Mars.

Må­ske var der fly­den­de vand på Mars i me­re end en mil­li­ard år. I så fald øger det chan­cen for, at der og­så var liv. Men hvor blev van­det af?

Weekendavisen - - Ideer - Af JENS OLAF PEPKE PE­DER­SEN

Har den rø­de planet haft oce­a­ner i over en mil­li­ard år?

Kli­ma­et på Mars by­der i dag på an­tark­ti­ske kul­de­gra­der, og kun hvis man be­fin­der sig i na­er­he­den af pla­ne­tens aekva­tor, kan tem­pe­ra­tu­ren på en god dag kom­me op på 20 gra­ders var­me. Land­ska­bet er des­u­den tørt og stø­vet, men en­gang må Mars ha­ve va­e­ret en langt me­re ga­est­fri planet, der bå­de var våd og varm. Nu har nye må­lin­ger fra NASAs Curio­si­ty-rover end­da vist, at der sand­syn­lig­vis har va­e­ret vand på Mars i la­en­ge­re tid, end vi tro­e­de. Land­ska­bet på Mars har man­ge be­vi­ser på, at der var fly­den­de vand i sto­re ma­eng­der. Udtør­re­de flod­le­jer vid­ner om kraf­ti­ge flo­der, som har af­van­det sto­re regn­ful­de om­rå­der og dan­net del­ta­er og af­lej­rin­ger i et for­ti­digt hav. Fle­re ste­der har man fun­det gam­le kyst­linjer, og sto­re de­le af pla­ne­tens nord­li­ge halv­kug­le var sand­syn­lig­vis da­ek­ket af et oce­an, som var fle­re hund­re­de me­ter dybt.

Ef­ter­som li­vet på Jor­den op­stod og ud­vik­le­de sig i ha­vet gen­nem mil­li­ar­der af år, er det na­tur­lig­vis tan­ke­va­ek­ken­de, at Mars og­så en­gang har haft et oce­an med fly­den­de vand. Spørgs­må­let er imid­ler­tid, hvor gam­le ha­ve­ne nå­e­de at bli­ve på Mars? På Jor­den kan vi da­te­re se­di­men­ter fra gam­mel hav­bund ved at ud­nyt­te, at grund­stof­fet ka­li­um har en ra­dio­ak­tiv iso­top, der me­get lang­somt hen­fal­der til ar­gon. Det kan ik­ke la­de sig gø­re på Mars, men for­sker­ne har dog få­et en in­di­ka­tion på al­de­ren af de gam­le hav­om­rå­der ved at ta­el­le kra­te­re på over­fla­den. Tan­ke­gan­gen er, at en gam­mel tør­lagt hav­bund må ha­ve fle­re kra­te­re end en ung hav­bund. Man an­slår der­for, at den tid­lig­ste pe­ri­o­de på Mars, hvor der var ri­ge­ligt med vand på over­fla­den, og som me­get pas­sen­de kal­des for No­a­chi­um, var for 4,1 til 3,7 mil­li­ar­der år si­den. Her­ef­ter blev kli­ma­et hur­tigt me­re tørt.

Et en­kelt sted på Mars har vi dog mu­lig­hed for at få en me­re pra­e­cis da­te­ring, nem­lig fra det rul­len­de la­bo­ra­to­ri­um på Curio­si­ty, der har ud­for­sket Ga­le­kra­te­ret si­den 2012. Det 150 ki­lo­me­ter bre­de kra­ter har en­gang va­e­ret fyldt med vand, og prø­ver­ne har vist, at kra­ter­bun­den er om­kring fi­re mil­li­ar­der år gam­mel.

Man har imid­ler­tid og­så fun­det mi­ne­ra­ler,

FO­TO: NA­SA/SCAN­PIX

Mars­kø­re­tø­jet Curio­si­ty snif­fer rundt ved Ga­le­kra­te­ret, hvor der en­gang har va­e­ret hav.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.