Al­ders­gra­en­se

Weekendavisen - - Faktisk -

Egent­lig skal man va­e­re fyldt 13 år for at bru­ge so­ci­a­le me­di­er som Face­book, In­s­ta­gram og Snap­chat. Men man­ge børn har pro­fi­ler al­li­ge­vel, for det er nemt at sny­de med sin al­der. I 2016 vi­ste en un­der­sø­gel­se fra Sex og Sam­fund, at 64 pro­cent af de dan­ske børn i 4.-6. klas­se har en pro­fil på so­ci­a­le me­di­er, som de fak­tisk er for un­ge til. Der er nem­lig ik­ke no­gen, der tjek­ker, om den al­der, man an­gi­ver, er rig­tig.

Det vil EU nu sa­et­te en stop­per for. Den 25. maj tra­e­der nye reg­ler i kraft, der vil tvin­ge so­ci­a­le me­di­er til at kon­trol­le­re, om bru­ger­ne har op­lyst den ret­te al­der. El­lers kan de få bø­der. Men spørgs­må­let er, hvor­dan så­dan en kon­trol kan fun­ge­re i prak­sis.

Rå­det for Di­gi­tal Sik­ker­hed har to for­slag til, hvad man kan gø­re. Den ene mu­lig­hed er, at myn­dig­he­der­ne op­ret­ter et nyt sy­stem, hvor børn un­der 13 år skal re­gi­stre­re sig. Så kan for ek­sem­pel Face­book bru­ge det til at tjek­ke, om en bru­gers al­der er kor­rekt. Den an­den mu­lig­hed er, at man la­ver en form for di­gi­tal un­der­skrift til børn, li­ge­som man har det til voks­ne i form af NemID. Em­ma In­ge Han­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.