ban­der. En­de­lig kun­ne det va­e­re på sin plads at na­ev­ne, at en stor del af Fors­skåls møj­som­me­ligt ind­sam­le­de bi­o­lo­gi­ske ma­te­ri­a­le, som Nie­buhr sør­ge­de for at få sendt hjem til Dan­mark, gik til, for­di de an­svar­li­ge mod­ta­ge­re i Kø­ben­havn ik­ke ud­vi­ste stør­re in­ter­es­se for ind­hol­det af de hjem­send­te kas­ser. Apro­pos hjem­sendt ma­te­ri­a­le, så bi­drog la­e­gen Kra­mer ik­ke med no­get som helst – så vidt vi­des fin­des der ik­ke en­gang en dag­bog fra hans hånd.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.