Til­da­ek­nings­for­bud

Weekendavisen - - Faktisk -

I lang tid var po­li­ti­ker­ne ue­ni­ge. Men i ef­ter­å­ret blev der fler­tal i Fol­ke­tin­get for, at det skal va­e­re for­budt at ba­e­re de mus­lim­ske kla­e­de­d­rag­ter bur­ka og niqab, som skju­ler det me­ste af kvin­dens an­sigt. Man kan dog ik­ke kun for­by­de net­op de to må­der at til­da­ek­ke sig på, for det vil­le va­e­re i strid med Grund­loven. Der­for pra­e­sen­te­rer re­ge­rin­gen nu et til­da­ek­nings­for­bud, der si­ger, at det er for­budt at ba­e­re be­kla­ed­nings­gen­stan­de, der skju­ler an­sig­tet.

For­sla­get blev lagt frem i den­ne uge. Det skal ga­el­de på of­fent­li­ge ste­der så­som ve­je, par­ker, bu­tik­ker og i bus­ser og tog. Man kan få en bø­de på 1.000 kro­ner den før­ste gang, man bli­ver ta­get med til­da­ek­ket an­sigt, og så sti­ger den grad­vist til 10.000 kro­ner den fjer­de gang. Re­ge­rin­gen pra­e­sen­te­rer for­sla­get i den sam­me uge som fa­stelavn, og må­ske er du nu ble­vet nervøs for, om dit kostu­me over­ho­ve­det er lov­ligt. Men ro på. For­bud­det er slet ik­ke ved­ta­get end­nu, og des­u­den in­de­hol­der det en und­ta­gel­se. Man må nem­lig ger­ne skju­le sit an­sigt, hvis der er et »an­er­ken­del­ses­va­er­digt for­mål«, og det er for ek­sem­pel ma­sker og kostu­mer til fa­stelavn og vin­ter­tøj i koldt vejr.

Lou­i­se Fogh Han­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.