Vig­ti­ge vac­ci­ner

Weekendavisen - - Ideer -

Det har enorm be­tyd­ning for så­vel hel­bre­det som øko­no­mi­en i lav- og mel­le­mind­komst­lan­de, at be­folk­nin­gen bli­ver vac­ci­ne­ret, kon­klu­de­rer en for­sker­grup­pe fra Har­vard Uni­ver­si­ty i USA. Iføl­ge la­e­ger­ne bag det nye stu­die vil øge­de in­ve­ste­rin­ger i ti for­skel­li­ge vac­ci­ner over en pe­ri­o­de på 15 år for­hin­dre op til 36 mil­li­o­ner døds­fald og 24 mil­li­o­ner til­fa­el­de af me­di­cinsk forar­mel­se – of­fi­ci­el fat­tig­dom som føl­ge af me­di­ci­nud­gif­ter – i 41 la­vog mel­le­mind­komst­lan­de. De un­der­søg­te lan­de fin­des så godt som ude­luk­ken­de i Afri­ka syd for Sa­ha­ra og ta­el­ler om­kring halvan­den mil­li­ard men­ne­sker.

Ved hja­elp af en ma­te­ma­tisk mo­del har for­sker­ne set na­er­me­re på hel­breds­ma­es­si­ge og øko­no­mi­ske for­de­le ved om­fat­ten­de in­ve­ste­rin­ger i vac­ci­na­tions­pro­gram­mer mod virus­syg­dom­me som ma­es­lin­ger, he­pa­ti­tis

B og gul fe­ber i pe­ri­o­den 2016 til 2030. Mo­del­len ta­ger ude­luk­ken­de høj­de for an­tal­let af døds­fald, der sta­ti­stisk set vil kun­ne for­hin­dres af vac­ci­na­tions­pro­gram­mer, li­ge­som for­sker­ne har kal­ku­le­ret, hvor man­ge af ind­byg­ger­ne i de respek­ti­ve lan­de der ik­ke vil hav­ne un­der Ver­dens­ban­kens fat­tig­doms­gra­en­se på små to dol­lar om da­gen, hvis de for­skel­li­ge vac­ci­ner bli­ver gjort frit til­ga­en­ge­li­ge. Un­der­sø­gel­sen vi­ser blandt an­det, at de fat­tig­ste 20 pro­cent af de un­der­søg­te be­folk­nin­ger vil op­le­ve me­re end 25 pro­cent af de for­hin­dre­de døds­fald. Der­for kon­klu­de­rer for­sker­ne, at in­ve­ste­rin­ger i vac­ci­na­tions­pro­gram­mer i klo­dens al­ler­fat­tig­ste eg­ne vil ha­ve den stør­ste ef­fekt. Hvad de man­ge ek­stra bor­ge­re vil be­ty­de for øko­no­mi­en i de 41 un­der­søg­te lan­de, har for­sker­ne ik­ke un­der­søgt.

He­alth Af­fairs, 5. fe­bru­ar

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.