Det­te er ik­ke en han

Weekendavisen - - Ideer -

Kig godt ef­ter. Det er fak­tisk en hun. Blandt de plet­te­de hy­a­e­ner har hund­y­re­nes kli­to­ris gan­ske en­kelt form som en pe­nis, og det gør par­ring til en ret ind­vik­let pro­ces. Hun­dy­re­ne har nem­lig hel­ler ik­ke no­gen ske­de, men blot åb­nin­gen i kli­to­ris. Det kan med an­dre ord va­e­re sva­ert at ram­me rig­tigt for et han­dyr. Hunner­ne har i øv­rigt og­så en pseu­do-pung.

Sa­er­ligt sva­ert er det for hun­dy­re­ne – hvis det el­lers er lyk­ke­des med be­frugt­ning – at fø­de. For un­ger­ne skal selv­sam­me vej ud, og det be­ty­der spra­eng­nin­ger for førs­te­gangs­mødre. End­nu va­er­re er det for un­ger­ne, hvoraf me­re end halv­de­len li­der kva­el­nings­dø­den på vej ud gen­nem den tran­ge ’fø­de­ka­nal’.

Det vur­de­res, at der er gå­et no­get galt i evo­lu­tio­nen af de plet­te­de hy­a­e­ne-hunner: at der af en el­ler an­den grund er skru­et fuldt op og non­stop for de mand­li­ge køns­hor­moner, skri­ver Cos­mos Ma­ga­zi­ne. Hos de an­dre hy­a­e­ne­ar­ter, den stri­be­de og den bru­ne hy­a­e­ne samt den lidt min­dre jor­dulv, går hunner­ne ik­ke om­kring med pseu­do-pe­nis og pseudo­pung. Ik­ke de­sto min­dre kla­rer de plet­te­de hy­a­e­ner sig godt, de er den mest ud­bred­te og mest ag­gres­si­ve hy­a­e­ne­art i Afri­ka syd for Sa­ha­ra, hvor de le­ver.

Må­ske nok så in­ter­es­sant er det, at hunner­ne er de stør­ste – hø­jest og bre­dest over skul­dre­ne – li­ge­såvel som de er dem, der do­mi­ne­rer flok­ke­ne, som kan ta­el­le op til 50 ek­sem­pla­rer. ei­by

Cos­mos Ma­ga­zi­ne, 5. fe­bru­ar end­nu et magt­t­om­rum, som pas­sen­de kun­ne ud­fyl­des med ma­fi­øs selv­ta­egt. Nu kom­mer en tva­er­na­tio­nal grup­pe øko­no­mer ind med et nyt bud på en fak­tor, der ef­ter de­res vur­de­ring kan ha­ve spil­let en af­gø­ren­de rol­le for opblom­strin­gen af den ita­li­en­ske ma­fia: be­ho­vet for ci­trus­frug­ter – et be­hov, som for al­vor fik bra­end­stof, ef­ter at den skot­ske la­e­ge Ja­mes Lind i mid­ten af 1700-tal­let på­vi­ste, at det var mang­len på C-vi­ta­min, der gav sø­folk skør­bug, og at C-vi­ta­mi­ner fin­des i ri­ge­li­ge ma­eng­der i net­op ci­trus­frug­ter.

Det var en ef­ter­spørgsel, der kun­ne ma­er­kes i de

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.