Spind­ler med ha­le

Weekendavisen - - Ideer -

En in­ter­na­tio­nal for­sker­grup­pe har gjort et spek­taku­la­ert fund: An­ført af Det Ki­ne­si­ske Vi­den­skabsa­ka­de­mi har hol­det af pa­la­eon­to­lo­ger og ge­o­lo­ger fun­det fi­re hidtil ukend­te ek­sem­pla­rer af en for la­engst ud­død spind­le­rart, der er ud­sty­ret med en lang ha­le. Fos­si­ler­ne er ind­kaps­let i rav fra det nord­li­ge My­an­mar. De ny­op­da­ge­de ek­sem­pla­rer stam­mer fra Kridt­ti­den og er om­kring 100 mil­li­o­ner år gam­le. Iføl­ge de be­gej­stre­de for­ske­re er der ta­le om et mis­sing link i spind­ler­nes evo­lu­tions­hi­sto­rie. I de se­ne­re år er der så­le­des fun­det fle­re fos­si­ler af ha­le­ba­e­ren­de spind­le­re, der le­ve­de for me­re end 300 mil­li­o­ner år si­den. Dis­se for­tids­levn har ef­ter alt at døm­me ud­vik­let sig til vor tids ed­der­kop­per, men de en­de­gyl­di­ge be­vi­ser har hidtil mang­let. De nye fund be­kra­ef­ter imid­ler­tid te­o­ri­en, da der iføl­ge for­sker­ne er ta­le om en mel­lem­ting mel­lem de tid­lig­ste spind­le­re og mo­der­ne ed­der­kop­per. Den ry­gen­de pi­stol er de ny­fund­ne fos­si­lers spin­de­vor­ter, der – li­ge­som hos nu­ti­dens ed­der­kop­per – har pro­du­ce­ret sil­ke­t­råd. De ravind­kaps­le­de ek­sem­pla­rer er gan­ske uan­se­e­li­ge. Krop­pen må­ler blot 2,5 mil­li­me­ter, mens ha­len er godt tre mil­li­me­ter lang. Spind­le­ren har få­et nav­net Chi­me­ra­ra­ch­ne yin­gi og er på bag­grund af sin sam­men­sat­te na­tur opkaldt ef­ter ki­ma­e­ren; det gra­e­ske fa­bel­dyr, der er en tred­je­del lø­ve, en tred­je­del slan­ge og en tred­je­del ged. For­sker­ne fo­re­stil­ler sig, at de lang­ha­le­de ed­der­kop­per le­ve­de i el­ler i na­er­he­den af tra­e­er, og da sko­ve­ne i My­an­mar er me­get lidt ud­for­ske­de, spe­ku­le­res der nu i mu­lig­he­den for at fin­de nu­le­ven­de, ha­le­ba­e­ren­de ef­ter­kom­me­re.

Na­tu­re Eco­lo­gy & Evo­lu­tion, 5. fe­bru­ar

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.