Kapløb på sa­van­nen

Weekendavisen - - Ideer -

Hvis man nu fo­re­stil­ler sig, at man er en im­pa­la på sa­van­nen i Afri­ka og op­da­ger, at man er ud­set til at va­e­re mid­dags­mad for en ge­pard, må det mest na­er­lig­gen­de va­e­re at lø­be alt, hvad man kan. Men det er en dår­lig stra­te­gi, for ge­par­den er det hur­tig­ste dyr på land­jor­den. Al­li­ge­vel unds­lip­per im­pa­la­en to ud af tre gan­ge, når den bli­ver for­fulgt, og iføl­ge et stort for­sker­team le­det af bi­o­lo­gen Alan Wil­son fra Uni­ver­si­ty of Lon­don skyl­des det, at im­pa­la­en net­op ik­ke stik­ker af med sin mak­si­ma­le fart.

På en sa­van­ne i det nord­li­ge Botswa­na har for­sker­ne ud­sty­ret bå­de lø­ver og ge­par­der samt fle­re af de­res byt­te­dyr med hals­bånd, der in­de­holdt måleud­styr, som af­slø­re­de dy­re­nes lø­be­tek­nik­ker. Re­sul­ta­ter­ne vi­ste, at lø­ver og ge­par­der ik­ke ale­ne kan lø­be hur­ti­ge­re end de­res byt­te­dyr, men at de og­så er hur­ti­ge­re til at ac­ce­le­re­re og brem­se op igen. Der­for for­sø­ger byt­te­dy­re­ne ik­ke at unds­lip­pe ved at lø­be så hur­tigt som mu­ligt, men sa­et­ter i ste­det far­ten ned og fo­re­ta­ger uven­te­de spring til si­den, hvor­ef­ter de kan sa­et­te far­ten op igen.

Hvis im­pa­la­en løb af sted med sin top­ha­stig­hed, vil­le det re­du­ce­re dens ev­ne til at ma­nøv­re­re, og der­med vil­le det va­e­re nemt for ge­par­den at for­ud­si­ge dens be­va­e­gel­ser. Ge­par­den er of­te kun et skridt el­ler to bag im­pa­la­en, men for­di den er nødt til at ga­et­te, hvil­ken vej im­pa­la­en vil lø­be, gi­ver det im­pa­la­en en for­del i jag­ten. Iføl­ge Alan Wil­son har sa­van­nens rov- og byt­te­dyr for­modent­lig ud­vik­let de­res lø­be­e­gen­ska­ber i et evo­lu­tio­na­ert vå­ben­kapløb over hund­redt­u­sin­der af år, hvor rov­dy­re­ne grad­vist er ble­vet dyg­ti­ge­re til at ja­ge, og byt­te­dy­re­ne til gen­ga­eld er ble­vet dyg­ti­ge­re til at unds­lip­pe. jopp

Daily Mail, 25. ja­nu­ar

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.