En halv nat­klubpor­no­film

»Det var den 1. April på ’Grand Kafé’.«

Weekendavisen - - Bøger - Af THOR ESKILSTUNA

MISS Ele­na Husshob: »Ka­e­re Thor Eskilstuna. Her har vi at gø­re med en per­son, der bli­ver tem­me­lig beno­vet over den eu­ro­pa­ei­ske – i det­te til­fa­el­de ty­ske – ef­fek­ti­vi­tet ved sin an­komst til luft­hav­nen i Frank­furt. Ha­el­der mest til, at der må va­e­re ta­le om en kvin­de, en som kom­mer lang­vejs­fra. Flygt­nin­ge kom­mer jo nor­malt ik­ke til Eu­ro­pa på den må­de – i hvert fald ik­ke nu om da­ge. Måt­te gi­ve lidt fortabt ef­ter et styk­ke tid og ty­e­de så til net­tet, hvil­ket brag­te mig frem til Ay­aan Hir­si Ali: Ay­aan – op­brud og op­rør.«

R. Gl­or Bab­ser og Ar­ri­ge Beb­be Holst: »Ka­e­re Thor! Alt­så – in­gen af os har la­est Ay­aan Hir­si Alis Ay­aan – op­brud og op­rør

(på dansk 2007), men al­li­ge­vel as­so­ci­e­re­de vi beg­ge afri­kansk an­komst til Eu­ro­pa med mus­lim­sk un­der­to­ne i kvin­de­bil­le­det. Nu­tid, mo­der­ne, over­sat. Men vi hav­de in­gen nav­ne på la­e­ben og fandt ik­ke rig­tig no­get. Så for­søg­te vi det lum­ske skridt at goog­le fra ci­ta­tet – men hal­lo! – det gav hel­ler ik­ke no­get. Ik­ke før vi prø­ve­de at over­sa­et­te en stump til en­gelsk – og sen­de det ud. Vup­ti, dér var hun! Med alt sit mod og sin fan­ta­sti­ske ska­eb­ne.« An­ne Bri­er Mai: »Ka­e­re Thor. Uha, ’... pa­ra­noid­pa­ra­noia’, det ly­der dob­belt slemt, og selv den pa­ra­noi­de kan jo bli­ve for­fulgt! Ugens ana­gram: Ay­aan – op­brud og op­rør af Ay­aan Hir­si Ali har jeg ik­ke nå­et at la­e­se end­nu, men det kan bli­ve in­ter­es­sant, isa­er som kon­trast til den bog, jeg er ved at la­e­se li­ge nu: To sø­stre af Ås­ne Sei­er­stad. Må­ske kun­ne en el­ler an­den fo­re­slå de to sø­stre at la­e­se Ay­aan Hir­si Ali ...« Lars Sand­berg: »Ka­e­re Thor. Nej, for­fat­te­ren bag ci­ta­tet – so­ma­lisk-fød­te Ay­aan Hir­si Ali – li­der ik­ke af ga­l­op­pe­ren­de for­føl­gel­ses­v­an­vid! Som ma­nuskript­for­fat­ter til kort­fil­men Sub­mis­sion – Part 1 stod hun for tur som den na­e­ste, der skul­le dra­e­bes, ef­ter at fil­mens in­struk­tør, Theo van Gogh, var ble­vet dol­ket ihjel på åben ga­de i Am­ster­dam i 2004. Den dag i dag er Hir­si Ali flan­ke­ret af sik­ker­heds­vag­ter, når hun be­va­e­ger sig ud. I 2006 ud­send­te hun sin sta­er­ke selv­bi­o­gra­fi Ay­aan – op­brud og op­rør. Pligt­la­es­ning, men­te man­ge den­gang.«

Pre­ben T. Clau­sen: »Ka­e­re Thor. No­get af det va­er­ste, jeg ved, er dis­se gi­gan­ti­ske pa­lad­ser i glas, stål og be­ton, Frank­furt, Schip­hol, O’Ha­re, JFK, og hvad de el­lers hed­der. De er og­så i vo­res ver­dens­del ka­o­ti­ske og na­e­sten al­tid un­der om­byg­ning. Ugens skri­bent har åben­bart op­le­vet luft­hav­ne, der var end­nu va­er­re, der hvor hun kom­mer fra. Det er Ay­aan Hir­si Ali, som forta­el­ler om sin an­komst til Eu­ro­pa i bo­gen Ay­aan – op­brud og op­rør.«

Kir­sten Ber­nt­sen: »Ay­aan be­ty­der hel­dig på so­ma­lisk. Og det navn har hel­dig­vis vist sig at da­ek­ke godt, så hun er ind­til nu slup­pet helskin­det igen­nem si­ne man­ge kon­fron­ta­tio­ner. Lad os hå­be, at hun og­så frem­over vil va­e­re det, så vi kan bli­ve ved med at hø­re hen­des bud­skab om kvin­de­un­der­tryk­kel­sen. For­fat­ter­ska­bet er i øv­rigt og­så ble­vet ud­vi­det med en bør­ne­bog, der hand­ler om en jø­disk pi­ge og en mus­lim­sk dreng. Spa­en­den­de og me­get mo­dig for­fat­ter, må man si­ge.«

Den fod­bold­g­la­de te­o­log: »Der var des­u­den en vis kor­re­spon­dan­ce med da­gens Eks Li­bris ne­derst på si­den. Sik­kert helt til­fa­el­digt.« Her kom­mer en bog, som Gyl­den­dal­ske Bog­han­del – Nor­disk For­lag – Kjø­ben­havn og Kri­sti­a­nia ud­gav i MDCCCCXIX. Hvem og hvad er ind­lej­ret i den tem­me­lig du­b­i­ø­se over­skrift, »En halv nat­klubpor­no­film«? »Det var den 1. April på ’Grand Kafé’. Som en Lø­beild gik det gen­nem Kaféen, at Di­rek­tør Jens Chri­sti­an Sa­h­le, Ak­tie­sel­ska­bet Kvarts, om For­mid­da­gen hav­de meldt sig for et Un­der­sla­eb paa 20.000 Kro­ner og var ar­re­ste­ret. Pen­ge­ne, han hav­de for­gre­bet sig paa, til­hør­te en ung Nevø, for hvem han be­sty­re­de dem. Ved Hjør­ne­vin­du­et sad Bank­kas­se­rer Wang, In­ge­ni­ør Hø­je og Ar­ki­tekt Hall. De tre Her­rers For­bav­sel­se var stor – og sa­er­lig Halls. Det var kun et Par Maa­ne­der si­den, Sa­h­le hav­de talt med ham om at byg­ge en Vil­la i By­ens Om­egn.«

Svar sen­des til ana­gram@we­e­ken­da­vi­sen.dk se­ne­st tirs­dag. Se løs­nin­gen na­e­ste uge.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.