Frit løb for kvik­sølv

Weekendavisen - - Ideer -

Når per­maf­ro­sten slip­per sit tag i Ark­tis på grund af kli­ma­for­an­drin­ger, ri­si­ke­rer vi, at der vil bli­ve fri­gi­vet sto­re ma­eng­der kvik­sølv. Nor­malt hø­rer man om fa­ren for, at per­maf­ro­sten slip­per sto­re ma­eng­der driv­hus­gas­ser, isa­er me­tan, fri, når den tør. Nu på­vi­ser geo­fy­si­ke­re fra en ra­ek­ke stats­li­ge forsk­nings­in­sti­tu­tio­ner i USA, at fri­gi­vel­se af kvik­sølv er nok så over­ha­en­gen­de en ri­si­ko. Stu­di­et er pu­bli­ce­ret i Ge­op­hy­si­cal Re­search Let­ters. Kvik­sølv er et grund­stof, alt­så na­tur­ligt fo­re­kom­men­de, og ba­e­rer num­mer 80 i

Det Pe­ri­o­di­ske Sy­stem. Men det er og­så en ner­ve­gift, som er me­get far­lig for men­ne­sker. Nor­malt for­dam­per kvik­sølv, der er op­ta­get i for ek­sem­pel plan­ter, når de dør og går i for­råd­nel­se. Men kvik­sølv, der er fan­get i fros­ne plan­te­rød­der i Ark­tis, bli­ver i ste­det be­gra­vet i jord­lag og ind­går i nye kredsløb, hvis jor­den tør. Der er me­re end 120 mil­li­o­ner li­ter kvik­sølv bun­det i per­maf­ro­sten. På bag­grund af de se­ne­re års sti­gen­de tem­pe­ra­tu­rer og re­duk­tion af per­maf­rost i Ala­ska har ame­ri­kan­ske geo­fy­si­ke­re be­reg­net, at et sted mel­lem 30 og 99 pro­cent af per­maf­ro­sten vil tø i lø­bet af det 21. år­hund­re­de. Ind­til vi­de­re alt­så ret upra­e­ci­se og dog foru­ro­li­gen­de mål for ri­si­ko­en. ei­by

Was­hin­g­ton Post, 5. fe­bru­ar

FO­TO: U.S. GEOLOGICAL SURVEY

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.