Tyndt ozon­lag na­er Jor­den

Weekendavisen - - Ideer -

Ef­ter de se­ne­re år­ti­ers in­ter­na­tio­na­le op­gør med ozon­ned­bry­den­de CFC-gas­ser vok­ser kon­cen­tra­tio­nen af ozon ved po­ler­ne. Så sent som i ja­nu­ar vi­ste et stu­die i tids­skrif­tet Ge­op­hy­si­cal Re­search Let­ters, at ozon­hul­let over An­tark­tis bli­ver min­dre og min­dre.

Nu vi­ser et nyt in­ter­na­tio­nalt stu­die an­ført af Phy­si­ka­li­sch-Me­te­o­r­o­lo­gi­s­ches Ob­ser­va­to­ri­um Da­vos i Schweiz imid­ler­tid, at mens ozon­la­get gan­ske vist styr­kes ved po­ler­ne, går det den ga­le vej an­dre ste­der på Jor­den – isa­er i om­rå­der, hvor der bor man­ge men­ne­sker.

I stu­di­et har det talsta­er­ke hold af astro­fy­si­ke­re og kli­ma­to­lo­ger set na­er­me­re på ud­vik­lin­gen i det sto­re om­rå­de mel­lem 60 gra­der nord­lig bred­de og 60 gra­der syd­lig bred­de – et om­rå­de, der da­ek­ker stør­ste­delen af klo­den fra det nord­li­ge Skan­di­navi­en til syd­spid­sen af Ar­gen­ti­na. Un­der­sø­gel­sen er ba­se­ret på 11 for­skel­li­ge da­ta­sa­et og ta­ger ud­gangs­punkt i de se­ne­ste 30 år. Gen­nem­gan­gen vi­ser, at ma­eng­den af ozon sti­ger støt i den øv­re del af stra­tos­fa­e­ren – den del af at­mos­fa­e­ren, der stra­ek­ker sig fra ti til 50 ki­lo­me­ter over jor­d­over­fla­den – men til gen­ga­eld fal­der i den ne­der­ste del. Sa­er­ligt det fol­ke­ri­ge om­rå­de om­kring AEkva­tor er i dag me­re ud­sat for UV­strå­ling end tid­li­ge­re. År­sa­gen til ud­vik­lin­gen er end­nu usik­ker, men for­sker­ne vur­de­rer, at kraf­ti­ge­re vin­de som føl­ge af sti­gen­de glo­ba­le tem­pe­ra­tu­rer i hø­je­re grad end tid­li­ge­re fø­rer ozon fra tro­per­ne mod hen­holds­vis Nord- og Syd­po­len.

At­mosp­he­ric Che­mi­s­try and Phy­si­cs, 6. fe­bru­ar

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.